Satamatunnelin suunnittelu otti askeleen eteenpäin

Jätkäsaaresta Länsiväylälle ulottuvan satamatunnelin suunnittelutyö etenee. Helsingin Satama ja Helsingin kaupunki ovat linjanneet, että tunnelin suunnittelua jatketaan niin sanotun A-vaihtoehdon pohjalta. Tämä tarkoittaa, että 2030-luvulla valmistuva tunneli alkaa Länsisatamasta ja nousee maan pinnalle Lapinlahden puiston eteläreunan vierestä yhdistyen siitä Länsiväylään. Tunnelin mahdollistava asemakaava tulee Helsingin kaupunginvaltuuston päätettäväksi syksyllä 2025.
Satamatunneli nousee maan pinnalle Lapinlahden puiston eteläreunan vierestä ja yhdistyy Länsiväylään. Kuva: PES-Arkkitehdit Oy
Satamatunneli nousee maan pinnalle Lapinlahden puiston eteläreunan vierestä ja yhdistyy Länsiväylään. Kuva: PES-Arkkitehdit Oy

Helsingin Sataman tunnelihanke mahdollistaa Tallinnan matkustaja-autolauttaliikenteen keskittämisen Länsisatamaan ja sataman rekkaliikenteen siirtämisen pois kaduilta. Satamaliikenteen uudelleenjärjestelyjen myötä Helsingin kaupungille avautuu mahdollisuus kehittää Eteläsataman alueesta paremmin kaupunkilaisia palveleva alue.

Valmistelu osoitti A-vaihtoehdon kaupungin kokonaisedun mukaiseksi. Sitä puolsivat erityisesti aikataulu-, kustannus- ja toteutettavuussyyt.

– Satamatunnelin eri linjausvaihtoehtoja on tarkasteltu huolella ja olemme päätyneet siihen, että asemakaavoituksen lähtökohdaksi otettava A-vaihtoehto täyttää parhaiten Helsingin maankäytölliset tavoitteet lähitulevaisuudessa. Tämä vaihtoehto luo edellytykset sekä energiantuotannon tarpeiden huomioimiseen, että mahdollisuudet toteuttaa merkittävää kaupunkikehitystä Eteläsatamassa. Vaihtoehdossa on myös omat haasteensa ja meidän onkin pidettävä tarkoin huolta siitä, että ympäristövaikutukset saadaan mahdollisimman pieniksi ja pystymme turvaamaan uhanalaisten lajien elinolot Lapinlahden alueella, toteaa maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta.

– Olen iloinen, että linjausvaihtoehto selvitettiin perusteellisesti ja hyvässä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Tunnelin ja uuden terminaalin valmistuttua tulemme siirtämään Tallinnan liikenteen Katajanokalta Jätkäsaareen. Tunnelin rakentamisella on lukuisia hyötyjä myös muille kuin Satamalle, sillä se parantaa Jätkäsaaren viihtyisyyttä ja alueen liikenneturvallisuutta. Tunnelin hyödyt ulottuvat laajemmallekin eteläisen Helsingin liikenteeseen, sillä laivaliikenteen keskittämisen jälkeen satamaan liittyvä autoliikenne Helsingin keskustassa vähenee peräti noin 75 prosenttia verrattuna tämän päivän tilanteeseen, toteaa Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari.

Tunnelin suunnittelussa on löydetty ratkaisuja Lapinlahden ympäristövaikutusten lieventämiseen

Ympäristövaikutusten arviointi on kiinteä osa tunnelin suunnittelua. Jatkosuunnitteluun valitun tunnelivaihtoehdon suurimmat ratkaistavat kysymykset liittyvät Lapinlahden puiston luonto-, maisema- ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Suunnittelussa on jo onnistuttu merkittävästi lieventämään vaikutuksia ja työ jatkuu edelleen. Tunnelilinjauksen alueella on esimerkiksi liito-oravien ydinalueen puustoa, joka voidaan säilyttää.

Rakentamistekniikalla voidaan myös suojella Lapinlahden puistossa hyvälaatuiset mukulakirvelikasvustot, jotka tarjoavat elinympäristöä uhanalaiselle kirvelilattakoille. Mukulakirvelin ja kirvelilattakoin elinympäristöä Lapinlahden puistossa parannetaan myös mittavin siirtoistutuksin. Sataman tavoitteena on minimoida puuston kaataminen. 

Satamatunneli mahdollistaa Helsingin sataman kehittämisohjelman toteutumisen

Satamatunneli on osa Helsingin sataman kehittämisohjelmaa, joka etenee vaihe vaiheelta kaupunginvaltuuston vuonna 2021 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. Kehittämisohjelma varmistaa satamalle mahdollisuudet harjoittaa modernia satamatoimintaa ja palvella matkustajia ja rahtiliikennettä entistä paremmin. Helsingin kaupungin tavoitteena on lisätä Eteläsataman alueen viihtyvyyttä mahdollistamalla esimerkiksi arkkitehtuuri- ja design-museon rakentaminen.

Seuraavaksi on edessä asemakaavoitusprosessi. Tunnelin asemakaava tulee Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn kuluvan vuoden loppupuolella ja valtuuston päätettäväksi syksyllä 2025. Helsingin Sataman tavoitteena on saada rakentamislupa tunnelille vuonna 2028.

Valmis satamatunneli mahdollistaa Tallinnan liikenteen keskittämisen Länsisatamaan arviolta 2030-luvun alkuvuosina.