DOT-hanke edistää yhteiskuntaosallisuutta ja innostaa ottamaan osaa digimaailmaan

DOT – Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa on Helsingin kuntouttavan työtoiminnan hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden ja henkilökunnan digitaitoja. Kaikki lähtee nykymaailman digikyvykkyyden vaatimuksesta: riski jäädä ulkopuolelle on suuri, jos ei osaa navigoida digitaalisessa maailmassa.
DOT-hankkeen projektipäällikkö Saara Teinilän ja työtoiminnan digi- ja etäpalveluiden vastaava työnjohtaja Evelin Vlahopouloun tukikohtana on Uusix-verstas Kyläsaaressa. Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen työtoiminta tukee pitkittynyttä työttömyyttä kohdanneiden helsinkiläisten elämänhallintaa ja siirtymistä työhön ja opiskeluun tarjoamalla kuntouttavaa työtoimintaa arvostavassa ja välittävässä ympäristössä. Kuva: Kaisa Sunimento
DOT-hankkeen projektipäällikkö Saara Teinilän ja työtoiminnan digi- ja etäpalveluiden vastaava työnjohtaja Evelin Vlahopouloun tukikohtana on Uusix-verstas Kyläsaaressa. Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen työtoiminta tukee pitkittynyttä työttömyyttä kohdanneiden helsinkiläisten elämänhallintaa ja siirtymistä työhön ja opiskeluun tarjoamalla kuntouttavaa työtoimintaa arvostavassa ja välittävässä ympäristössä. Kuva: Kaisa Sunimento

DOT-hankkeen perusta rakentui korona-ajan alussa maailmanlaajuisen pandemian pakottaessa ihmiset eristyksiin. Kun läsnäolopaikkoja jouduttiin sulkemaan, myös aikuissosiaalityössä järjestettävän kuntouttavan työtoiminnan oli löydettävä vaihtoehtoisia muotoja palvella asiakkaitaan. Työtoimintaa alettiin nopeasti kehittämään kohti uusia työtoiminnan etä- ja hybridiratkaisuja.

Pandemia-aikana tunnistettiin vahva tarve edistää työtoiminnan asiakkaiden ja henkilökunnan digiosaamista. Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa -hanke sai ESR-rahoituksen puoleksitoista vuodeksi elokuuhun 2023 asti. DOT-hankkeen rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus ja omarahoituksen osuus tulee Helsingin kaupungilta. Päätoteuttaja on Helsingin kaupungin lännen aikuissosiaalityö, ja partnerina toimii kaupungin omistama innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki.

DOT-hanke vahvistaa helsinkiläisten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja työelämätaitoja

DOT-hankkeen ydintavoitteena on vahvistaa Helsingin kaupungin kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden digitaalista osaamista. Tarkoituksena on lisätä asiakkaiden työllistymisen mahdollisuuksia, tukea heidän osallisuuttaan ja varmistaa että heillä on kriittiset digitaidot hallussa toimiakseen yhteiskunnassa.

Hankkeen toiminta jakautuu kolmeen osa-alueeseen:

  1. digiosaamisen kehittäminen
  2. virtuaaliverstaan pilotointi
  3. digipajan ja laitekierrätyksen kehittäminen

DOT-hankkeen vauhdittamana Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen työtoiminta mahdollistaa nyt asiakkaille monipuolisen digiosaamista edistävän kokonaisuuden.

”Kehittäminen tapahtui tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa. Kaikki pääsivät aidosti osallistumaan, mikä tukee sitä, että tuotamme palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden todellisiin tarpeisiin”, kertoo DOT-hankkeen projektipäällikkö Saara Teinilä.

Digiosaamista kehitetään erilaisten koulutusten avulla

Hanke järjestää kursseja ja koulutuksia asiakkaille monipuolisesti eri teemoin: digiterveyspalvelut, työelämän digitaidot, tietoturva, digirohkeus. Henkilökunnan koulutuksissa panostetaan digiosaamisen kehittämiseen ja sitä kautta asiakasohjauksen parantamiseen. Huomiota kiinnitetään myös pedagogisiin elementteihin sekä motivoinnin keinoihin.

Digitaitojen ohjauksesta on tarkoitus tulla osa työtoiminnan henkilökunnan perehdytystä. Oleellista on, että työntekijät osaavat valmentaa asiakkaitaan parhain mahdollisin tavoin kriittisten kansalaistason digipalveluiden käyttöön ja madaltaa kynnystä digimaailman haltuunottoon. Kun asiakkaiden digitaalinen osaaminen kehittyy, parantaa tämä sekä työelämävalmiuksia että yhteiskunnallista osallisuutta.

