DOT-projektet främjar delaktigheten i samhället och uppmuntrar att ta del av den digitala världen

Projektet DOT – “Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa” bedrivs av Helsingfors arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och har som mål att stärka kundernas och personalens digitala färdigheter. Allt börjar med kravet på digital kompetens i dagens värld: om man inte kan navigera i den digitala världen är risken hög att man hamnar utanför.
DOT-projektets projektchef Saara Teinilä och den ansvariga arbetsledaren för digitala tjänster och tjänster på distans inom arbetsverksamheten Evelin Vlahopoulou har sin bas i Uusix-verkstaden i Byholmen. Helsingfors social- och hälsovårdstjänsters arbetsverksamhet stöder livshanteringen för långtidsarbetslösa Helsingforsbor och deras övergång till arbete och studier genom att erbjuda arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i en uppskattande miljö där man månar om varandra.   Bild: Kaisa Sunimento
DOT-projektets projektchef Saara Teinilä och den ansvariga arbetsledaren för digitala tjänster och tjänster på distans inom arbetsverksamheten Evelin Vlahopoulou har sin bas i Uusix-verkstaden i Byholmen. Helsingfors social- och hälsovårdstjänsters arbetsverksamhet stöder livshanteringen för långtidsarbetslösa Helsingforsbor och deras övergång till arbete och studier genom att erbjuda arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i en uppskattande miljö där man månar om varandra.   Bild: Kaisa Sunimento

Grunden för DOT-projektet lades i början av coronatiden när den globala pandemin tvingade människor att isolera sig. När man var tvungen att stänga de fysiska verksamhetsställena tvingades också arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte, som bedrivs av vuxensocialarbetet, att hitta alternativa sätt att betjäna sina kunder. Arbetsverksamheten började snabbt utvecklas i riktning mot nya lösningar med arbetsverksamhet på distans och i hybridformat. 

Under pandemitiden identifierades ett stort behov av att stärka den digitala kompetensen hos både kunderna och personalen inom arbetsverksamheten. Projektet “Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa” beviljades ESF-finansiering för ett och ett halvt år, fram till augusti 2023. DOT-projektets finansiär är NTM-centralen i Tavastland och dess egna finansieringsandel kommer från Helsingfors stad. Huvudgenomförare är Helsingfors stads västra vuxensocialarbete och projektets partner är innovationsbolaget Forum Virium Helsinki som ägs av staden. 

DOT-projektet stärker Helsingforsbornas jämlikhet, delaktighet och arbetslivsfärdigheter 

DOT-projektets kärnmål är att stärka den digitala kompetensen hos kunderna inom Helsingfors stads arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Syftet är att ge kunderna fler möjligheter att hitta sysselsättning, stöda deras delaktighet och säkerställa att de har de kritiska digitala färdigheterna som behövs för att verka i samhället. 

Verksamheten inom projektet är delad till tre delområden:  

  • Utveckling av den digitala kompetensen 
  • Pilottestning av en virtuell verkstad 
  • Utveckling av en digital verkstad och återvinning av enheter 

DOT-projektet har gett arbetsverksamheten en ny skjuts och inom verksamheten erbjuds kunderna nu en mångsidig helhet som främjar den digitala kompetensen. 

”Utvecklingen gjordes i ett nära samarbete med kunderna och personalen. Alla fick en genuin möjlighet att delta, vilket stöder vår produktion av tjänster som tillgodoser kundernas verkliga behov”, säger Saara Teinilä, DOT-projektets projektchef. 

Den digitala kompetensen utvecklas med hjälp av utbildningar 

Projektet ordnar mångsidiga kurser och utbildningar med olika teman för kunderna: digitala tjänster inom hälso- och sjukvården, digitala färdigheter i arbetslivet, informationssäkerhet, digitalt mod. I utbildningarna för personalen satsar man på att utveckla den digitala kompetensen för att på så sätt förbättra kundhandledningen. Uppmärksamhet fästs också vid pedagogiska element och sätt att motivera kunderna. 

Tanken är att handledningen i digitala färdigheter senare ska ingå i introduktionen av personalen inom arbetsverksamheten. Det väsentliga är att medarbetarna kan coacha sina kunder på bästa möjliga sätt i användningen av kritiska digitala tjänster för medborgarna, och sänka tröskeln för att ta sig an den digitala världen. Utvecklingen av kundernas digitala kompetens förbättrar både deras arbetslivsfärdigheter och deras delaktighet i samhället.  

