Nuottaniemen huviloiden kaavamuutos etenee kaupunginvaltuustoon

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8. huhtikuuta esittää kaupunginvaltuustolle Laajasalon Nuottaniemen virkistysalueen asemakaavan muutosta. Kaavamuutos mahdollistaa alueella sijaitsevien neljän kulttuurihistoriallisesti arvokkaan huvilan muuttamisen ympärivuotiseen asuinkäyttöön.
Villa Tallbacka on yksi huviloista, joita kaavamuutos koskee. Kuva vuodelta 2008.  Kuva: Juho Nurmi
Villa Tallbacka on yksi huviloista, joita kaavamuutos koskee. Kuva vuodelta 2008. Kuva: Juho Nurmi

Kaavaratkaisu on tehty, koska kaupungin toimitilastrategian mukaisesti kaupunki luopuu rakennuksista, joille sillä ei ole omaa palvelukäyttöä. Kaavan tultua voimaan kaupungin on tarkoitus myydä huvilat sekä myydä tai vuokrata niille osoitetut tontit. Tavoitteena on, että huvilat kunnostetaan ja että huviloita sekä niiden pihapiirejä vaalitaan. Muu alue säilyy laajalti yleisenä virkistysalueena.

Nuottaniemen alueella on neljä kulttuurihistoriallisesti arvokasta huvilaa, jotka on rakennettu 1800-luvun lopun ja 1930-luvun välillä. Lopullisen päätöksen kaavaratkaisusta tekee kaupunginvaltuusto

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimukset työvoimapalveluiden ja niihin liittyvien hankintojen järjestämisessä

Kaupunginhallitus hyväksyi kaksi Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien välistä sopimusta, jotka liittyvät työvoimapalveluiden järjestämiseen 1.1.2025 alkaen. Työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä valtiolta kunnille on tunnistettu tarve selvittää kaupunkien yhteistyöllä saavutettavia hyötyjä työnantaja- ja henkilöasiakaspalveluiden järjestämisessä. Yhteistyöllä halutaan varmistaa alueen työnantajille sujuvat palvelut sekä työnvälityksen onnistuminen.

Yhteistyössä hankittavia palveluita ovat muun muassa valmennuspalvelut, työvoimakoulutukset sekä työ- ja toimintakyvyn arvioinnit. Lisäksi perustetaan yhteistyöryhmiä varmistamaan tehtävien sujuva toteutus ja koordinointi kaupunkien välillä.

Sopimukset tulevat voimaan, kun kaikki osapuolet ovat ne allekirjoittaneet.

Helsingin kaupungin henkilöstöraportti 2023

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2023. Raportti antaa kokonaiskuvan kaupungin henkilöstöstä ja niistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä, joilla edistetään hyvää henkilöstökokemusta ja kaupunkistrategian toteutumista.

Kaupungilla työskenteli vuoden 2023 lopussa yhteensä 37 559 henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi 753 henkilöllä eli noin 2 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden 2023 aikana kiinnitettiin entistä enemmän huomiota henkilöstökokemukseen ja sen kautta Helsingin kaupungin työnantajakuvaan. Henkilöstövaje on edelleen keskeinen haaste, jonka helpottamiseen keskeisiä keinoja ovat muun muassa rekrytoinnit ulkomailta, oppisopimuskoulutusten lisääminen ja poikkihallinnollinen yhteistyö. Yksi esimerkki uusista avauksista oli 82 filippiiniläistaustaisen hoiva- ja hoitoalan ammattilaisen rekrytointi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle.

Vuoden 2023 kuluessa tehtiin myös määrätietoista työtä palkkavirheiden vähentämiseksi. Syksyn aikana palkanmaksu saatiin vakautettua. Kunta-alan palkat nousivat työ- ja virkaehtosopimusratkaisujen perusteella, keskimäärin yhteensä 4,1 prosenttia. Lisäksi kaupunki panosti omaan palkkakehitysohjelmaan ja onnistumisista palkitsemiseen.

Henkilöstöraportti julkaistaan kokonaisuudessaan osoitteessa julkaisut.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.