Ny sektorsövergripande grupp för att genomföra stadsstrategin

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 5 juni att komplettera sitt tidigare beslut om att genomföra Helsingfors stadsstrategi med att lägga till ett nytt program i de strategiska sektorsövergripande programmen. Det femte programmet gäller tillgång till personal.
Näkymä Sofiankadulta Tuomiokirkon suuntaan.
Bild: Emilia Hoisko

Stadsstyrelsen beslutade i april i fjol att stadsstrategin Läge för tillväxt genomförs under fullmäktigeperioden 2021–2025 med hjälp av fyra strategiska sektorsövergripande program: Ansvarsfull och hållbar ekonomi, Ambitiöst klimatansvar, Trivsam stad och Förebyggande av segregation.

Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen är en av strategins tyngdpunkter. Med programmet för tillgång till personal säkerställs tillräckliga åtgärder i enlighet med strategin, vilka gäller hela staden och har som mål att förbättra tillgången till personal.

Stadsstyrelsen reserverade ett område för fortsatt utredning av förutsättningar för att genomföra arkitektur- och designmuseumsprojektet

Stadsstyrelsen beslutade reservera ett område i Magasinstranden för Kiinteistö Oy ADM för fortsatta utredningar om förutsättningarna för att genomföra arkitektur- och designmuseumsprojektet. Reserveringen gäller fram till 31.12.2025. 

Det reserverade områdets storlek är cirka 5 900 m² och det ligger i norra ändan av Magasinstrandens nybyggnadsområde.

Johanna Laisaari föreslås till ny biträdande borgmästare för fostran och utbildning

Stadsstyrelsen beslutade föreslå att stadsfullmäktige beviljar biträdande borgmästaren i fostrans- och utbildningssektorn Nasima Razmyar avsked från uppgiften och väljer Johanna Laisaari till ny biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn. Fullmäktige väljer biträdande borgmästare den 14 juni.

Enligt stadens förvaltningsstadga har staden fyra biträdande borgmästare, som är ordförande för sektornämnderna och ledamöter i stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige väljer de biträdande borgmästarna bland fullmäktigeledamöterna och deras ersättare.

Bland de övriga ärenden som går vidare till stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsen för sin del en projektplan för ombyggnad av Georgsgatans simhall. Projektplanen gäller en funktionell och teknisk ombyggnad av Georgsgatans simhall från 1928. Maximipriset för byggkostnaderna exklusive mervärdesskatt uppgår till 21,9 miljoner euro i kostnadsnivån för januari 2023.

Dessutom föreslår stadsstyrelsen fullmäktige att staden hyr daghemslokaler på cirka 2 500 m² bruttoyta för småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Det handlar om en nybyggnad som byggs vid Abraham Wetters väg 15 intill Hertonäs företagsområde och som staden hyr för 25 år. De nya lokalerna behövs, eftersom de nuvarande lokalerna för daghemmen i Hertonäs distrikt räcker inte till för det växande servicebehovet i området.