Värjäytyneet purot Helsingissä – kyseessä usein maalämpökaivojen porausvedet

Helsingissä on yhteensä noin 40 puroa. Kaupunkipurot virtaavat kaupunkiympäristössä usein kirkkaana tai toisinaan, varsinkin sateiden jälkeen, harmahtavan ruskeana. Viime aikoina yhä useampi puro on kuitenkin kummastuttanut erottuen maastosta hohtavan valkoisena, ja aiheuttanut huolta kaupunkilaisissa. Kyseessä voi esimerkiksi olla maalämpökaivojen porausvedet, jotka ovat päätyneet puroon hulevesien mukana.
Porauslietettä purossa Haaganpuron valuma-alueella. Kuva: Sini-Pilvi Saarnio.
Porauslietettä purossa Haaganpuron valuma-alueella. Kuva: Sini-Pilvi Saarnio.

Purojen vedenlaatuun vaikuttaa useat eri tekijät ja valuma-alueen tapahtumilla sekä sieltä huuhtoutuvilta hulevesillä on suuri merkitys puron veden laatuun ja väriin. Hulevettä ei pääsääntöisesti puhdisteta, vaan se kulkeutuu lähivesistöön kuten esimerkiksi puroon ja sittemmin mereen.

Maalämpökaivojen porauksessa syntyvä kivipöly suurin syy purojen värjääntymiseen

Yhtenä ajankohtaisena selittävänä tekijänä purojen värjäytymiseen valkoiseksi ovat maalämpökaivojen porausvedet. Myös muut päästöt voivat tietyissä vikatilanteissa päätyä puroon ja värjätä veden valkoiseksi tai jonkin muun väriseksi. Esimerkiksi tuoreeltaan tapahtunut maitotuotteiden pääsy vesistöön Mellunkylänpurossa kuulostaa sinänsä harmittomalta asialta, mutta maitokin aiheuttaa vesistössä ongelmia kuluttaen vedestä happea, ja on eliöstölle sitä kautta haitallista.

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, ja maalämmön hyödyntäminen Helsingin lämmitystarpeeseen on askel kohti tätä tavoitetta. Maalämpökaivojen porauksessa syntyy kuitenkin kivipölyä, joka porauksessa syntyvään veteen sekoittuessaan värjää veden alueen kallioperän mukaan joko valkoiseksi, vaaleanpunertavaksi, ruskeanpunaiseksi tai harmaaksi. 

Helsingin ympäristövalvonta ohjeistaa työmaita maalämpökaivojen porausvesien käsittelyssä 

Maalämpökaivojen porausvesi tulee käsitellä työmailla siten, että suurin osa kivipölystä laskeutuu käytössä oleviin käsittelyjärjestelmiin. Kivipöly on kuitenkin niin hienojakoista, että sen laskeutuminen vaatii erittäin pitkän ajan, ja näin ollen kivipölyn sekainen työmaavesi saattaa päätyä hulevesilinjoja pitkin puroon. Kivipöly itsessään ei ole myrkyllistä, mutta se voi aiheuttaa esteettisen haitan lisäksi harmia purossa eläville kaloille ja muille eliöille. Se myös liettää puron pohjaa, ja siten pilaa esimerkiksi taimenen kutusoraikkoja. 

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo sitä, etteivät erilaiset hankkeet ja toiminnot aiheuta ympäristön- ja vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Kuitenkin ensisijainen vastuu pois johdettavien vesien laadun varmentamisessa on toimijan omavalvonnalla. Lisäksi ympäristövalvonta antaa viranomaislausuntoja rakennusvalvonnan myöntämiin toimenpidelupiin, jotka sisältävät myös vesienkäsittelyn. Lisäksi ympäristövalvonta tekee kohteisiin tarkastuksia muun muassa haittailmoitusten perusteella.

Ole tarvittaessa yhteydessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen

Jos olet huomannut poikkeavaa väriä tai sameutta purossa, ja epäilet ympäristön pilaantumista, voit olla yhteydessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen. Helsingissä voit ottaa yhteyttä Helsingin kaupungin ympäristövalvontaan sähköpostitse kymp.ymparistovalvonta@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Havainnon tueksi tarvitaan mahdollisimman tarkat tiedot ajankohdasta ja havainnon tarkasta paikasta. Havainnoitsijan on myös hyvä seurata puroa ylävirtaan ja pyrkiä selvittämään mistä sameus tai väri tarkemmin tulevat. Näiden tietojen avulla ympäristövalvonta pyrkii selvittämään aiheuttajan ja puuttuu tarvittaessa asiaan. 

Lisätietoja:
Ympäristötarkastaja Sini-Pilvi Saarnio, sini-pilvi.saarnio@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) / 09 310 32019