Elda inte sopor i din eldstad – invånarna i huvudstadsregionen påminns om korrekt vedeldning

Skadliga utsläpp som uppstår av vedeldning kan minskas genom korrekt vedeldning. Helsingfors stad och Helsingforsregionens miljötjänster HRM för även denna vinter en kampanj om utsläppssnål vedeldning. Ta vara på tipsen!
Vedeldning i den öppna spisen.
80 % av småhusen i huvudstadsregionen har vedeldning. Bild: Tapio Ranta

Finpartiklar som uppstår av vedeldning är skadliga för hälsan. I huvudstadsregionen kommer cirka en tredjedel av finpartikelutsläppen från användningen av eldstäder. Detta är mer än de finpartikelutsläpp som uppkommer i huvudstadsregionens biltrafik.

80 % av småhusen i huvudstadsregionen har vedeldning. I täta småhusområden kan vedeldning orsaka stora luftföroreningshalter i andningsluften. Under vindstilla dagar och vid köld svävar röken kvar på gården och kommer därmed in i bostäderna via ventilationen. Man exponeras för röken även i de bostäder som använder eldstaden, i synnerhet om veden inte bränns korrekt.

De vanligaste olägenheterna för utsläpp från vedeldning är irritationssymtom såsom halsont, hosta och andnöd. Långvarig exponering kan förorsaka och förvärra kroniska sjukdomar och öka antalet förtida dödsfall.

– Ved kan eldas, det viktigaste är dock att göra det korrekt och på detta sätt minimera de olägenheter som utsläppen orsakar. Vi vill även påminna om att allt som brinner inte lämpar sig för bränning i eldstaden. I avfallshanterings- och miljöskyddsföreskrifterna förbjuder man förbränning av avfall och skräp i eldstäder eller öppen eld, påminner Suvi Haaparanta, miljöexpert vid Helsingfors stads miljötjänster.

Tips för korrekt vedeldning

– Utsläppen från vedeldning kan minskas på många sätt, berättar Outi Väkevä, luftvårdsexpert vid Helsingforsregionens miljötjänster. ”Utsläppen påverkas bland annat av eldstadens skick, vedens kvalitet och förvaring av den samt tändnings- och eldningssätten. Trädslaget har ingen stor betydelse – huvudsaken är att veden som bränns är torr och ren", påminner Väkevä.

Det är viktigt att komma ihåg några grundregler då man använder eldstaden. Eldning av fuktig ved ger upphov till rikliga utsläpp och sliter även på plånboken, eftersom fuktig ved producerar mindre värme. Vedlidret är den bästa platsen till att förvara ved i. Av brandsäkerhetsskäl får man inte förvara ved inne eller stapla ved längs byggnadsväggar.

Fem tips för utsläppssnål vedeldning:

  • Använd enbart torr och ren ved. Bränn inte skräp i eldstaden.
  • Följ bruksanvisningarna för den egna eldstaden. 
  • Fyll högst hälften av eldstaden. 
  • Se till att förbränningen får tillräckligt med luft. 
  • Den nästan färglösa röken berättar att eldningen går bra. 

Behöver du mera tips eller mer information?

I HRM:s handbok för vedeldning finns nyttiga tips samt information om lagring av ved samt användning och uppvärmning av eldstäder. Du kan hämta en avgiftsfri guide från ditt närmaste bibliotek.

Guiden finns också på webben https://www.hsy.fi/sv/elda-rent/(Länk leder till extern tjänst). På webbplatsen finns mycket information om vedeldning och till exempel anvisningar för byggande av vedlider samt tips för identifiering av torr ved.