”Den digitala världen tillhör alla och vi har en gemensam, stark vilja och ett mål att göra den intressant och lätt att närma sig för våra kunder”, kommenterar Evelin Vlahopoulou, som är arbetsledare för digitala tjänster och tjänster på distans inom arbetsverksamheten. 

Utveckling och pilottestning av den virtuella verkstadens lärplattform 

Inom arbetsverksamheten har man inrättat en ny avdelning: den virtuella verkstaden. Här erbjuds kunderna möjlighet att delta i handledd arbetsverksamhet på distans. I den virtuella verkstaden arbetar två teamledare och andra yrkeskunniga personer inom arbetsverksamhet som producerar innehåll till plattformen och handleder helheter.  Med hjälp av den användarvänliga plattformen lär sig kunderna exempelvis att navigera i digitala servicemiljöer, studerar informationssäkerhet och utvecklar sina informationssökningsfärdigheter.  

Handledarna kan lägga upp verkstadsspecifika innehåll på plattformen där kunderna kan utnyttja dem. I den virtuella verkstaden kan man sätta sig in i olika anvisningar för den egna verkstadsgruppen, till exempel läsa om sprutlackering av en stol. När kunden sätter sig in i innehållen för den egna verkstaden får hen bekanta sig med digitala verktyg, vilket sänker tröskeln för att bekanta sig med den digitala världen även mer.  

Den senaste tiden har kunderna varit speciellt intresserade av artificiell intelligens och den har vi lärt oss om tillsammans. Vi bekantar oss med olika ämnen till exempel med hjälp av gästföreläsare som är experter på olika områden eller lämpliga podcaster. 

”Vi beaktar behoven hos målgrupperna när vi ordnar arbetsverksamheten. Våra handledare inom olika områden utvecklar innehåll till kurserna som är avsedda för kunderna och främjar de teman som de ansvarar för. Utbildningarna har låg tröskel så att så många som möjligt kan delta. Kunden kan till exempel delta i en matlagningskurs för att testa om det är något som passar hen, och förbinda sig till verksamheten först efter att ha provat”, berättar Vlahopoulou. 

På diskussionsforumet, som används under den virtuella verkstadens arbetsverksamhetsdagar på distans, får deltagarna kamratstöd av andra kunder och de har möjlighet att samtala med en missbrukarhandledare. Kunderna får också olika slags skriftliga uppgifter med hjälp av vilka de kan öva på sina skrivfärdigheter och självreflektion. I den virtuella verkstaden tränar man också på jobbsökningsfärdigheter, till exempel på att identifiera egna styrkor och att skriva jobbansökan och CV.  

”Reflektionsuppgifterna är också viktiga, både pedagogiskt och med tanke på rehabiliteringen. Med hjälp av dem uppmuntrar vi kunden att reflektera över hur hen kan länka de färdigheter som hen förvärvat i verkstäderna till sin vardag. Vi närmar oss olika ämnesområden med konkreta medel: vi vägleder rehabiliteringskunden att reflektera över varför hen behöver digitala verktyg, vilka möjligheter de erbjuder och hur de kan utnyttjas i det egna livet,” kommenterar Vlahopoulou. 

Inspirerande arbete med digitala färdigheter även framöver 

DOT-projektet är nu på slutrakan och projektteamet gläder sig åt att helheterna som utvecklats redan har förankrats i praktiken. 

”Vi har lärt oss enormt mycket. Nu är det dags att ta med sig de bästa bitarna och fortsätta utvecklingsarbetet. En absolut viktig del av vår veckovist återkommande verksamhet är att besöka avdelningarna för att berätta om våra tjänster. Vi får alltid ett varmt och nyfiket mottagande. Varje besök har resulterat i nya kunder antingen på de digitala utbildningarna eller i arbetsverksamheten på distans”, säger Vlahopoulou. 

”De digitala kurserna är överlägsna. De lockar till att tänka och föder många nya idéer”, kommenterar Ilari, som är kund inom arbetsverksamheten, över en kopp kaffe. 

”Det yttersta målet för vårt arbete är att göra oss själva överflödiga. Det är mycket viktigt att kunna erbjuda kunden erfarenheter av att lyckas, i synnerhet om livet i övrigt är besvärligt. Helsingfors social- och hälsovårdstjänsters arbetsverksamhet är ett häftigt ställe där vi arbetar med ett stort hjärta. DOT-projektet har berört många människor på ett positivt sätt – både kunder och medarbetare”, säger Vlahopoulou med ett leende.