Fler bostäder föreslås kring Forsbyvägen och Backasgatan

Området kring korsningen mellan Forsbyvägen och Backasgatan i Kottby utvecklas. Utgångspunkterna för planeringen presenteras i ett webbevenemang för invånare 8.5.2023 samt i tjänsten Säg din åsikt.
Utvecklingsreservationens lokalisering
Utvecklingsreservationens lokalisering, flygfoto Bild: Helsingfors stadsmiljösektor

Jatke Uusimaa Oy söker en utvecklingsreservation av staden för FPA:s tomt i Kottby på adressen Forsbyvägen 5 samt för servicestationens område väster om tomten. I utvecklingsreservationen ger Helsingfors stad tillstånd för partnern att planera i området som ägs av staden. Sökanden av utvecklingsreservationen har som mål att utveckla området kring korsningen mellan Forsbyvägen och Backasgatan. 

Jatke Uusimaa Oy har skaffat ägandet till FPA:s byggnad. Utöver FPA:s tomt som ägs av staden ingår i området för utvecklingsreservation ett område gränsande till Backasgatan och Lillkyrovägen där det för närvarande finns en servicestation och en snabbmatsrestaurang.

Sökanden av utvecklingsreservationen föreslår att området ändras till bostadsbyggande med affärslokaler i bottenvåningen. I planeringen beaktas speciellt kulturmiljön av riksomfattande betydelse i det omgivande området samt planeringsområdets läge i en trafikmässig knutpunkt. Utvecklingen av trafikarrangemangen i korsningsområdet undersöks bredare genom stadens försorg.

Området för utvecklingsreservation ligger i generalplanen i bostadsdominerat område (A2) där exploateringsgraden i huvudsak är 1,0–2,0. Byggvolymen i projektets preliminära utkast är cirka 10 000–15 000 våningskvadratmeter. Detta skulle innebära fler än trehundra nya invånare. Längs de centrala gatorna i området bör verksamhetslokaler för butiker och annat göras möjliga.

Delta i webbevenemanget för invånare 8 maj

I Teams-webbevenemanget för invånare måndagen 8.5.2023 klockan 17.00–18.15 presenteras utgångspunkterna för planering av områdets utveckling. I evenemanget har också rejält med tid reserverats för diskussioner och frågor som deltagarna kan ställa i kommentarsspalten eller genom att begära ordet.

Utöver experter från Helsingfors stad deltar de parter som söker utvecklingsreservation samt projektets arkitekt. Du kan läsa mer om kvällens program och anvisningar för deltagande i evenemangsinformationen(Länk leder till extern tjänst).

Egna synpunkter på planeringens utgångspunkter kan också lämnas i tjänsten Säg din åsikt kerrokantasi.hel.fi(Länk leder till extern tjänst). Enkäten är öppen 8–28 maj 2023.

En inspelning av evenemanget kan ses på stadsmiljösektorns YouTube-kanal under två veckor på bit.ly/kymp-youtube.

Responsen från dialogen och tankar om utgångspunkterna för områdets utveckling beaktas i den fortsatta planeringen som staden och sökanden av reservationen utarbetar tillsammans. Utvecklingsreservationen presenteras i början av hösten för stadsmiljönämnden. Stadsstyrelsen fattar det slutliga beslutet om beviljande av utvecklingsreservation.

Utvecklingsreservation beviljas fram till slutet av 2025. Under denna tid utarbetar den som får reservationen mer detaljerade planer, utredningar och alternativa granskningar. Staden inleder processen för att ändra detaljplanen och ordnar tillhörande samråd tillsammans med sökanden.