Östersundomin lintuvesille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikkö on käynnistänyt Östersundomin lintuvesien hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnan. Suunnitelman avulla vahvistetaan arvokkaiden lintuvesien luontoarvoja ja pystytään samalla vastaamaan kestävästi kasvaviin virkistyskäytön tarpeisiin.
Karjaa laiduntamassa Bruksvikenissä.  Kuva: Raisa Ranta
Karjaa laiduntamassa Bruksvikenissä. Kuva: Raisa Ranta

Östersundomin lintuvedet ovat alavia merenlahtia, jotka muodostavat itäisessä Helsingissä merkittävän luontokokonaisuuden yhdessä niitä ympäröivien metsien ja pelto- ja laidunmaiden kanssa. Lahdet kuuluvat laajaan Natura 2000 -alueeseen (Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet), ja ne ovat tärkeitä pesimäpaikkoja ja muutonaikaisia levähdysalueita lukuisille lintulajeille.

Östersundomin lintuvesien ekologinen tila on monien muiden lintuvesien tapaan kärsinyt etenkin elinympäristöjen umpeenkasvusta. Vuonna 2020 aloitetut hoitotoimet ovat jo osaltaan kohentaneet ympäristön tilaa, mutta kunnostus- ja hoitotoimia tarvitaan edelleen. Uusi kokonaisvaltainen hoito- ja käyttösuunnitelma auttaa priorisoimaan ja aikatauluttamaan toimenpiteitä. Suunnitelmassa määritellään lintuvesien kunnostuksen ja luonnonhoidon toimenpiteet, jotka keskittyvät luonnonsuojelu- ja Natura-alueille. Virkistyskäytön toimenpiteiden osalta aluetta tarkastellaan laajempana kokonaisuutena, joka kattaa myös lintulahtien välisiä alueita. Hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan kymmeneksi vuodeksi.

Osallistu suunnitelman valmisteluun

Työn keskeisinä lähtötietoina ovat alueelta aiemmin tehdyt linnusto- ja luontoselvitykset sekä projektin aikana toteutettavat luontotyyppi- ja kasvillisuusinventoinnit. Ekologisen tiedon ohella työssä hyödynnetään alueen käyttäjien ja sidosryhmien näkemyksiä. 

Projektissa on aiemmin toteutettu verkkokysely kaikille Östersundomin lintuvesien alueen käyttäjille ja siitä kiinnostuneille. Kysely oli auki 20.8.2023 saakka ja tuloksia hyödynnetään suunnitelman valmistelussa.

Syksyllä 2023 järjestetään kaksi asukastilaisuutta, joiden tarkoituksena on kertoa hankkeesta sekä koota työpajamaisesti näkemyksiä asukkailta ja muilta osallisilta. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin 25.9. Toinen tilaisuus pidetään maanantaina 30.10. klo 17.30–19.30 Östersundom-seuran kylätalo Gillessä (Kappelintie 6). Tilaisuudessa esitellään käynnissä olevan hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteita, kuullaan alustuksia alueen linnusto- ja luontoarvoista sekä keskustellaan työpajamuotoisesti luontoarvoja parantavien toimenpiteiden tarpeista. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet. Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksen valmistuttua järjestetään lisäksi yleisötilaisuus, jossa esitellään suunnitelman toimenpiteitä. Yleisötilaisuuden ajankohta ja paikka varmistuvat myöhemmin.  

Hoito- ja käyttösuunnitelman toteuttaa konsulttiryhmä, johon kuuluvat Luontoselvitys Metsänen Oy, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy ja WSP Finland Oy. Työtä ohjaa ja valvoo ohjausryhmä, jossa on kaupungin eri toimialojen lisäksi edustettuna Metsähallitus ja Uudenmaan ELY-keskus. Hoito- ja käyttösuunnitelman on määrä valmistua maaliskuussa 2024.