Helsinki tavoittelee erinomaista ilmanlaatua ja ääniympäristöä

Helsingin uudessa ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelmassa (ILME) yhdistetään ensi kertaa ilmansuojelun ja meluntorjunnan tavoitteet, sillä ne linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Suunnitelmaan on koottu uusia vaikuttavia toimenpiteitä kaupungin ilmanlaadun ja ääniympäristön parantamiseksi.
ILME-suunnitelman toimenpiteet keskittyvät erityisesti katupölyn ja liikennemelun vähentämiseen sekä puun pienpolton päästöjen torjuntaan.  Kuva: Roni Rekomaa
ILME-suunnitelman toimenpiteet keskittyvät erityisesti katupölyn ja liikennemelun vähentämiseen sekä puun pienpolton päästöjen torjuntaan. Kuva: Roni Rekomaa

ILME-suunnitelman visio vuodelle 2040 on, että Helsingin ilmanlaatu ja ääniympäristö ovat erinomaisia. Vuosia 2024–2029 koskeva suunnitelma sisältää kymmenen tavoitetta, joihin pyritään lähes 40 toimenpiteellä. Toimenpiteet keskittyvät erityisesti katupölyn ja puun pienpolton päästöjen torjuntaan sekä liikennemelun vähentämiseen.

ILME-suunnitelma jatkaa Helsingin pitkäjänteistä työtä ilmanlaadun ja ääniympäristön parantamiseksi

Helsingissä on pitkään tehty työtä paremman ilmanlaadun ja ääniympäristön puolesta. Vanhimmat kaupungin meluntorjuntasuunnitelmat on laadittu jo 1980-luvulla.

”Pitkäjänteisellä työllä on vuosien saatossa pystytty parantamaan kaupunkiympäristön laatua ja viihtyisyyttä. Kasvavassa ja vilkkaiden väylien läheisyyteen tiivistyvässä kaupungissa ilmansuojelun ja meluntorjunnan tärkeys korostuu tulevaisuudessa entisestään”, ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö Laura Walin kertoo.

Suurin meluhaitta aiheutuu liikenteestä

Meluisilla alueilla asuvien osuus Helsingissä on viime vuosikymmenten aikana hieman noussut. Suurin meluhaitta aiheutuu tieliikenteestä, ja vuoden 2022 meluselvityksen mukaan helsinkiläisistä 39 prosenttia asuu alueilla, joilla tieliikenteen aiheuttama melutaso ylittää päiväaikaan ohjearvotason 55 dB.

”Ääniympäristöltään rauhalliset ja elvyttävät alueet ja paikat ovat asukkaille hyvin merkityksellisiä. Liikennemelun torjunnan lisäksi ILME-suunnitelman toimenpiteisiin kuuluu myös ääniympäristöltään rauhallisten kohteiden kehittäminen”, ympäristöasiantuntija Anne Leppänen toteaa.

Uusi ilmanlaatudirektiivi kirittää ilmansuojelua myös Helsingissä

Helsingin ilmanlaatu on parantunut viimeisten vuosikymmenien aikana ja se on kansainvälisesti vertaillen melko hyvä. Katupöly, liikenteen pakokaasut ja puun pienpolton päästöt aiheuttavat kuitenkin edelleen haittaa ihmisten terveydelle ja ympäristön viihtyisyydelle.

EU:n uusi ilmanlaatudirektiivi, joka todennäköisesti astuu voimaan tänä vuonna, kiristää merkittävästi ilmanlaadun sitovia raja-arvoja vuonna 2030. Direktiivi pohjaa Maailman terveysjärjestö ​WHO:n julkaisemiin aiempia tiukempiin ilmanlaadun ohjearvoihin. Ilmansaasteet aiheuttavat terveyshaittoja jo pieninä pitoisuuksina, ja kaikkia ilmansaasteiden terveysvaikutuksia ei vielä edes tunneta.

”Helsinki haluaa uudella ILME-suunnitelmalla parantaa ilmanlaatua edelleen sekä varautua jo tuleviin ilmansaasteiden raja-arvojen kiristymisiin”, ympäristöasiantuntija Suvi Haaparanta kertoo. Nyt valmistunutta ILME-suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, mikäli tarvitaan tehokkaampia toimenpiteitä uusien sitovien raja-arvojen saavuttamiseksi.

Ympäristö- ja lupajaosto hyväksyi Helsingin uuden ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelman 23. toukokuuta 2024. ILME-suunnitelma taustaraportteineen löytyy kaupungin verkkosivulta osoitteesta www.hel.fi/ilme.