Pejlingsparkens nya bibliotek och ungdomshus – säg din åsikt om planerna

En ny multifunktionsbyggnad planeras byggas i Pejlingsparken i Parkstad. I byggnaden skulle även områdets nya bibliotek och ungdomshus placeras, vilka enligt den preliminära planen börjar sin verksamhet i utrymmena år 2027. Säg din åsikt om de preliminära planerna på nättjänsten kerrokantasi.hel.fi och anmäl dig för att bidra till utvecklingen!
Kuvituskuva
Bild: Malin Gustafsson ja Ants Vahter

I Pejlingsparkens västra del har det med ett tillfälligt byggnadslov byggts en skola och daghem som tillfällig lokal för områdets närskolor och daghem när de genomgår renovering. I ändringsarbetet av detaljplanen ansöker man om att ändra den nuvarande byggnadens byggnadslov till ett permanent byggnadslov. På samma gång utreds mängden nya serviceutrymmen som behövs, till exempel för den nya multifunktionslokalens del. 

Den planerade multifunktionslokalen innehåller ett bibliotek och en ungdomslokal. Det nya biblioteket i Pejlingsparken ersätter två bibliotek i närområdet, Parkstads och Stapelstadens regionala bibliotek. Pejlingsparkens ungdomshus ersätter i sin tur Stapelstadens ungdomshus. Regionalt kommer byggnaden och dess tjänster att särskilt betjäna Parkstads, Stapelstadens och Henriksdals invånare. 

I ljuset av befolkningsprognoserna växer inte invånarantalet i området under de kommande åren. Det finns dock ett behov av nya biblioteks- och ungdomsutrymmen, eftersom de nuvarande utrymmena inte uppfyller de moderna hinderfrihetskraven samt är inte tillgängliga. De nuvarande utrymmena är också till viss del opraktiska och otillräckliga. Utrymmena och tjänsterna utvecklas så att de svarar mot nuvarande och nya generationers användningsbehov. 

Utvecklingsarbetet och kartläggningen av användningsbehoven börjar 15.5.2023 med en enkät som öppnas och görs på plattformen kerrokantasi.hel.fi. I enkäten kan invånarna kommentera planen som berör biblioteket och ungdomshuset och berätta vilka sorters utrymmen som skulle behövas i biblioteket och ungdomshuset. Respondenterna kan till exempel berätta

•    Vilka saker de vill göra eller syssla med i de kommande utrymmena? 
•    Vilka aktiviteter ska de kommande utrymmena erbjuda? 
•    Hurdant är ett regionalt bibliotek eller regionalt ungdomshus för 2030-talet?
 
På basis av kommentarerna som samlas in kan vi förbättra behovsbeskrivningen och förbereda ändringen av den anhängiga detaljplanen. 

I de följande skedena i projektet planeras utrymmena på insidan närmare. På plattformen Kerrokantasi.hel.fi kan invånarna anmäla sig för att bidra till den fortsatta utvecklingen, till exempel till de workshops som ordnas inkommande höst. Vi önskar också få med representanter för invånarföreningar och organisationer i området i utvecklingen.

Kommentera planerna och anmäl dig för att bidra till utvecklingsarbetet!