Stadsstyrelse behandlade rapport om programmet för utsläppsminskning

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 26 februari också att donera material till Ukraina och hyra nya lokaler för Kuvataidelukio och Kallion lukio.
Helsingfors stadshus.
Stadshuset. Bild: Kimmo Brandt

Stadsstyrelsen antecknade en rapport om programmet för utsläppsminskning Kolneutralt Helsingfors.

Uppföljningsrapporten innehåller en översikt över hur Helsingfors stads mål om att bli kolneutralt fortskrider, hur de föregående årens åtgärder har uppnåtts och beskrivningar av nya åtgärder för 2024.

Av rapporten framgår bland annat att Helsingfors stads totala direkta utsläpp uppgick till 2 637 kt CO2 eq år 2022. Utsläppen hade alltså minskat med 25 procent jämfört med 1990.
Stadsmiljösektorns klimatenhet håller just nu på att uppdatera stadens utsläppsscenario utifrån Helen Ab:s nya strategi. De nya utsläppsscenarierna blir klara under våren. Åtgärderna för 2024 har beretts utifrån gamla utsläppsscenarier. De nya utsläppsscenarierna beaktas i beredningen av åtgärderna för 2025.

Materialdonation till Ukraina

Stadsstyrelsen godkände en donation värd 138 000 euro till partnerskapsstaden Dnipro i Ukraina.
Stadens sektorer, avdelningar och affärsverk har hösten 2023 kartlagt olika material, varor och anordningar som de inte längre behöver i sin egen verksamhet och som lämpar sig bra för donation till Ukraina. Donationen omfattar bland annat lösa möbler och utrustning till skolor och daghem, instrument för hälsovård och traumavård samt annan utrustning, fordon, redskap för fysioterapi, arbetsuniformer, utrustning för befolkningsskydd och arbetsbodar.

Nya hyreslokaler för Kuvataidelukio och Kallion lukio

Stadsstyrelsen föreslår fullmäktige att staden i enlighet med en projektplan hyr lokaler för gemensam konstundervisning och allmän undervisning för Helsingin kuvataidelukio och Kallion lukio. Helsingin kuvataidelukio och Kallion lukio har haft gemensamma tilläggslokaler sedan 1999 i det så kallade konsthuset på Terrassgatan 5. Huvudskolornas lokaler har varit för små redan länge och de nuvarande tilläggslokalerna är snart otillräckliga för det ökande elevantalet. De totala hyres- och investeringskostnaderna för hyrestiden på 15 år uppgår till högst 18,5 miljoner euro exklusive mervärdesskatt. Ärendet går vidare till behandling i stadsfullmäktige.

Träningsishall till Stensböle

Stadsstyrelsen beslutade utarrendera ett markområde i Stensböle idrottspark till Helsingfors Idrottshallar Ab för idrottsverksamhet och beviljade projektet ett lån på 13,5 miljoner euro. I det område som utarrenderas finns en före detta skidhall som byggs om till en träningsishall med biutrymmen. Ishallen får tre rinkar, lokaler för inomhusidrott och biutrymmen för dessa. Avsikten är att ändringsarbetena ska bli klara år 2025.

Stadsstyrelsens alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsstyrelsens handlingar.