En skötsel- och nyttjandeplan utarbetas för fågelvattnen i Östersundom

Helsingfors stads enhet för miljöskydd och styrning har börjat utarbeta en skötsel- och nyttjandeplan angående Östersundoms fågelvatten. Med hjälp av planen förstärks naturvärdena för värdefulla fågelvatten och samtidigt kan man på ett hållbart sätt tillgodose de ökande behoven av rekreationsanvändning.
Nötkreatur betar i Bruksviken. Bild: Raisa Ranta
Nötkreatur betar i Bruksviken. Bild: Raisa Ranta

Östersundoms fågelvatten är låglänta havsvikar som bildar en betydande naturlig helhet tillsammans med de omgivande skogarna, åkrarna och betesmarkerna i östra Helsingfors. Vikarna hör till ett omfattande Natura 2000-område (Lunden på Svarta backen och fågelområdena i Östersundom) och de är viktiga häckningsplatser och områden för vila under flyttning för talrika fågelarter.

Östersundoms fågelvattens ekologiska status har liksom många andra fågelvatten framför allt drabbats av att livsmiljöerna växt igen. De skötselåtgärder som inleddes 2020 har redan bidragit till att förbättra miljötillståndet, men det behövs fortfarande restaurerings- och skötselåtgärder. Den nya övergripande skötsel- och nyttjandeplanen hjälper till att prioritera och schemalägga åtgärder. I planen fastställs åtgärder för restaurering av fågelvattnen och naturvård som är koncentrerade till Natura- och naturskyddsområdena. När det gäller åtgärder angående rekreationsanvändning betraktas området som en bredare helhet, som även omfattar områdena mellan fågelvikarna. Skötsel- och nyttjandeplanen utarbetas för tio år.

Enkät om Östersundoms fågelvatten

De viktigaste utgångspunkterna för arbetet är de naturutredningar som tidigare genomförts i området och de naturtyps- och växtlighetsinventeringar som genomförs under projektet. Utöver den ekologiska informationen utnyttjas i arbetet åsikterna från de som använder om området och intressentgrupperna. För närvarande pågår en webbenkät som är avsedd för alla som använder Östersundoms fågelvattenområde och är intresserade av det. I enkäten får man ge sina åsikter om nuläget beträffande fågelvattnen och deras miljö samt om förbättringsförslagen. Enkäten kan besvaras till och med 13.8.2023.

Skötsel- och nyttjandeplanen genomförs av en konsultgrupp bestående av Luontoselvitys Metsänen Oy, Miljöforskning Yrjölä Ab och WSP Finland Ab. Arbetet leds och övervakas av en styrgrupp med representanter från stadens olika sektorer, Forststyrelsen och NTM-centralen i Nyland. Målet är att skötsel- och nyttjandeplanen ska färdigställas i mars 2024.

Enkät om Östersundoms fågelvatten(Länk leder till extern tjänst)