Servicebygget i Kronbergsstranden kan fördröjas

Helsingfors stad förbereder sig på att bygget av servicekvarteret med kringliggande gator i Kronbergsstranden fördröjs. Bygget av området ligger efter i tidsplanen.
Ett flygfoto av byggplatsen. Områdena där byggprojektet har avbrutits har markerats på fotot, liksom även det ungefärliga läget av den skyddade bäcken. Gatorna är markerade i rött och tomterna i blått.
Ett flygfoto av byggplatsen. Områdena där byggprojektet har avbrutits har markerats på fotot, liksom även det ungefärliga läget av den skyddade bäcken. Gatorna är markerade i rött och tomterna i blått.

Tidsplanen för bygget av södra delen av Kronbergsstranden torde preciseras i januari. Då vet man mer om hur bäcken i området inverkar och om läget för klagomålen om byggarbetena.

Läget av bäcken har utretts

Helsingfors stad avbröt arbetena för byggberedning och på gator i sydänden av Kronbergsstranden i november. Arbetena avbröts emedan man konstaterade att det finns en bäck i naturtillstånd på byggplatsen. Den är av en naturtyp som skyddas av vattenlagen och får inte äventyras utan särskilt undantagstillstånd.

Staden har sedermera utrett det exakta läget av bäcken. Den skyddade bäcken finns i området där Stansviks strandgata och badstranden planerats.

Just nu utreder man hur man kunde bevara bäcken helt och hållet eller så mycket som möjligt. Staden utreder möjligheten att göra Stansviks strandgata smalare. Även planerna för en tillgänglig badstrand granskas på nytt där det behövs.

Planen för genomförandet av servicekvarteret uppdateras

Avrinningsområdet för bäcken ligger huvudsakligen inom Kronbergsstrandens servicekvarter, som ligger i ett tidigare hamnområde. Avrinningsområdet är inte skyddat, men för att bevara bäcken är det nödvändigt att det rinner vatten dit. Staden utreder hur man kan bygga servicekvarteret och samtidigt bevara bäcken.

Servicekvarteret är planerat att omfatta områdets skola, daghem, ungdomslokaler och en idrottshall. Bygget är tänkt att börja på våren, och byggnaderna tänkta att vara i användning år 2026.

Byggstarten för servicekvarteret är beroende av bygget av Kråkholmsgatan och kommunaltekniken under gatan. Om bygget av Kråkholmsgatan fördröjs ytterligare kommer även bygget av servicekvarteret fördröjas.

Om man inte får bygga inom det planerade tidsschemat kan det bli nödvändigt att bygga en tillfällig paviljongskola för den allt större mängden barn i området. En preliminär uppskattning ger för handen att skolan i fråga eventuellt kunde placeras annanstans i miljön kring Håkansviksgatan.

Behandlingen av klagomål pågår

Den skyddade bäcken och dess avrinningsområde når varken till bostadstomterna eller de flesta gatorna. Även i dessa områden är arbetena tillsvidare på paus i väntan på att läget klarnar.

I höstas sökte medborgarorganisationer hos NTM-centralen och regionförvaltningsverket om att byggentreprenaden avbryts med hänvisning till naturvärden. NTM-centralen förkastade organisationernas ansökan i november, men avgörandet har inte ännu fått laga kraft. Regionförvaltningsverket behandlar ansökan fortfarande.

Detaljplaneringen invid entreprenadområdet framskrider som planerat

Detaljplanen för Stansviksberget trädde i kraft 2020 och bedöms efter stadens strategi nu delvis på nytt med tanke på värdena i skogsnaturen. Gatorna och tomterna som nu väntar på att byggas ligger utanför området som är under ny bedömning.

Förslaget till ändring av detaljplanen läggs fram för beslut under 2024.

Bäcken på byggplatsen når inte detaljplaneområdet med Stansviksberget. Den ligger huvudsakligen i planområdet för Stränder, park och servicekvarter, som trädde i kraft 2012. Ett litet stycke av bäcken ligger i ett gatuområde i planområdet Centrumkvarter i Kronbergsstranden, som trädde i kraft 2022.

Flygfoto av området med servicekvarteret.
Flygfoto av området med servicekvarteret.
Riktgivande bild av bäcken och dess avrinningsområde.
Riktgivande bild av bäcken och dess avrinningsområde.
Gator och tomter att bygga.
Gator och tomter att bygga.