Helsingfors mål avseende regeringsprogrammet siktar på partnerskap och en politik som stödjer tillväxt

Helsingfors strävar efter partnerskap och samarbete med nästa regering. När resurserna, tillgången på arbetskraft och trafikförbindelserna i Helsingfors stad är i ordning kan huvudstaden förse sina 650 000 invånare med tjänster, samt verka för att stärka välfärden i hela Finland och även vara ett centrum för vetenskap och forskning.
En stark huvudstad gagnar hela Finland - Helsingfors publicerade sina mål avseende om regeringsprogrammet den 10 november 2022 . Bild: Jussi Hellsten
En stark huvudstad gagnar hela Finland - Helsingfors publicerade sina mål avseende om regeringsprogrammet den 10 november 2022 . Bild: Jussi Hellsten

De växande städernas särdrag ska beaktas under nästa regeringsperiod

Nästa regeringsperiod inleds i ett läge där Helsingfors ekonomiska situation efter social-, hälso- och sjukvårdsreformen inte är som förr. Till följd av detta måste man under nästa regeringsperiod genomföra reformer som försämrar kommunernas ekonomi och förmåga att investera. Det är också nödvändigt att man i det nationella beslutsfattandet beaktar de växande städernas särdrag så att de fortsätta vara en motor för tillväxten i hela landet.

”Helsingfors och huvudstadsregionen i vidare mening fortsätter att växa. Det är särskilt antalet invånare med främmande modersmål och befolkningen i arbetsför ålder som ökar mer än på andra håll i landet. En stad som växer innebär även omfattande investeringar. Väsentliga lösningar under nästa regeringsperiod är således sådana som stärker både städernas förmåga att investera samt skatteunderlaget och därigenom hela samhällsekonomin. Även systemet för statsandelar bör förnyas, till exempel så att det beaktar kostnaderna för invånare med första främmande språk”, säger Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.
 
”Nedskärningarna som hotar finansieringen av Helsingfors social- och hälsovårdstjänster måste avstyras. Modellen för finansieringen av social-, hälso- och sjukvården måste korrigeras. Modellen borde till exempel bättre än hittills beakta särdragen hos städerna, såsom den stora mängden av sociala problem och den stora mängden invånare med främmande modersmål”, understryker biträdande borgmästare Daniel Sazonov.

Bristen på kompetent personal kan lösas genom tätt samarbete

Tillgängligheten på kompetent arbetskraft och höjning av kompetensnivån är nationella utmaningar som regeringen måste ta sig an. 

”Arbetsmarknaden differentieras kraftigt i Finland och därför bör utbildningens resurser allokeras dit där behoven är störst. Eftersom befolkningen i vårt land blir allt äldre behöver vi mer invandring”, säger biträdande borgmästare Nasima Razmyar.

Internationella arbetstagare och studerande slår sig främst ner i huvudstadsregionen och Helsingfors har en nyckelroll i att attrahera dem. Under nästa regeringsperiod måste såväl den arbets- som utbildningsbaserade invandringen ökas, tillståndsprocesserna ytterligare snabbas upp och hanteringen av ärenden på distans förbättras. 

Det finns ett permanent behov av internationella proffs. Därför bör även resurserna vara permanenta för statsförvaltningens och de stora städernas tjänster som stödjer åtgärderna för att locka och integrera internationella experter.

De regionala skillnaderna i välståndet har ökat i Finland och ojämlikheten har tillspetsats särskilt inom de stora städerna.
 
”Coronaperioden ökade ensamheten och inlärningssvårigheterna bland de ungdomar som redan sedan tidigare befann sig i ett utsatt läge. Under nästa regeringsperiod måste man mer än hittills satsa på att bekämpa segregationen så att varje ung person kan finna sin plats i samhället. Det kräver att man förstärker finansieringsmodellerna samt samarbete mellan olika förvaltningsområden”, säger biträdande borgmästare Paavo Arhinmäki.

Satsningar på Helsingfors är satsningar på hela Finland

Det har blivit allt viktigare att förbättra Finlands trafikförbindelser till världen efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Förutom genom bättre trafikförbindelser förbättras Finlands konkurrenskraft även av investeringar i verksamhetsförutsättningar för vetenskap och forskning. Både i frågan om trafikförbindelser och vetenskap och forskning spelar Helsingfors och i vidare mening huvudstadsregionen en avgörande roll. 

Helsingfors är såväl en viktig knutpunkt för trafiken från Finland till utlandet som ett centrum för finländsk vetenskap och forskning som bör stärkas ytterligare till gagn för hela landet.

Nästa regering måste gå in för att förbättra hela Finlands konkurrenskraft och trafikförbindelser. Ur detta perspektiv är framför allt spårinvesteringar centrala, främst i Finlandsbanan med dithörande Flygbanan, eftersom dessa förkortar restiderna från landskapen ut i världen.

”Man måste även investera i trafikförbindelserna i hela huvudstadsregionen. Detta är ett gemensamt mål för hela regionen, då man på så sätt ökar arbetskraftens rörlighet, bostadsbyggandet och säkerställer hållbar tillväxt, konkurrenskraften och förutsättningarna för att utveckla kollektivtrafiken i regionen", understryker biträdande borgmästare Anni Sinnemäki.
 
Läs om målen i sin helhet: Helsingfors målsättningar för regeringsprogrammet 2023 (pdf)