Detaljplaneändringen för Notuddens villor går vidare till behandling i stadsfullmäktige

Vid sammanträdet den 8 april beslutade stadsstyrelsen att föreslå stadsfullmäktige en detaljplaneändring för rekreationsområdet på Nothusudden på Degerö. Detaljplaneändringen möjliggör att bygga om de fyra kulturhistoriskt värdefulla villorna i området för boende året runt.
Villa Tallbacka är en av villorna som detaljplaneändringen gäller. Bild från år 2008. Bild: Juho Nurmi
Villa Tallbacka är en av villorna som detaljplaneändringen gäller. Bild från år 2008. Bild: Juho Nurmi

Detaljplaneändringen har gjorts eftersom staden i enlighet med lokalstrategin avstår från byggnader för vilka den inte har något eget serviceändamål. När detaljplanen trätt i kraft har staden för avsikt att sälja villorna samt sälja eller arrendera tomterna som anvisats för dem. Syftet är att villorna ska renoveras och att det ska värnas om villorna och deras gårdsområden. Resten av området förblir i stor utsträckning ett allmänt rekreationsområde.

I Nothusuddens område finns fyra kulturhistoriskt värdefulla villor som byggdes mellan slutet av 1800-talet och 1930-talet. Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet om detaljplanen.

Samarbetsavtal mellan huvudstadsregionens städer om ordnande av arbetskraftsservice och upphandlingar i anslutning till servicen

Stadsstyrelsen godkände två avtal mellan Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla stad om ordnande av arbetskraftsservice från och med 1.1.2025. I samband med att ansvaret för ordnande av arbetskrafts- och företagsservice överförs har staden identifierat ett behov av att utreda vilka fördelar samarbetet mellan städerna medför när det gäller att ordna arbetsgivartjänster och kundbetjäning. Genom samarbetet vill staden säkerställa smidiga tjänster för arbetsgivarna i området och en lyckad arbetsförmedling.

Tjänster som ska upphandlas i samarbete inkluderar bland annat coachning, arbetskraftsutbildning och bedömningar av arbets- och funktionsförmåga. Dessutom kommer samarbetsgrupper att inrättas för att säkerställa smidigt utförande och samordning av uppgifter mellan städerna.

Avtalen träder i kraft då alla parter har undertecknat dem.

Helsingfors stads personalrapport 2023

Stadsstyrelsen antecknade stadens personalrapport för 2023. Rapporten ger en helhetsbild av stadens personal och av de personalpolitiska åtgärderna i syfte att främja en god personalupplevelse och genomförandet av stadsstrategin.

Vid utgången av 2023 arbetade totalt 37 559 anställda hos staden. Antalet anställda ökade med 753 personer, vilket motsvarar cirka 2 procent i förhållande till föregående år.

Under 2023 fästes allt större uppmärksamhet vid personalupplevelsen och därigenom vid Helsingfors stads arbetsgivarbild. Personalbristen är fortfarande en central utmaning och de viktigaste metoderna för att underlätta den är bland annat rekrytering från utlandet, ökning av läroavtalsutbildningar och förvaltningsövergripande samarbete. Ett exempel på nya åtgärdsförslag var rekryteringen av 82 yrkesutbildade personer inom vård- och omsorgsbranschen med filippinsk bakgrund till social-, hälsovårds- och räddningssektorn.

Under 2023 arbetade man också målmedvetet för att minska felen i lönebetalningen. Under hösten stabiliserades löneutbetalningen. Lönerna inom kommunsektorn steg på basis av tjänsteavtals- och kollektivavtalsuppgörelser, i genomsnitt med sammanlagt 4,1 procent. Dessutom satsade staden på ett eget löneutvecklingsprogram och på att belöna anställda för deras framgångar.

Personalrapporten publiceras i sin helhet på adressen julkaisut.hel.fi(Länk leder till extern tjänst)


Stadsstyrelsens alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsstyrelsens handlingar.