Stadsstyrelsen godkände en projektplan för ombyggnad av metrobroarna vid Västerkullavägen

Vid sitt sammanträde den 30 oktober godkände stadsstyrelsen projektplanen för ombyggnad av metrobroarna vid Västerkullavägen. Dessutom gav stadsstyrelsen ett utlåtande till NTM-centralen i Nyland om planen för väghållningen och trafiken och reserverade ett område i Kottby för utveckling av ett bostadsprojekt.
Metrobroarna vid Västerkullavägen byggs om under år 2024. Bild: Patrik Lindström
Metrobroarna vid Västerkullavägen byggs om under år 2024. Bild: Patrik Lindström

Metrobroarna vid Västerkullavägen ligger vid metrobanan i Helsingfors mellan Gårdsbacka–Mellungsbacka, delvis vid Mellungsbacka metrostation. Brohelheten består av två separata broar som förenas i broarnas västra ända till en enhetlig konstruktion.

Metrobroarna måste byggas om för att trygga en störningsfri och säker metrotrafik också i framtiden. Genom att bygga om broarna avlägsnas de risker som de försvagade konstruktionerna orsakar.

Projektets totalpris uppgår till högst 5,5 miljoner euro. Projektet genomförs under år 2024. Metrotrafiken avbryts vid brons båda banor under byggarbetena. Det nödvändiga avbrottet varar över två månader enligt uppgifterna i projektplaneringsskedet. Under den tiden ordnas en ersättande busslinje för passagerarna.

Utlåtande om planen för väghållningen och trafiken

Stadsstyrelsen gav ett utlåtande till NTM-centralen i Nyland om planen för väghållningen och trafiken för 2024–2027. Enligt utlåtandet är NTM-centralens finansiering av väghållningen rätt liten i förhållande till renoveringsskulden och investeringsbehovet. Finansieringen av väghållningen bör ökas, eftersom utvecklingen inom markanvändning och ekonomi leder till att såväl person- och godstrafiken som antalet invånare och arbetstillfällen i området ökar.

Stadsstyrelsen konstaterar i sitt utlåtande att statens och regionens klimatneutralitetsmål bör synas i planen för väghållningen och trafiken som konkreta åtgärder. Dessutom konstateras att Helsingfors stads tillväxt förutsätter investeringar i trafiksystemet och att sänkta fartbegränsningar i infartslederna till stadsregionerna för med sig samhällsekonomiska nyttor.

Områdesreservering för utveckling av ett bostadsprojekt vid korsningen av Forsbyvägen och Backasgatan

Stadsstyrelsen beslutade reservera en tomt vid Forsbyvägen 5 och en oplanlagd tomt väster om den för Jatke Uusimaa Oy för bostadsbyggande, partnerskapsplanläggning och utredning av förutsättningar av byggande.

Syftet med områdesreserveringen är att utveckla området för vägkorsningen mellan Forsbyvägen och Backasgatan genom att bygga flervåningshus med affärslokaler i gatunivån. Byggnadsvolymen uppgår i ett preliminärt utkast till ett studie till cirka 10 000–15 000 m2 vy, vilket skulle innebära att invånarantalet ökar med över 300 invånare. 

Genomförandet av planen utgår från att en kontorsbyggnad vid Forsbyvägen 5 rivs delvis eller helt, byggnaderna för en servicestation och en snabbmatsrestaurang som ligger i närheten rivs och trafiken på Sofielundsgatan organiseras om.

Dessutom beslutade stadsstyrelsen om sammanträdestider för 2024. Stadsstyrelsens alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsstyrelsens handlingar.