Projektplan för utbyggnad av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande går vidare till stadsfullmäktige

Vid sitt sammanträde den 29 maj beslutade stadsstyrelsen föreslå stadsfullmäktige att projektplanen för utbyggnad av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande godkänns. Projektets omfattning är cirka 15 142 m² bruttoyta inklusive utbyggnad av den nuvarande hälsostationen samt bygget av metrons nya biljetthall, en utbyggnad av parkeringshallen och bygget av en servicegård.
I och med utbyggnaden av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande kan tjänsternas öppettider förlängas. Bild: Kimmo Brandt
I och med utbyggnaden av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande kan tjänsternas öppettider förlängas. Bild: Kimmo Brandt

I serviceområdet för Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande ingår Botby, Kvarnbäckens och Mellungsby distrikt inom Östra stordistriktet samt Östersundom stordistrikt. Serviceområdets invånarantal ökar med cirka åtta procent från år 2020 till 2035, då antalet blir cirka 80 000 invånare.

Utbyggnadsprojektet för Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande gör det möjligt för staden att tillhandahålla kunder branschövergripande tjänster vid ett och samma verksamhetsställe och effektivisera tillgången till vård i rätt tid. I och med projektet kan tjänsternas öppettider förlängas och deras arbetssätt förnyas.

Enligt projektplanen får byggkostnaderna maximalt uppgå till 69 478 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för december 2022. Det slutliga beslutet om att godkänna projektplanen fattas av stadsfullmäktige.

 

Detaljplan för Malmgårdstoppen till fullmäktige

 

Stadsstyrelsen godkände för sin del en detaljplan och detaljplaneändring för Malmgårdstoppen. Detaljplanen gör det möjligt att utveckla Malmgårdstoppens område för närrekreation och idrotts- och rekreationsanläggningar så att naturvärden beaktas.

Enligt planen byggs nya rekreationstjänster i området, såsom friluftsleder och en större plats för utomhusmotion samt en byggnadsyta för bland annat kafé- och restaurangtjänster.  Rekreationstjänsterna placeras i synnerhet längst i öster på Malmgårdstoppen för att bevara de värdefullaste naturområdena.

Detaljplaneförslaget går vidare till behandling i stadsfullmäktige.

 

Utlåtande om utkasten till MBT-planen 2023 och konsekvensbedömning

 

Stadsstyrelsen gav ett utlåtande om ett utkast till regionens MBT-plan 2023 och ett utkast till konsekvensbedömning till samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT).

Stadsstyrelsen konstaterar i sitt utlåtande att planens vision och mål (en klimatneutral, välmående och framgångsrik Helsingforsregion) är bra. Många av de åtgärder som föreslås i planen har identifierats tidigare och är mycket nödvändiga.

De mest centrala observationer ur Helsingfors synvinkel är planens otillräckliga helhetsfinansiering och investeringsprogrammets innehåll. I utlåtandet konstateras att statens andel i investeringsprojektet bör ökas.

Dessutom konstateras att det med tanke på regionens hållbara tillväxt och möjligheterna att uppnå kommunernas egna klimatmål är problematiskt att man enligt konsekvensbedömningen inte tillnärmelsevis kommer att uppnå klimatneutralitetsmålet och att planen till denna del är otillräcklig. Planen måste innehålla förslag på hur de mål som ställts upp för den kan uppnås.

MBT-avtalet, som förhandlas utifrån MBT-planen, är ett avtal om tillväxt inom Helsingforsregionen. Avtalet innebär att kommunerna förbinder sig till att bygga ett avsevärt antal nya bostäder och staten stöder produktionens inledning med hjälp av trafikinvesteringar samt understöd för byggstarter och infrastruktur. Det är motiverat att planera markanvändning, boende och trafik tillsammans, eftersom deras konsekvenser alltid är fast knutna till varandra.

Alla beslut från stadsstyrelsens sammanträde 29.5 kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsstyrelsens handlingar.