Förnyelsen av Havsrastböle: gatu- och parkplaner kan nu kommenteras

Helsingfors rustar upp de öppna platserna i västra delen av Havsrastböle och trafikförbindelserna samt moderniserar Stagparken som ligger i området. Staden har utarbetat utkast till gatu- och parkplan för området som presenteras för allmänheten på ett webbmöte den 11 juni. Man kan ge respons på planutkasten via en enkät mellan 29.5 och 18.6.
En illustration av den moderniserade Stagparken. Bild: Ramboll Finland Oy
En illustration av den moderniserade Stagparken. Bild: Ramboll Finland Oy

Havsrastböle står inför en omfattande stadsförnyelse. I och med förnyelsen genomförs kompletteringsbyggande på nya tomter och även på ett par befintliga tomter. En del av de nya bostadsbyggnaderna uppförs på stället för de byggnader som kommer att rivas. Samtidigt rustas upp områdets parker, öppna platser och trafikförbindelser. Gatuplaneringen gäller västra delen av Havsrastböle som utgör cirka hälften av hela stadsförnyelseområdet. Gatuplaneringen av östra delen inleds i ett senare skede. Du kan nu ta del av förnyelserna med hjälp av de framlagda gatu- och parkplanerna.

Målet med stadsförnyelsen är att ge ny livskraft åt de gamla bostadsområdena genom att satsa på att iståndsätta gatorna och parkerna, bygga nytt och utveckla tjänsterna. Området runt torget i Havsrastböle kommer att förändras till följd av byggande av ett nytt allaktivitetshus och eventuellt rivande av köpcentret och byggande av ett nytt köpcenter. Kompletteringsbyggandet baserar sig på den gällande detaljplanen, och det inleds uppskattningsvis tidigast 2027. I sin helhet tar genomförandet av stadsförnyelsen över ett årtionde. 

Gatuförnyelsen ökar trivseln och förbättrar rutterna till området

Staden satsar på gång- och cykeltrafikens säkerhet genom att anlägga enkelriktade cykelbanor och att förtydliga korsningsområdena. För området planeras även några nya gator, såsom Levanggränden, Skotgränden och Fockstigen. På vissa gator, till exempel Bramgränden, ökar längden av gatan.

Vid gatorna anläggs grönområden och planteringsområden som ökar trivseln, naturens mångfald och anpassningsförmåga i området till exempel i händelse av störtregn. Focktorget kommer att ha flera blommande träd, nya vistelseområden med bänkar och moderniserad belysning. Torget i Havsrastböle genomgår en betydande metamorfos eftersom området kommer att ha nya vistelseområden, ny växtlighet, utrustning med maritimt tema och dimduschar. 

Stagparken blir mångsidigare för att kunna betjäna användare i olika åldrar

I framtiden ökar användarantalet i Stagparken i och med att invånarantalet ökar i området. Parkernas funktioner förbättras genom att anlägga flera motionsplatser, vistelseområden och lekplatser för användare i olika åldrar.

I parken anläggs en ny lekpark, ett nytt vistelseområde, en ny allaktivitetsplan och en hundpark. Dessutom kommer parken att ha ett motionsområde och en bollplan med basketbollkorgar. Den nuvarande skateplatsen renoveras och utvidgas. Man strävar efter att öka trygghetskänslan i parken bland annat med belysning och planering av rutter. Funktionerna placeras på parkens jämna och öppna platser då man kan bevara så mycket av det befintliga trädbeståndet som möjligt. Totalrenoveringen av parken inleds enligt preliminära uppskattningar nästa år. yleisötilaisuudessa

Ge respons via en enkät och på ett webbmöte för allmänheten

Stadsborna kan ge respons på gatu- och parkplanerna genom att svara en enkät (Länk leder till extern tjänst)mellan 29.5 och 18.6.2024. Planerna presenteras i enkäten med hjälp av illustrationsvideor och plankartor. Du kan ta del av materialen och enkäten via projektets webbsida.

Planutkasten presenteras för allmänheten på ett webbmöte 11.6.2024 klockan 17.00–19.00. Stadsborna kan delta i diskussionen och ställa frågor via chatten och genom att be om ett anförande. Länken till mötet finns på sidan hel.fi/asukastilaisuudet

Planeringsområdet på kartan. Området som ingår i gatuplanerna har markerats med orange och planeringsområdet för Stagparken med grönt.  Bild: Ramboll Finland Oy
Planeringsområdet på kartan. Området som ingår i gatuplanerna har markerats med orange och planeringsområdet för Stagparken med grönt. Bild: Ramboll Finland Oy