Lekparken Sanna rustas upp till ny prakt

Lekparken Sanna, som ligger i Västra Böle, rustas grundligt upp till en modern lekpark med naturen som tema. Vid upprustningen, som inleds i maj 2024, får lekparken bland annat nya lekredskap, ett konditionsställe, ökad grönska och ny belysning. Lekparken öppnas igen sommaren 2025.
Illustration av Lekparken Sanna efter upprustningen.
Illustration av Lekparken Sanna efter upprustningen. Bild: Sitowise Group oyj

Lekparken Sanna ligger i Susannaparken i Västra Böle, alldeles vid kanten till Centralparken. Lekparken gränsar norrut till en parkkorridor som leder till Centralparken i väst, till Susannaterrassen i syd och Magistratsgatan i öst. Cirka en sjättedel av lekparken består av skogar och klippiga områden.

Det finns en efterfrågan på och ett behov av att rusta upp parken eftersom den är populär och används av barn i många åldrar. Utöver lekparkens eftermiddagsklubbar, workshoppar samt barn- och familjeverksamhet använder invånarna i området lekparken aktivt.

Byggandet inleds i maj – det utlovas ett nytt vattenlekområde samt en spel- och motionsplats

Före den grundliga upprustningen som börjar i maj fälls två träd i dåligt skick i parken under mars månad. Den nuvarande vegetationen i parken bevaras till övriga delar och nya barr- och lövträd och buskar planteras. Naturtemat kommer att synas i ekologiska yt- och lekredskapsmaterial och i deras färgvärld.

Lekplatsen för små barn utvidgas och parkens lekverksamhet blir mångsidigare. Nya funktioner är en utemotionsplats samt ett nytt vattenlekområde som ersätter den gamla plaskdammen. Invid klipporna placeras ett spelområde för till exempel basket. Låga jordkullar kommer att placeras vid kanterna av området och i lekområdet för att förbättra lekbarheten.

Antalet vistelseplatser i parken ökar med olika möbler och konstruktioner. I anslutning till taket placeras undervisningsredskap för eftermiddagsverksamheten.

Hanteringen av dagvatten i området förbättras. Området är sluttande och dess ytor formas så att växtförhållandena för trädbeståndet förblir oförändrade. Det skogiga området förblir oförändrat. Dräneringen genomförs genom att en del av ytvattnet styrs till planteringarna.

Hela lekparkens belysning förnyas och ersätts med energieffektiva LED-lampor.

Lekparken är stängd under byggtiden – byggandet medför inga stora olägenheter i området

Upprustningen som tar lite över ett år inleds i maj 2024 och fortsätter till sommaren 2025. Avsikten är att den nya lekparken ska öppnas i början av sommaren 2025, men senast före skolornas början 2025.

Byggandet stänger parken för ett år och bygget avgränsas med arbetsplatsstängsel. Maskinerna som används i arbetet och bergsarbetena kan ge upphov till en viss mängd buller, men man strävar efter att minimera störningarna. Arbetet utförs vardagar kl. 7–16.

Invånarna i området uppmanas använda lekplatserna i grannområdena under byggarbetet. Då Lekparken Sannas gård är stängd fortsätter lekparkens ledda verksamhet i augusti 2024 på adressen Böle parkväg 8.

Stara är huvudentreprenör i renoveringen.

Stadsmiljönämnden godkände parkplanen 14.11.2023