Helsingfors strävar efter utmärkt luftkvalitet och ljudmiljö

Helsingfors nya plan för luftvård och bullerbekämpning (ILME) kombinerar målen för luftvård och bullerbekämpning för första gången, eftersom de är nära sammanlänkade. Planen samlar nya effektiva åtgärder att förbättra luftkvalitén och ljudmiljön i staden.
bilar och spårvagn i Tölö.
Åtgärderna i ILME-planen har särskilt fokus på att minska gatudamm och trafikbuller samt bekämpa utsläpp från småskalig vedförbränning Bild: Roni Rekomaa

Visionen i ILME fram till 2040 är att luftkvalitén och ljudmiljön i Helsingfors är utmärkta. Planen för åren 2024–2029 innehåller tio mål, som är tänkta att uppnås med närmare 40 åtgärder. Åtgärderna har särskilt fokus på att minska gatudamm och bekämpa utsläpp från småskalig vedförbränning samt att minska trafikbullret.

ILME-planen fortsätter Helsingfors arbete på lång sikt för att förbättra luftkvaliteten och ljudmiljön

Helsingfors har länge arbetat för att förbättra luftkvalitén och ljudmiljön. Stadens äldsta planer för bullerbekämpning utarbetades redan på 1980-talet.

”Arbetet på lång sikt har under åren gett att kvaliteten av och trivseln i stadsmiljön har kunnat förbättras. Framdeles kommer det alltmer att framhävas att luftvården och bullerbekämpningen är viktiga i en växande stad som förtätas vid livliga leder”, berättar Laura Walin, chef för enheten för miljöskydd och styrning.

Trafiken orsakar mest bullerolägenheter

Antalet som bor i bullriga områden i Helsingfors har ökat en aning under de senaste decennierna. Vägtrafiken orsakar den största bullerolägenheten, och bullerutredningen av år 2022 visar att 39 procent av Helsingforsborna bor i områden där bullernivån från vägtrafiken överskrider riktvärdesnivån 55 dB på dagtid.

”Områden och platser med en lugn ljudmiljö, där man kan återhämta sig, är mycket viktiga för invånarna. Åtgärderna i ILME-planen bekämpar trafikbullret, men utvecklar också platser med lugn ljudmiljö”, säger miljöexpert Anne Leppänen.

Det nya direktivet om luftkvalitet utmanar luftskyddet också i Helsingfors

Luftkvaliteten i Helsingfors har förbättrats under de senaste årtiondena och är ganska god i internationell jämförelse. Gatudamm, trafikavgaser och utsläpp från småskalig vedförbränning orsakar dock fortfarande olägenheter för människors hälsa och trivseln i miljön.

EU:s nya direktiv om luftkvalitet träder troligen i kraft i år och kommer att avsevärt strama åt gränsvärdena som binder luftkvaliteten år 2030. Direktivet utgår från de mer strikta riktvärdena för luftkvalitet som Världshälsoorganisationen (WHO) publicerat tidigare. Redan små halter av luftföroreningar ger sanitära olägenheter, och man känner inte ännu ens till alla hälsokonsekvenser av luftföroreningar.

”Helsingfors vill med den nya ILME-planen förbättra luftkvaliteten ytterligare, och ställa beredskap för de åtstramningar av gränsvärdena för luftföroreningar som är på kommande”, berättar miljöexpert Suvi Haaparanta

ILME-planen som nu blivit klar uppdateras vid behov ifall effektivare åtgärder behövs för att uppnå de bindande nya gränsvärdena.

Enheten för miljö och tillstånd godkände den nya planen för Miljö- och tillståndssektionen den 23 maj 2024. ILME-planen jämte bakgrundsrapporter finns på stadens webbplats www.hel.fi/ilme.