Stadsbyggnadstävling för Helsingfors östra holmar – bland annat söks idéer på iläggningsplatser för Villinge och Vårdö

Helsingfors objekt i tävlingen Europan 17 för unga planerare är fem holmar i Helsingfors östra skärgård. I tävlingen letar man efter ett koncept för iläggningsplatserna som beaktar holmarnas särdrag och naturvärden. Målet är att hitta idéer som är lämpliga för många slags objekt och som kan användas för att styra rekreationsanvändningen av den unika skärgården i en mer hållbar riktning.
Ett av tävlingens planeringsobjekt var Takvedaholmen på Kallviksfjärden söder om Havsrastböle. Bild: 110th Street Productions / Helsingin kaupunki
Ett av planeringsobjekten i tävlingen är Takvedaholmen i Kallviksfjärden söder om Rastböle. (Bild: 110th Street Productions/Helsingfors stad) Bild: 110th Street Productions / Helsingin kaupunki

I arkitekturtävlingen Europan som ordnas vartannat år deltar tusentals arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare under 40 år från hela Europa. Tävlingens och Europan-takorganisationens mål är att hjälpa unga planerare att få synlighet för idéer internationellt.

I tävlingen ingår mer än 50 objekt från olika håll i Europa. Tävlingsobjekten i Finland finns i Helsingfors och i Vasklot i Vasa. Deltagarna kan lämna in bidrag för ett eller flera objekt. I Helsingfors östra skärgård är tävlingsobjekten Hemholmen, Takvedaholmen, Lilla Bastön, Vårdö och Villinge. En nationell jury utvärderar bidragen för de finländska objekten.

I tävlingen letar man efter ett koncept för utveckling av iläggningsplatser som lätt kan tillämpas på alla fem tävlingsobjekt. Deltagarna ska inom ramen för tävlingsprogrammet och reglerna utveckla en balanserad och hållbar iläggningsplats som beaktar den biologiska mångfalden.

En hållbar rekreationsanvändning av skärgården som mål

Helsingfors har drygt 160 kilometer strandlinje och utanför staden finns hundratals holmar och kobbar. Skärgårdsområdet i huvudstadens omedelbara närhet är en raritet också globalt sett och därmed ett unikt och inspirerande planeringsobjekt.

Målet är att utveckla ett enhetligt och identifierbart uttryck som passar för skärgården för konstruktionerna och byggnaderna vid iläggningsplatserna samt hitta nya sätt att stödja den allmänna rekreationsanvändningen av utflyktsholmarna, säger Sofia Kangas, landskapsarkitekt inom Helsingfors stadsmiljösektor.

– I tävlingen dryftas bland annat hur man med hjälp av arkitektur och annan planering kan uppmuntra och styra stadsborna och turisterna använda holmarna på ett hållbart sätt, betonar Kangas.

 

Holmarnas särdrag ska beaktas

I omgivningen runt iläggningsplatserna i planeringsobjekten finns förutom kajer också service som betjänar friluftslivet, såsom kokskjul, toaletter, kiosk- och bastubyggnader och olika vandringsleder. Planerarna ska i sina tävlingsbidrag beakta holmarnas kulturhistoriska värden och mångsidiga och känsliga natur.

Förutom särdragen ska målen för de enskilda holmarna beaktas. Till exempel letar man för Vårdö efter förslag som i framtiden vid behov kan utvidgas om rekreationsanvändningen av holmen ökar. På Takvedaholmen betonas rutternas lättframkomlighet och tjänsternas lämplighet för olika användargrupper. På Villinge består strövområdeshelheten för rekreationsanvändning av flera olika stora iläggningsplatser i olika delar av holmen. På Lilla Bastön betonas holmens naturvärden och på Hemholmen finns en kulturhistoriskt värdefull villabyggnad och en trädgård i anslutning till byggnaden.

Iläggningsplatserna är trots sin lilla yta centrala för holmens rekreationsanvändning. Därför granskas de i denna tävling mångsidigt ur olika perspektiv och på olika skalor, säger landskapsarkitekt Sofia Kangas.

I Finland samordnas tävlingen av Europan Suomi Finland. Tävlingens startmöte ordnas tisdagen den 4 april klockan 9–10 i Soncks sal på Sofiegatan 4 i Helsingfors. På mötet deltar representanter för tävlingsobjekten.

Tävlingen inleddes måndagen den 27 mars 2023 och tävlingsbidragen ska lämnas in senast den 30 juli 2023. Vinnarna offentliggörs i december 2023. Därefter är stadens mål att fortsätta utveckla idén mot genomförande tillsammans med tävlingsvinnarna.