Helsingfors planerar förnyelser för säkrare parkering av elsparkcyklar i centrum – svara på enkäten

Helsingfors stad planerar för den kommande våren ändringar till parkeringen av hyrbara elsparkcyklar och cyklar i centrum och den södra innerstaden. I planerna föreslås att trafikmedel för så kallad mikromobilitet, som hyrs ut i dessa områden, endast ska få parkeras på anvisade platser i fortsättningen.
Elsparkcyklar parkerade i centrum sommaren 2022.
Elsparkcyklar parkerade i centrum sommaren 2022. Bild: Helsingin kaupunki

Svara på kartenkäten om förslaget på parkeringsplatser senast den 26 februari. För personer med synnedsättning finns en separat enkät. Enkätundersökningarna är öppna 15–26 februari.

Parkeringsförnyelsen avses genomföras med områdesvisa trafikmärken som förbjuder parkering av elsparkcyklar och cyklar i samanvändning. Förbudsområdet planeras omfatta innerstadens område söder om Hesperiaesplanaden och Långa bron. Drumsö bro ska utgöra den västliga gränsen.

Målet är en tillgänglig och trygg mobilitetsmiljö

”Syftet med ändringen är en tillgänglig och trygg miljö för alla som rör sig i staden. Området där begränsningarna gäller har valts ut baserat på geografin, Helsingfors udde är ett lättöverskådligt område. I planeringen av förnyelsen har man dessutom utnyttjat information från tidigare enkätundersökningar och studier”, säger chefen för trafik- och gatuplaneringen Reetta Putkonen.

Det stora antalet elsparkcyklar och parkeringen av dem har varit ett problem framför allt i centrala Helsingfors. Om det beslutas att förnyelserna ska genomföras, kommer staden att ingå avtal med operatörerna för mikromobilitet om användningen av de nya parkeringsplatserna. Sparkcyklar och cyklar som tillhandahålls av operatörer som saknar avtal får inte parkeras i förbudsområdet över huvud taget.

De nya parkeringsbegränsningarna ska träda i kraft i Främre Tölö, Kampen, Gloet, Kronohagen, Skatudden, Gardesstaden, Ulrikasborg, Brunnsparken, Eira, Rödbergen, Busholmen och Gräsviken.

Att till exempel parkera på trottoaren i förbudsområdet skulle bryta mot vägtrafiklagen. Parkering ska endast vara möjligt på platser som är separat anvisade med trafikmärken och operatörerna ska med hjälp av sina applikationer hänvisa användarna att endast parkera på dessa ställen.

Begränsningarna ska gälla hyrbara elsparkcyklar och cyklar i samanvändning. Stadsinvånarna ska kunna parkera sina egna elsparkcyklar och cyklar på samma sätt som tidigare. På andra ställen i Helsingfors ska parkeringen av elsparkcyklar inte begränsas.

Parkeringsplatser på öppna platser och i parkeringsrutor

Tjänsternas funktion förutsätter ett tillräckligt tätt nätverk av parkeringsplatser. Parkeringsplatser planeras till öppna platser, torg och gatuparkeringar. Uppskattningsvis kommer det att finnas 249 parkeringsplatser, varav ungefär 132 är belägna på parkeringsplatser för fordon. I dessa objekt ska alltså 1–2 av de nuvarande parkeringsplatserna för fordon omvandlas till parkeringsplatser för mikromobilitet, som vid behov även ska kunna utnyttjas som tillfälliga snöupplag på vintern.

Staden kommer också att fortsätta samarbetet med kommunikationsministeriet för effektivare styrning av mikromobilitetstjänsterna för att främja ändringar till lagstiftnin

Besvara enkäten om förnyelserna 

Enkätundersökningarna är öppna 15–26 februari. Responsen som fås via enkätundersökningarna utnyttjas i planeringen av parkeringsplatserna. Stadsmiljönämnden behandlar förnyelserna i mars.

De nya parkeringsbegränsningarna ska träda i kraft i Främre Tölö, Kampen, Gloet, Kronohagen, Skatudden, Gardesstaden, Ulrikasborg, Brunnsparken, Eira, Rödbergen, Busholmen och Gräsviken.
De nya parkeringsbegränsningarna ska träda i kraft i Främre Tölö, Kampen, Gloet, Kronohagen, Skatudden, Gardesstaden, Ulrikasborg, Brunnsparken, Eira, Rödbergen, Busholmen och Gräsviken.