”Föräldraledighet ger nya mentala verktyg också för arbetslivet”

Största delen av Helsingfors stads anställda lyckas bra med att få arbetet och det övriga livet att passa ihop. Detta framgår av en enkät som staden genomfört för sin personal. Projektplanerare Arttu Hautala uppmuntrar alla pappor att ta familjeledighet.
Pappa vaggar barnet.
Projektplanerare Arttu Hautala sköter sin förstfödda dotter hemma till slutet av sommaren. Bild: Helsingfors stad

Helsingfors stads projektplanerare Arttu Hautala blev föräldraledig vid årsskiftet. Han sköter sin förstfödda dotter hemma till slutet av sommaren.

– Jag och min partner bestämde oss för att dela familjeledigheten jämnt mellan oss. Det var egentligen självklart för oss, säger Hautala.

Arbetsgemenskapen tog emot föräldraledigheten väl. Arbetsuppgifterna av projektnatur var i ett bra skede, så det kändes lätt att stanna hemma också med tanke på det.

– Min chef förhöll sig mycket positivt till saken och vi hade talat om den i ett tidigt skede. Mina arbetskamrater var uppmuntrande och gladde sig med mig över att det är möjligt att ta en sådan här ledighet, berättar Hautala.

Även många andra har samma upplevelse. I fjol genomförde Helsingfors stad en anonym enkät för att fråga om sina anställdas erfarenheter av jämställdhet och likabehandling på arbetsplatsen. Upp till 80 procent av respondenterna upplevde att de lyckats kombinera arbetet med det övriga livet mycket bra eller ganska bra. Andelen var dock mindre hos könsminoriteter: Drygt 60 procent upplevde att de lyckats kombinera arbetet med det övriga livet mycket bra eller ganska bra.

– Arbetstagarnas välbefinnande är viktigt för oss, så det är fint att se att arbetet och fritiden är i balans hos våra anställda. Som Finlands största arbetsgivare vill vi vara en föregångare, så detta är ett glädjande resultat, säger personaldirektör Petri Lumijärvi

Också i stadens andra personalenkät, Fiilari, lyfte arbetstagarna fram samordningen av arbetet med det övriga livet som en av de viktigaste faktorerna som påverkar arbetslivets kvalitet vid sidan av meningsfullt arbete, god ledning och god anda i arbetsgemenskapen.

Kvinnor och män tog ut lika mycket vårdledigheter

Enligt stadens jämställdhetsenkät har 7 procent av männen, 5 procent av kvinnorna och 7 procent av icke-binära varit familjelediga under de senaste två åren. Den anonyma enkäten om jämställdhet och likabehandling besvarades av över 4 600 personer av stadens 37 500 anställda.

De svåraste situationerna i samordningen av arbetet med det övriga livet kan gälla just livsskedet med små barn eller skötseln av egna äldre föräldrar. Den ojämna fördelningen av familjeledigheter mellan föräldrarna är fortfarande ett av de mest betydande problemen med tanke på jämställdhet mellan könen i arbetslivet. Jämfört med de övriga nordiska länderna använder finländska pappor minst familjeledighet. En femtedel av papporna tar inte familjeledighet alls.

På basis av detta kan man säga att stadens anställda tar ut familjeledighet i mycket bra utsträckning. Kvinnor och män tog ut nästan lika mycket vårdledighet. Det var också mycket glädjande att utifrån resultaten konstatera att anställningsförhållandets typ – visstidsanställning eller fast anställning – inte heller påverkade antalet uttagna vårdledigheter.

”Karriären lider inte av detta, tvärtom” 


Arttu Hautalas dagar består för närvarande av att han pysslar, leker och vistas utomhus med sin dotter. Vardagen är hektisk, men samtidigt lugn.

– Jag är fortfarande samma Arttu som tidigare, men föräldraskapet har naturligtvis förändrat mitt perspektiv och mina grundläggande värderingar. Jag tycker att föräldraledigheten ger nya mentala verktyg också för arbetslivet.

Hautala är glad över familjeledighetsreformen, som gör det möjligt att fördela ledigheterna jämnare mellan föräldrarna.

– Jag uppmuntrar också andra pappor att stanna hemma. Det är en unik möjlighet att tillbringa tid med barnet. Karriären lider inte av detta, tvärtom.

Hautala anser att man borde tala ännu mer om de olika föräldraledighetsmöjligheterna.

– Många vet inte att ledigheten kan fördelas mellan föräldrarna på många olika sätt, till exempel en vecka åt gången. Det skulle underlätta till exempel återgången till arbetslivet för många mammor, säger Hautala. 


Helsingfors stad vill som arbetsgivare främja likabehandling och förebygga diskriminering på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck.Personalenkäterna är ett sätt att bedöma och få information om hur likabehandlingen förverkligas samt om jämställdhet mellan könen. Staden genomför en enkät om jämställdhet och likabehandling för sin personal en gång under en fyraårig strategiperiod. Enkätens resultat utnyttjas i utarbetandet av en jämställdhets- och likabehandlingsplan för personalen.