Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors ordnar en tävling för att sälja och utveckla Tull- och packhuset

Helsingfors stad inleder en pristävling för försäljning och utveckling av Tull- och packhuset i Skatudden. Syftet med tävlingen är att hitta en högklassig och genomförbar helhetslösning för byggnaden, där byggnaden utvecklas för nytt bruk. Stadsmiljönämnden fattar beslut om godkännande av tävlingsprogrammet vid sitt möte den 24 januari 2023.
Tull- och packhuset i Skatudden. Bild: Antti Pulkkinen
Tull- och packhuset i Skatudden. Bild: Antti Pulkkinen

Syftet med tävlingen är att hitta en ny ägare till byggnaden, som har förutsättningarna att renovera och utveckla byggnaden. Tävlingen avgörs utifrån priset som erbjuds.

Byggnadens skyddsvärden utgör utgångspunkten för utvecklingen

Tull- och packhuset, som ritades av Gustaf Nyström, färdigställdes 1901. När byggnaden färdigställdes, uppskattades den redan då för sin arkitektoniska förtjänst. Den spelar en viktig roll som ansikte för Finlands arkitektoniska utveckling i slutet av 1800-talet. Byggnaden med två våningar hade ursprungligen både kallt och varmt packhuslagerutrymme, det vill säga tullagerutrymme, en tullkammare och trafikkontorets arbets- och klientlokaler.

Tull- och packhuset är en kulturhistoriskt, stadsbildsmässigt och arkitektoniskt värdefull byggnad som ska skyddas i den framtida detaljplanen. Byggnadens skyddsvärden är utgångspunkten för dess utveckling och framtida bruk.

Syftet med tävlingen är att hitta ett mångfaldigt koncept för att utveckla byggnaden och funktioner som är lämpliga för den, till exempel kontors- och arbetslokaler, restauranger, affärslokaler, mötesrum eller lokaler för konst och kultur.  Tjänster som är öppna för stadsborna bör placeras åtminstone på den första våningen. Bland de inkomna tävlingsförslagen kommer de förslag vars konceptplaner uppfyller urvalskriterierna för tävlingsprogrammet och minimikraven för konceptet att väljas ut för pristävlingen. När det gäller förslagen som uppfyller kriterierna, öppnas offerterna för tomten och byggnaden.

Interiörer från Tull- och packhuset. Bild: Antti Pulkkinen
Interiörer från Tull- och packhuset. Bild: Antti Pulkkinen

Tävlingens tidplan

Tävlingen inleds efter att stadsmiljönämnden har godkänt ansökningsanvisningen och ordnandet av tävlingen. Ansökningstiden för tävlingen löper ut 28.4.2023 enligt nuvarande tidplan.

Målet är att beslutsförslaget om avgörandet av tävlingen och om principerna för överlåtelse av tävlingsområdet lämnas till stadsmiljönämnden slutet av året 2023. Efter beslutet undertecknas ett föravtal med tävlingsvinnaren om överlåtelsen av tomten och försäljningen av byggnaden.

Ändringen av detaljplanen inleds med programmet för deltagande och bedömning (framlagt för påseende 27.2–17.3.2023), och den fortsätter i samarbete med tävlingsvinnaren efter att föravtalet om tävlingsområdet har trätt i kraft. Planens innehåll utarbetas utifrån förslaget som vinner tävlingen. Målet är att detaljplaneförslaget kan lämnas in till stadsmiljönämnden för behandling under 2025.