Esplanadens försöksområde används i liten utsträckning på vintern

Resultaten av uppföljning av Esplanadernas försök under vintertiden har kommit. Försökets inverkan på vistelse och stadslivet har varit begränsad under vintersäsongen då det finns inga terrasser. Försöket upplevdes inte heller skapa tilläggsvärde för företagen.
Försöket på Esplanaderna inte lockat fler människor till området på vintern. Bild: Teina Ryynänen
Försöket på Esplanaderna inte lockat fler människor till området på vintern. Bild: Teina Ryynänen

Syftet med försöket på Esplanaderna är att öka livskraften i stadskärnan, förbättra förutsättningarna för promenader och socialt umgänge samt att få information om hur arrangemangen fungerar för att planera permanenta lösningar, både på Esplanaderna och på andra liknande gator. Försökets inverkan kommer att följas upp under hela försökets gång. De aktuella resultaten samlades in mellan september 2023 och april 2024.

Företagen drog inte nytta av vintersäsongen på Esplanaderna

Mot bakgrund av mobildata har försöket på Esplanaderna inte lockat fler människor till området. Antalet personer som besökte Esplanaders område under dygnet och antalet kortare besök för att uträtta ärenden ökade med 1 procent jämfört med föregående vintersäsong. Under samma period uppvisade järnvägsstationsområdet, som valts ut som jämförelseområde, en ökning på 4 procent. Den tid som tillbringades i Esplanadens område minskade något. Generellt har antalet besökare och vistelsetiden i centrala Helsingfors utvecklats mindre gynnsamt än i städer som Oslo och Stockholm.

Under vintersäsongen var försäljningsutvecklingen för företagen i området svagare än under sommarsäsongen. Det är dock inte möjligt att specificera de faktorer som påverkar omsättningen, eftersom det utöver försöket även finns andra faktorer som inflationen, e-handelns tillväxt och den allmänna globala situationen som påverkar förändringen. 

Under vintersäsongen har försöket inte upplevts tillföra något större tilläggsvärde för företagen. Företagens inställning till försöket har också varit mer negativ än under sommarperioden. 

Mindre biltrafik, säsongsvariationer i antalet fotgängare och cyklister

Antalet fotgängare varierar i stadskärnan under olika årstider. I december var antalet fotgängare det högsta under 2023, särskilt i närheten av Stockmann på Norra Esplanaden och Centralgatan. Det högre antalet fotgängare förklaras bland annat av julhandeln. I februari 2024 var antalet fotgängare på gatorna i stadskärnan på vissa platser fortfarande högre än våren 2023.

Aktörerna i området upplevde att försöket och vintern hade en negativ inverkan på servicetrafiken i området. Felparkering på lastplatserna var vanligt under vintersäsongen, vilket ökade utmaningen att hitta en ledig lastplats och ibland ledde till körning på trottoarer.

År 2023 har det funnits flera byggarbetsplatser i centrumet, vilket har lett till mindre biltrafik än vanligt, till exempel på Brunnsgatan. Sedan försöket på Esplanaderna inleddes minskade biltrafiken särskilt på Esplanaderna med 18–20%. Biltrafiken låg kvar på en lägre nivå än under våren 2023 även under vintern 2024. En del biltrafik har flyttat till alternativa vägar i stället för Esplanaderna, men övergångarna har varit måttliga.

Variationen i mängden av cykeltrafiken berodde främst på normal säsongsvariation. Antalet cyklister på Södra Esplanaden var på en normal nivå. Försöket förbättrade omständigheterna för cykling, men ledde inte till någon betydande förändring i sammanhanget.

På Lönnrotsgatan var antalet cyklister fortsatt lågt jämfört med de mest trafikerade cykelbanor. På vissa ställen har cykelbanan blockerats av parkerade bilar och plogad snö. 

Under vintersäsongen 2024 försämrades trafikflödet mest på Norra Esplanaden jämfört med för ett år sedan. Återverkningar syntes också vid Sjötullstorget och vid den södra änden av Norra kajen, särskilt under morgonrusningen. Ingen betydande försämring av trafikflödet observerades på de andra tvärgående vägarna i stadskärnan under vinterperioden. I genomsnitt ökade restiderna på vintern på de tvärgående vägarna i stadens centrum med cirka 10% jämfört med vintern 2023. Försökets inverkan på biltrafikens restider under sommarsäsongen var i genomsnitt lika stor. Restiderna under vintern 2024 var dock kortare på flera linjer jämfört med hösten 2023. Det fanns dock skillnader mellan rutterna på grund av vägarbeten.

Under vinterhalvåret användes området främst för passering

Användningen av offentliga möbler i de utvidgade områdena på Esplanaderna var relativt låg på vintern och i regel mycket lägre än under sommarsäsongen. Under vinterperioden fanns det inga terrasser i försöksområdet. Området användes mer för passering än för vistelse.

Fördelssystem för trafikljus för utryckningsfordon kommer att fortsätta

Gatuarbetena i centrum och försöken i anknytning till gångcentrum har fördröjt utryckningsfordonstrafiken. I Helsingfors centrum i Kronohagen och på Skatudden följs räddningsverkets aktionsberedskapstid upp i detalj. På Skillnadens räddningsstation har trafikljusfördelar tagits i bruk för utryckningsfordon. Räddningspersonalens erfarenheter om systemet under våren är positiva och systemet upplevs som nyttigt. Den detaljerade uppföljningen inleddes i juni 2023 samtidigt som försöken på Esplanaderna togs i bruk. Uppföljningen fortsätter tills vidare, även efter försöken på Esplanaderna. 

Försöket kommer att pågå fram till hösten 2024

Under den kommande sommaren kommer Esplanadernas skyltning för cyklister och bilar samt märkningar om servicetrafikområden förbättras. Sommarplanteringarna har påbörjats och en sommargata och evenemangsplattform framför Designmuseet på Högbergsgatan har också färdigställts för sommaren.

Försöket på Esplanaden kommer att fortsätta under hela sommaren. I slutet av terrassäsongen, i november 2024, avslutas försöket och områdena återställs till det läge de hade före försöket.

Uppföljningen genomföras under hela försöket. De slutliga uppföljningsresultaten kommer att vara tillgängliga i början av 2025, då det är möjligt att dra slutliga slutsatser om försökets inverkan.