Matkultur, evenemang och en arena med upp till 17 000 åskådarplatser? Helsingfors planerar framtidens Partitorget

Helsingfors stad planerar omfattande renoveringar i området kring Partitorget med ambitionen att stegvis genomföra planerna på 2030-talet. Enligt de riktgivande visionerna kunde området vara ett större centrum för matkultur och evenemang än idag, kantat av bostadshus. Utöver dessa har man på Partitorget preliminärt fogat in en evenemangsarena med upp till 17 000 åskådarplatser. Avsikten är också att partiverksamheten ska fortsätta.
Flygbild över området kring Partitorget.
Flygbild över området kring Partitorget.

Partitorget är ett område mellan Fiskehamnen och Hermanstad där det i nuläget finns grosshandelsaffärer och anknytande lagerbyggnader. Området kantas av Slakteriet som är ett centrum för stadskultur med matkultur som specialitet. För området har nu fyra skissartade scenarier utformats där den säregna industriella känslan i området är oförändrad.

– Partitorget har potential att utvecklas till ett betydande centrum för event, kultur och fritidsverksamhet i samverkan med de närliggande områdena Södervik och Hanaholmen. Eventuellt kommer fängelseområdet i Sörnäs i framtiden att ändras helt och tas i bruk för andra ändamål, så det finns stora potentialer i området. Samtidigt är utgångspunkten för planeringen att partihandeln även framöver fortsätter i området kring Partitorget, säger markanvändningsdirektör Rikhard Manninen.

I de preliminära utkasten ingår visioner om bostadshus i de norra delarna av området kring Partitorget för att komplettera nya områden som ska byggas på Nätholmen och Hermanstrand på andra sidan Hermanstads strandväg. I de centrala delarna kvarstår utrymme för partihandel och livsmedelsindustri även framöver.

I den södra delen breddas däremot Slakteriets livliga kulturområde, och man försöker hitta plats för varierande evenemangsverksamhet. I olika scenarier ingår visioner om bland annat en konsertsal med plats för upp till 17 000 åskådare.

Enligt planerna ska även grönområdena förbättras. I framtiden kommer Agrosbacken att anknyta till Hermanstranden och Hermansparken. Den livligt trafikerade Gamla vintervägen kan i framtiden vara en levande gata i stadskärnan.

Planeringsprinciper styr planeringen

Utifrån de preliminära scenarierna ges förslag om planeringsprinciper som stadsborna kan kommentera senare under 2024. Avsikten är att stadsmiljönämnden ska behandla planeringsprinciperna vid utgången av 2024. Det förslag som lämnas för beslutsfattande är nödvändigtvis inte något av de nu framlagda lösningarna.

De planeringsprinciper som utarbetas styr planeringen och detaljplanläggningen som sker i ett senare skede. Tidtabellen för större förändringar är ännu öppen, men det är åtminstone fråga om år, om inte decennier. Tomträttsavtalen i Partitorgets område gäller fram till 2036. För att aktörerna i området ska ha möjlighet att förbereda sig på kommande förändringar måste utarbetandet av planeringsprinciperna inledas i god tid.

Helsingfors stadslokaler Ab, som är ett bolag som ägs av staden, förvaltar över cirka hälften av de befintliga lokalerna på Partitorget. I samband med planeringen utnyttjas en vision som bolaget utformade åren 2023–2024 och som har vidareutvecklats i samråd med aktörer och intressenter i området. Som den viktigaste hållbara lösningen prioriterar visionen att områdets historia även syns i dess framtid. Enligt visionen kommer Partitorget att växa till ett framtidslotsande centrum för matkultur och till ett experimentellt kök i staden. Området som byggts om enligt hållbara principer är hemvist för allt fler företag, samfund, individer och för gemensamma aktiviteter kring mat och stadskultur.