Helsingin uusi rakennusjärjestys on tullut voimaan

Helsingin uusi rakennusjärjestys tuli voimaan 7. kesäkuuta 2023. Uutta rakennusjärjestystä sovelletaan sen voimaantulon jälkeen vireille tuleviin asioihin.
Työmaa-aitoja Uudenmaankadulla.
Kuva: Susa Junnola

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on keskeinen rakentamista säätelevä ohjeisto kaavojen lisäksi. Siinä määrätään muun muassa siitä, mitä voi rakentaa ja korjata ilman rakennusvalvonnan lupaa.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden rakennusjärjestyksen 24. toukokuuta. Edellistä rakennusjärjestystä (2010) muokattiin vastaamaan paremmin nykyistä kaupunkistrategiaa.

Merkittävämmät muutokset koskevat toimenpidelupavapautuksia, luontoarvojen huomioon ottamista rakennusten rakentamisessa, käyttökelpoisten rakennusosien irrottamista purettavista rakennuksista ja näiden rakennusosien uudelleen käyttöä.

Rakennusjärjestyksestä on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:ssä.  Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat määräykset, jotka ovat tarpeellisia suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta.

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos voimassa olevassa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

Helsingin rakennusvalvonnan asiakasohjeita päivitetään uuden rakennusjärjestyksen johdosta. Päivitettävät ohjeet pyritään julkaisemaan kesäkuun loppuun menneessä. Niistä tiedotetaan kaupungin rakennusvalvonnan ajankohtaista-sivulla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Lisätietoja:

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys (pdf)
Kaupunginvaltuuston päätös 24.5.2023(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)