Helsingfors försöker uppnå socialt hållbar tillväxt och mångsidiga boendealternativ i det nya BM-programmet

I det nya genomförandeprogrammet för boende och sammanhängande markanvändning (BM-programmet) har Helsingfors som mål att bygga 7 000 nya bostäder per år och främja en regional mångfald av upplåtelse- och finansieringsformer. Helsingfors fortsätter stadsförnyelsen, dvs. den helhetsmässiga utvecklingen av områden, i Malmgård, Gamlas, Malm, Mellungsby och Havsrastböle. BM-programmet för 2024–2027 kommer att överlämnas till stadsfullmäktige för godkännande i augusti.
BM-programmet har fyra mål: socialt hållbar bostadsproduktion, högkvalitativt och attraktivt boende, utveckling av bostadsområden, stadsförnyelse, tillräcklig bostadsproduktion och hållbar tillväxt. Bild: Lauri Rotko
BM-programmet har fyra mål: socialt hållbar bostadsproduktion, högkvalitativt och attraktivt boende, utveckling av bostadsområden, stadsförnyelse, tillräcklig bostadsproduktion och hållbar tillväxt. Bild: Lauri Rotko

I Helsingfors styrs den långsiktiga bostadsplaneringen av genomförandeprogrammet för boende och sammanhängande markanvändning (BM-programmet), som utarbetas varje fullmäktigeperiod. BM-programmet fastställer hur många och vilken typ av bostäder som ska byggas i Helsingfors under de kommande fyra åren.

Visionen för BM-programmet för 2024–2027 är att Helsingfors ska växa på ett socialt hållbart sätt och att mångsidiga och högkvalitativa boendealternativ ska göra Helsingfors till en mer livskraftig och attraktiv stad. Dessutom ska alla helsingforsare ha möjlighet att bo i bra bostäder, och Helsingfors ska erbjuda fungerande boendemiljöer för familjer. Helsingfors ska utveckla sina bostadsområden på ett målmedvetet sätt och den regionala segregationen ska inte att öka. Bostadsbyggandet ska ske med respekt för natur-, rekreations- och kulturvärden.

För att uppnå den här visionen har fyra mål fastställts i BM-programmet: socialt hållbar bostadsproduktion, högkvalitativt och attraktivt boende, utveckling av bostadsområden, stadsförnyelse, tillräcklig bostadsproduktion och hållbar tillväxt.

Mångsidig bostadsproduktion i alla regioner

När det gäller socialt hållbar bostadsproduktion är det årliga målet för upplåtelse- och finansieringsformer för 2024–2027 att 45–50 procent ska utgöras av fritt finansierade ägarbostäder och 40 procent av hyresbostäder. Av hyresbostäderna ska 20–25 procent bestå av långfristigt reglerade ARA-hyresbostäder, målet är att de ska utgöra 25 procent. Andelen mellanformsbostäder ska uppgå till omkring 10–15 procent. Som ett resultat av tidigare beslut kommer produktion av bostadsrätter och hitasproduktion som ingår i produktionen av mellanformsbostäder att färdigställas under programperioden.  

Produktionsmålet för stadens egen bostadsproduktionsbyrå är 1 500 bostäder mellan 2024 och 2027.  

Helsingfors ska främja regional mångfald i fråga om upplåtelseform och finansieringsform i alla regioner. Ensidiga bostadsområden ska undvikas. 

Högkvalitativt genomförande ska säkerställas i bostadsplaneringen

När det gäller högkvalitativt och attraktivt boende ska Helsingfors säkerställa kvaliteten på bostadsplaneringen för de projekt som genomförs i staden. Helsingfors kräver att bostäderna har god grundkvalitet, tillräckligt med ljus och att de går lätt att inreda.  

När det gäller alla upplåtelse- och finansieringsformer ska en mångfald av lägenhetstyper säkerställas.

Stadsförnyelsen fortsätter i samma områden 

När det gäller utvecklingen av bostadsområden under BM-programperioden 2024–2027 kommer Helsingfors att fortsätta stadsförnyelsen i Malmgård, Gamlas, Malm, Mellungsby och Havsrastböle. Stadsförnyelsen är Helsingfors sätt att förebygga regional ojämlikhet och innebär en helhetsmässig utveckling av områdena.

Helsingfors ska säkerställa förutsättningarna för att bygga cirka 25 procent fler bostäder i stadsförnyelseområdena innan utgången av 2035. Varje stadsförnyelseområde har sina egna regionala huvudsakliga projekt, och för att genomföra dem ska en tillräcklig nivå av investeringar och andra resurser tryggas. Kvaliteten på och tillgängligheten till grönområden ska beaktas i förnyelsen.

Mål om 7 000 nya påbörjade bostäder

När det gäller tillräcklig bostadsproduktion och hållbar tillväxt är Helsingfors mål att påbörja byggandet av 7 000 nya bostäder varje år. Helsingfors skapar förutsättningar för att uppnå det här målet genom detaljplanläggning, tomtöverlåtelse och genom att göra mark byggduglig.  

Minst 55 procent av de bostäder som färdigställs varje år ska genomföras i form av kompletteringsbyggande. Helsingfors ska främja befolkningstillväxten i innerstadsområdet genom att göra det lättare att utföra ändringsarbeten och vindsbyggande med hjälp av mildare krav.

I Helsingfors ska byggandet i princip styras bort från grönområden. De mest värdefulla naturområdena ska skyddas från byggnation och havslandskapen ska vårdas.