”Digi kuuluu kaikille ja meillä on yhteinen vahva halu ja tavoite tehdä siitä asiakkaillemme kiinnostavaa ja lähestyttävää”, kommentoi työtoiminnan digi- ja etäpalveluiden vastaava työnjohtaja Evelin Vlahopoulou.

Virtuaaliverstaan oppimisalustan kehittäminen ja pilotointi

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen työtoimintaan on perustettu uusi osasto: Virtuaaliverstas, joka tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden osallistua ohjattuun etätyötoimintaan. Virtuaaliverstaalla työskentelee kaksi tiimin ohjaajaa sekä muita työtoiminnan ammattilaisia, jotka tuottavat alustalle sisältöä ja ohjaavat kokonaisuuksia.  Käyttäjäystävällisen alustan avulla asiakkaat oppivat esimerkiksi navigoimaan digitaalisissa palveluympäristöissä, opiskelevat tietoturvaa ja kehittävät tiedonhakutaitojaan.

Ohjaajat voivat tuoda pajakohtaisia sisältöjä alustalle asiakkaiden hyödynnettäväksi. Virtuaaliverstaassa voi perehtyä oman pajaryhmän erilaisiin ohjeisiin kuten lukea esimerkiksi tuolin ruiskulakkauksesta. Kun asiakas perehtyy oman pajan sisältöihin alustan kautta, hän saa kosketuksen digitaalisuuteen ja näin kynnys tutustua laajemmin digimaailmaan madaltuu.

Viime aikoina asiakkaita on kiinnostanut erityisesti tekoäly ja sen saloihin onkin perehdytty yhdessä. Eri aiheisiin tutustutaan esimerkiksi vierailevan asiantuntijaluennoitsijan tai sopivan podcastin avulla.

”Etätyötoimintaa järjestettäessä huomioidaan kohderyhmien tarpeet. Meillä työskentelee eri alojen ohjaajia, jotka kehittävät sisällön asiakkaille suunnatuille kursseille ja edistävät omia vastuuteemojaan. Koulutukset pidetään matalan kynnyksen koulutuksina, jotta mahdollisimman moni voi osallistua. Asiakas voi tulla esimerkiksi kokeilemaan kokkauskurssille olisiko se oma juttu ja vasta sitten sitoutua toimintaan”, Vlahopoulou kertoo.

Virtuaaliverstaan etätyötoimintapäivien keskustelufoorumilla voi saada vertaistukea muilta asiakkailta ja keskustella päihdeohjaajan kanssa. Asiakkaille annetaan myös erilaisia kirjallisia tehtäviä, joiden kautta harjoitellaan kirjoitustaitoja ja itsetutkiskelua. Virtuaaliverstaalla treenataan myös työnhakuun liittyviä taitoja, kuten omien vahvuuksien tunnistamista sekä työhakemusten ja CV:n tekoa.

”Reflektoivat tehtävät ovat pedagogisesti ja kuntoutuksellisesti myös tärkeitä. Niissä asiakasta kannustetaan miettimään, miten pajoissa opitut taidot voi linkittää omaan arkeen. Asioita lähestytään konkretian kautta: kuntoutuja johdatellaan pohtimaan sitä, miksi hän tarvitsee digiä, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa ja miten sitä voi hyödyntää omassa elämässä,” Vlahopoulou kommentoi.

Digiä jatkossakin innostavalla otteella

DOT-hankkeen loppusuoralla hanketiimi iloitsee siitä, että kehitetyt kokonaisuudet ovat jo juurtuneet käytäntöön.

”Me olemme oppineet valtavasti. Nyt on aika napata parhaat osat matkaan ja jatkaa kehitystyötä. Ehdoton osa viikkotoimintaamme on kiertää osastoilla kertomassa palveluistamme. Vastaanotto on aina lämmin ja utelias. Jokaisella jalkautumiskerralla on tarttunut asiakkaita mukaan joko digikoulutukseen tai etätyötoimintaan”, Vlahopoulou kertoo.

”Digikurssit ovat kyllä ihan ylivetoja. Ne herättelevät ajattelemaan ja tulee paljon uusia ideoita”, kommentoi työtoiminnan asiakas Ilari kahvikupposen äärellä.

”Meidän työmme perimmäinen tavoite on tehdä itsestämme tarpeettomia. On todella tärkeää pystyä tarjoamaan asiakkaalle onnistumisen kokemuksia varsinkin, jos elämässä on muuten paljon haasteita. Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen työtoiminta on makea mesta, jossa työtä tehdään isolla sydämellä. DOT-hanke on koskettanut monen ihmisen elämää positiivisella tavalla – niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin”, Vlahopoulou hymyilee.