Planeringen av hamntunneln tog ett steg framåt

Planeringsarbetet av hamntunneln från Busholmen till Västerleden framskrider. Helsingfors Hamn och Helsingfors stad har fastställt att planeringen av tunneln fortsätter utgående från det s.k. A-alternativet. Detta innebär att den tunnel som färdigställts på 2030-talet börjar i Västra hamnen och stiger upp på markytan bredvid södra kanten av Lappvikens park och förenas där med Västerleden. Helsingfors stadsfullmäktige beslutar hösten 2025 om tunnelns plan.
Tunnel stiger upp på markytan bredvid södra kanten av Lappviksparken och förenas där med Västerleden. Bild: PES-Arkkitehdit Oy
Tunnel stiger upp på markytan bredvid södra kanten av Lappviksparken och förenas där med Västerleden. Bild: PES-Arkkitehdit Oy

Helsingfors Hamns tunnelprojekt gör det möjligt att koncentrera passagerar-bilfärjetrafiken till Tallinn till Västra Hamnen och flytta hamnens långtradartrafik bort från gatorna. I och med omorganiseringen av hamntrafiken får Helsingfors stad möjlighet att utveckla Södra hamnens område till ett område som bättre betjänar stadsborna.

Beredningen visade att A-alternativet är förenligt med stadens helhetsintresse. Detta understöddes särskilt av orsaker som hänför sig till tidtabell, kostnader och genomförbarhet.

– Hamntunnelns olika linjealternativ har granskats noggrant och vi har kommit fram till att hamnplaneringens A-alternativ bäst uppfyller Helsingfors markanvändningsmål inom den närmaste framtiden. Detta alternativ skapar förutsättningar både för beaktande av energiproduktionens behov och möjligheter att genomföra en betydande stadsutveckling i Södra hamnen. Alternativet innebär också egna utmaningar och vi måste noga se till att miljökonsekvenserna minimeras och att vi kan trygga levnadsförhållandena för hotade arter i Lappviken, konstaterar markanvändningsdirektör Rikhard Manninen från Helsingfors stadsmiljösektor.

– Jag är glad över att linjealternativet utreddes grundligt och i gott samarbete med Helsingfors stad. När tunneln och den nya terminalen är färdiga kommer vi att flytta Tallinntrafiken från Skatudden till Busholmen. Byggandet av tunneln har många fördelar också för andra än Hamnen, eftersom det förbättrar trivseln på Busholmen och trafiksäkerheten i området. Tunnelns fördelar sträcker sig också mer omfattande till trafiken i södra Helsingfors, eftersom den biltrafik som ansluter sig till hamnen i Helsingfors centrum efter koncentrationen av hamntrafiken minskar med hela 75 procent jämfört med dagens situation, konstaterar Helsingfors Hamns verkställande direktör Ville Haapasaari.

I planeringen av tunneln har man hittat lösningar för att lindra miljökonsekvenserna för Lappviken

Miljökonsekvensbedömningen är en integrerad del av planeringen av tunneln. De största frågorna i det tunnelalternativ som valts ut för den fortsatta planeringen har samband med naturvärdena och de landskapshistoriska och kulturhistoriska värdena i Lappvikens park. I planeringen har man redan lyckats lindra konsekvenserna i betydande grad och arbetet fortsätter fortfarande. Inom området för tunnellinjen finns det t.ex. trädbestånd inom flygekorrarnas kärnområde som kan bevaras. Med byggnadstekniken kan man också skydda högklassiga rotkörvelsplantor som finns i Lappträsk, som erbjuder livsmiljöer för den hotade hårflokeplattmalen. Livsmiljön för rotkörveln och hårflokeplattmalen i Lappvikens park förbättras också genom omfattande förflyttningsplanteringar. Hamnens syfte är att minimera trädhuggning. 

Hamntunneln möjliggör genomförandet av utvecklingsprogrammet för Helsingfors Hamn

Hamntunneln är en del av utvecklingsprogrammet för Helsingfors Hamn, som framskrider stegvis enligt stadsfullmäktiges principbeslut från 2021. Utvecklingsprogrammet säkerställer hamnens möjligheter att bedriva modern hamnverksamhet och bättre betjäna passagerare och godstrafik. Helsingfors stads mål är att öka trivseln i Södra hamnen genom att till exempel möjliggöra byggandet av arkitektur- och designmuseet.

Planläggningsprocessen står till näst på schemat. Helsingfors stadsmiljönämnd kommer att behandla detaljplanen för tunneln i slutet av innevarande år och hela fullmäktige kommer att fatta sitt beslut hösten 2025. Helsingfors Hamns syfte är att få byggnadstillstånd för tunneln år 2028. 

Den färdiga hamntunneln gör det möjligt att koncentrera Tallinntrafiken till Västra hamnen uppskattningsvis i början av 2030-talet.