Missfärgade bäckar i Helsingfors – orsaken ofta vatten från borrning av bergvärmebrunnar

I Helsingfors finns sammanlagt ungefär 40 bäckar. Stadsbäckarna rinner i stadsmiljön ofta med klart vatten och ibland, i synnerhet efter regn, är vattnet gråaktigt brunt. Den senaste tiden har dock allt fler bäckar synts tydligt i terrängen på grund av skinande vitt vatten, vilket har väckt förundran och även oro hos stadsborna. Orsaken kan exempelvis vara vatten från borrning av bergvärmebrunnar som hamnat i bäcken med dagvattnet.
Missfärgat vatten i Hagabäcken. Bild: Sini-Pilvi Saarnio.
Missfärgat vatten i Hagabäcken. Bild: Sini-Pilvi Saarnio.

Vattenkvaliteten i bäckarna påverkas av flera olika faktorer och både händelser i avrinningsområdet och dagvattnet som spolas ner i bäckarna därifrån har stor inverkan på bäckens vattenkvalitet och färgen på vattnet. Dagvatten renas i regel inte, utan de transporteras till närliggande vattendrag, såsom en bäck och senare ut i havet.

Stendammet som uppstår vid borrning av bergvärmebrunnar den största orsaken till att bäckar missfärgas

En aktuell förklaring till att bäckarna blir vita är vatten från borrning av bergvärmebrunnar. Också andra utsläpp kan i samband med vissa felsituationer hamna i bäcken och färga vattnet vitt eller någon annan färg. Exempelvis utsläppet av mjölkprodukter i ett vattendrag, vilket nyligen inträffade i Mellungsbybäcken, låter i sig ofarligt, men även mjölk orsakar problem i vattendraget eftersom den förbrukar syre från vattnet och är därigenom skadligt för organismerna.

Helsingfors mål är att vara kolneutralt före 2035, och att utnyttja bergvärme för stadens uppvärmningsbehov är ett steg på vägen mot detta mål. Vid borrning av bergvärmebrunnar uppstår dock stendamm, som blandas och med borrningsvattnet färgar det antingen vitt, ljust rött, brunrött eller grått, beroende på berggrunden i område.

Helsingfors stad ger byggarbetsplatserna anvisningar om hanteringen av vattnet från borrning av bergvärmebrunnar

Vattnet från borrning av bergvärmebrunnar ska hanteras på byggarbetsplatserna så att största delen av stendammet sjunker ner i behandlingsanordningarna som används. Stendamm är dock så fint att det tar mycket lång tid för det att sjunka ner och således kan vatten från byggarbetsplatsen, som innehåller stendamm, hamna längs dagvattenledningar i en bäck. Stendamm i sig är inte giftigt, men förutom estetiska olägenheter kan det också ha negativa följder för fiskar och andra organismer som lever i bäcken. Det bildar också slam på botten av bäcken och förstör på så sätt till exempel grusbotten där öringen leker.

Miljövårdsmyndigheten övervakar att olika projekt och funktioner inte orsakar förorening av miljö och vattendrag eller risk för detta. I första hand ligger dock ansvaret för att säkerställa kvaliteten hos vatten som avleds hos aktören, som ska idka egenkontroll. Dessutom lämnar miljötillsynen myndighetsutlåtanden om åtgärdstillstånd som byggnadstillsynen har utfärdat, och dessa omfattar även hanteringen av vatten. Miljötillsynen gör också kontroller i objekten baserat på anmälningar om olägenheter.

Kontakta vid behov kommunens miljövårdsmyndighet

Om du har observerat avvikande färg eller grumlighet i en bäck och du misstänker att det kan handla om miljöförorening, kan du kontakta kommunens miljövårdsmyndighet. I Helsingfors kan du kontakta Helsingfors stads miljötillsyn via e-post på kymp.ymparistovalvonta@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Som stöd för observationen behövs så noggrann information som möjligt om observationens tidpunkt och exakta läge. Den som observerat avvikelser bör gärna också följa bäcken uppströms och försöka ta reda på varifrån grumligheten eller färgen kommer. Med hjälp av denna information försöker miljötillsynen utreda orsaken och ingriper vid behov i saken.