Helsingin ensi vuoden talousarvion raami hyväksytty

Helsingin vuoden 2025 talousarvion valmistelu etenee. Kaupunginhallitus hyväksyi 10. kesäkuuta raamin ja laatimisohjeet ensi vuoden talousarvioesitykselle ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmalle.
Kaupunginhallituksen hyväksymän raamin perusteella lauta- ja johtokunnat valmistelevat ja hyväksyvät omat talousarvioehdotuksensa 10. syyskuuta mennessä. Kuva: Beatrice Bucht
Kaupunginhallituksen hyväksymän raamin perusteella lauta- ja johtokunnat valmistelevat ja hyväksyvät omat talousarvioehdotuksensa 10. syyskuuta mennessä. Kuva: Beatrice Bucht

Helsingin vuoden 2025 talousarvion raami perustuu kaupunkistrategiassa linjattuun käyttötalouden vastuuperiaatteeseen sekä kokonaisinvestointien mitoittamisen tavoitteisiin. Vastuuperiaate tarkoittaa, että käyttömenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä strategiassa asetettuun tuottavuustavoitteeseen.

Kaupunkitasoisessa kokonaisraamissa käyttötalouden vastuuperiaatteen mukaiset toimintamenot vuodelle 2025 kasvavat 3,1 prosenttia verrattuna talousarvioon 2024. Raamissa kunta-Helsingin vuosikate vuosille 2025–2027 on noin 600 miljoonaa euroa vuodessa. Vuosina 2025–2027 investointitaso on vuosittain keskimäärin yli miljardi euroa. Tulevina vuosina Helsinki joutuu rahoittamaan investointejaan viime vuosia olennaisesti suuremmalta osin lainarahoituksella.

Helsingin kaupunkia johdetaan yhteisellä strategialla ja tavoitteilla. Palvelujen rahoituksessa Helsinki jakautuu valtion rahoittamaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaan sekä kunta-Helsinkiin, joka sisältää kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä kaupunkiympäristön toimialat, kaupunginkanslian ja liikelaitokset.

Investoinnit luovat edellytykset vahvalle kaupunkitaloudelle

Kaupunkistrategian mukaan Helsinki on viime vuosina lisännyt investointejaan rohkeasti. Vastedeskin rohkea kasvu ja investoinnit luovat edellytykset vahvalle kaupunkitaloudelle. Kaupungin investointiohjelman lisäksi kaupunki toteuttaa mittavia joukkoliikenne- ja toimitilainvestointeja kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen taseisiin, joiden toiminnan kaupunki pääosin rahoittaa. Investoinnit rahoitetaan kaupungin takaamilla lainoilla. Kaupungin takausvastuut kasvoivat vuonna 2023 ja kasvu tulee jatkumaan seuraavina vuosina voimakkaana Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n raidehankkeiden, Varikkokiinteistöt Oy:n sekä muun muassa Helsingin toimitilat Oy:n koulu- ja hyvinvointikeskushankkeiden toteutuksen edetessä.

Yleinen talouskehitys huomioiden kaupungin kokonaisvastuiden (lainakanta, takaukset sekä pitkäaikaiset vuokrasopimukset) tulevaa kehitystä sekä kaupungin rahoitusaseman kestävyyttä tulee arvioida huolellisesti vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä sekä suurten investointihankkeiden käynnistämisestä ja ajoituksesta päätettäessä.

Näin talousarvion valmistelu etenee syksyllä  

Kaupunginhallituksen hyväksymän raamin perusteella lauta- ja johtokunnat valmistelevat ja hyväksyvät omat talousarvioehdotuksensa 10. syyskuuta mennessä.

Kaupunginhallituksessa olevat puolueet aloittavat talousarviovalmistelun poliittisen käsittelyn lokakuussa. Kaupunginhallitusryhmien yhteisten neuvotteluiden alkaessa Helsinki julkistaa kaupungin talouden tärkeimmät tunnusluvut ja taloudenpitoon vaikuttavat keskeiset taustamuuttujat kuten kasvuennusteet, veroennusteet ja kustannusindeksit. Lisäksi kaupunki julkistaa lautakuntien talousarvioesityksiin perustuvan, yhteenlasketun ja strategiatavoitteisiin sovitetun laskelman siitä, miten paljon kaupungin käyttömenot kullakin toimialalla kasvavat, jos kasvu on vastuuperiaatteen mukainen.  

Kaupunginhallitus käsittelee neuvotteluissa syntynyttä pormestarin vuoden 2025 talousarvioesitystä marraskuun alussa. Pormestarin talousarvioesitys julkistetaan kaupunginhallituksen kokousta edeltävän viikon torstaina. Kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi talousarvioesitys etenee myöhemmin marraskuussa.