Det nya systemet för kvalitetsutvärdering Valssi stöder utvecklingen av småbarnspedagogiken

Valssi är ett nationellt digitalt utvärderingsverktyg för småbarnspedagogiken som tagits fram av Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU. Med verktyget kan man utvärdera styrkor och utvecklingsområden i småbarnspedagogikens verksamhetskultur. Helsingfors har varit bland de första att få testa Valssi genom ett pilotprojekt som NCU ordnade under våren. Tio enheter från både den svenskspråkiga och den finskspråkiga småbarnspedagogiken i Helsingfors har deltagit i vårens pilotprojekt.
Nainen heittää lelua ilmaan leikkien lasten kanssa

Valssis utvärderingsverktyg är lätta att använda och utvärderingsprocessen är logisk och inkluderar personalen på individ-, team- och enhetsnivå. Avslutningsvis identifierar och diskuterar hela daghemmet eller enheten sina egna styrkor och utvecklingsområden och fattar beslut om gemensamma åtgärder utifrån utvärderingsresultaten.

Resultaten av pilotprojektet var lovande

 

För pilotprojektet i Helsingfors valdes verktyget för utvärdering av lek. Med hjälp av utvärderingsverktyget för lek har personalen fått fundera över bland annat observation och dokumentation av lek, lekens mångsidighet och den vuxnas roll i leken. 

”Frågorna i utvärderingsverktyget för lek vägledde personalen att fundera över praktiska behov och åtgärder gällande lek samt diskutera temat. Utvärderingsprocessen klargjorde vilka styrkor och utvecklingsområden vår enhet har i fråga om lek. Det är fantastiskt att vi får ett verktyg till stöd för ledningen och utvecklingen av enhetens verksamhetskultur, som stöder enheternas målinriktade utvärderings- och utvecklingsarbete”, säger Marjo Välimäki-Saari, daghemsföreståndare för daghemmet Poutapilvi-Puimuri.

NCU:s experter lyfter fram att utvärderingen bör vara inkluderande och interaktiv. Valssi erbjuder hjälpmedel för att samla in mångsidig utvärderingsinformation. Det är viktigt att personalen får delta i utvärderingens olika skeden. Detta gör utvärderingen betydelsefull för arbetet på daghemmet och hjälper personalen att engagera sig i utvecklingen.

”Det är viktigt att begränsa mängden utvärdering och de temaområden som utvärderas, så att man kan fördjupa sig ordentligt i det tema som utvärderas. I pilotprojektet fick Valssis utvärderingsprocess beröm för de möjligheter den gav att fördjupa sig i ett temaområde med hela arbetsgemenskapen. På så sätt har enheterna fått tid att bilda sig en gemensam förståelse och uppfattning”, säger projektkoordinator Katariina Huusela.

Enligt daghemsföreståndarna för pilotenheterna har det känts meningsfullt att leda utvärderingsprocessen. Det har varit enkelt att anpassa tidtabellen till den egna enheten med hjälp av enhetens befintliga diskussionsstrukturer och rutiner, såsom teammöten, gemensamma möten för hela huset och utvecklingsdagar. 
 

Utvecklingen fortsätter i lugn och ro och enligt övervägande 

 

Utvärderingsprocessens struktur har varit tydlig men lämpligt gles, så daghemsföreståndarna har kunnat schemalägga processen flexibelt enligt vad som passat deras enhet.

”Det har varit en glädje och en ära att få leda pilotprojektet med Valssi och se hur ivrigt såväl föreståndarna som hela personalen har deltagit. De har upplevt att Valssi har varit till nytta på många nivåer och ökat känslan av samhörighet samt märkbart förbättrat möjligheterna till utvärdering och utveckling av pedagogiken och verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken. Utvecklingsarbetet fortsätter enligt övervägande och i lugn och ro, och 32 frivilliga enheter har glädjande nog anmält sig till höstens fortsatta pilotprojekt. Vi vill ändå ge alla enheter inom småbarnspedagogiken tillgång till Valssis utvärderingsverktyg redan i augusti”, berättar Huusela.