Helsingfors nya byggnadsordning har trätt i kraft

Helsingfors nya byggnadsordning trädde i kraft den 7 juni 2023. Den nya byggnadsordningen tillämpas på ärenden som inleds efter byggnadsordningens ikraftträdande.
Työmaa-aitoja Uudenmaankadulla.
Bild: Susa Junnola

Helsingfors stads byggnadsordning är en central instruktion som utöver planerna reglerar byggandet. Den innehåller bestämmelser bland annat om vad man kan bygga och reparera utan tillstånd från byggnadstillsynen.

Helsingfors stadsfullmäktige godkände den nya byggnadsordningen den 24 maj. Den tidigare byggnadsordningen (2010) bearbetades så att den bättre motsvarar den nuvarande stadsstrategin.

De betydande ändringarna gäller undantag från åtgärdstillstånd, beaktande av naturvärden vid byggande av byggnader, lösgörande av användbara byggnadsdelar från byggnader som ska rivas och återanvändning av dessa byggnadsdelar.

Bestämmelser om byggnadsordning finns i 14 § i markanvändnings- och bygglagen.  I byggnadsordningen meddelas sådana föreskrifter som förutsätts av de lokala förhållandena och som är nödvändiga med tanke på ett planmässigt och lämpligt byggande och för att kultur- och naturvärden ska kunna beaktas samt för att en bra livsmiljö ska kunna skapas och bevaras.

Föreskrifterna i byggnadsordningen tillämpas inte om något annat bestäms om saken i en generalplan med rättsverkningar, i en detaljplan eller i Finlands byggbestämmelsesamling.

Kundanvisningarna för Helsingfors byggnadstillsyn uppdateras med anledning av den nya byggnadsordningen. Avsikten är att publicera de uppdaterade anvisningarna senast vid utgången av juni. Information om dem finns på stadens byggnadstillsyns sida aktuellt(Länk leder till extern tjänst).

Mer information:

Helsingfors stads byggnadsordning (pdf)
Stadsfullmäktiges beslut 24.5.2023(Länk leder till extern tjänst)