Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors fokuserar på att förebygga nya lönefel och åtgärda de tidigare felen

Situationen för Helsingfors stads löneutbetalning har i stort sett förblivit oförändrad under november. Okorrigerade lönefel finns fortfarande. För att lösa problemen med löneutbetalningarna fokuserar Helsingfors på att förebygga nya fel och åtgärda de lönefel som ackumulerats.
Helsinki logo.

Löneberäkningsavdelningens kundtjänst får fortfarande många meddelanden och kundtjänsten är överbelastad. Utöver egentliga lönefel får man bland annat frågor om överskridandet av inkomstgränsen på skattekortet när året närmar sig sitt slut. Löneberäkningsavdelningens kundtjänst har vidtagit flera åtgärder för att jämna ut belastningen, och under den första veckan i november började antalet obehandlade meddelanden minska.

Personalen inom kundtjänsten har stärkts och man har lyckats rekrytera nya medarbetare. För att minska antalet överlappande kundtjänstkontakter informeras nya kunder om den målsatta handläggningstiden för serviceförfrågningarna.

Andelen felaktiga lönespecifikationer har minskat

Enligt den nyaste lägesbilden gällande löneutbetalningen (4–20 november) har andelen felaktiga lönespecifikationer minskat. Andelen felaktiga lönespecifikationer var 4,2 procent, medan den i oktober var 5,7 procent och i september 6,4 procent. Inte alla senaste lönefel syns ännu i statistiken, och andelen för november kommer att kompletteras mot slutet av månaden.

Majoriteten av de okorrigerade lönefelen under uppföljningsperioden gällde löner som saknas delvis. Bakom dessa finns alltmer komplexa felsituationer, skattekortsfel och utmaningar i samband med dataöverföringen från ett system till ett annat. Antalet löner som saknas helt har fortsatt att minska, och det finns några tiotal av dessa. 

Löner som saknas helt betalas i regel ut inom två vardagar efter att löneberäkningsavdelningens kundtjänst har fått besked om ärendet. Andra fel korrigeras så snabbt som möjligt.

Betalningen av dröjsmålsavgifter inleds i december

Helsingfors börjar betala dröjsmålsavgifter och retroaktiva dröjsmålsräntor i december. I september beslutade staden att dröjsmålsräntorna betalas retroaktivt från och med april 2022 till alla anställda vars lön har varit försenad. 

Löneberäkningen har betalat dröjsmålsräntor under hösten i samband med korrigering av de anställdas lönefel.
Den anställda har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen om löneutbetalningen försenas från löneutbetalningsdagen. Utöver den lagstadgade dröjsmålsräntan betalar staden en extra dröjsmålsavgift av engångskaraktär.

Utredare för löneutbetalningssituationen har valts

Borgmästare Juhana Vartiainen berättade tidigare att staden kommer att beställa en extern utredning av problemen med löneutbetalningarna. Efter konkurrensutsättningen har man valt ut Valor, ett konsultföretag för företagsledning, för att genomföra utredningen. Kostnaden för utredningen är 45 000 euro utan moms.