Uusi laadunarviointijärjestelmä Valssi tukee varhaiskasvatuksen kehittämistä

Valssi on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen, Karvin tuottama kansallinen varhaiskasvatuksen digitaalinen laadunarviointijärjestelmä, jolla voidaan arvioida varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Helsinki on päässyt etulinjassa kokeilemaan Valssia jo kevään aikana Karvin järjestämän pilotin myötä. Kevään pilotissa on Helsingissä ollut mukana kymmenen yksikköä sekä suomenkielisessä että ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa.
Nainen heittää lelua ilmaan leikkien lasten kanssa

Valssin arviointityökalut ovat helppokäyttöisiä ja arviointiprosessi on johdonmukainen ja henkilöstöä osallistava niin yksilö-, tiimi- kuin yksikkötasolla. Koko päiväkoti tai yksikkö tunnistaa ja käy keskustelun lopuksi omista vahvuuksista, ja kehittämisen kohteista ja päättävät yhteisistä toimenpiteistä arviointitulosten pohjalta. 

Pilotista saatiin lupaavia tuloksia 

 

Helsingin pilottiin valikoitui leikin arvioinnin työkalu. Leikin arviointityökalun avulla henkilöstö on päässyt pohtimaan muun muassa leikin havainnointia ja dokumentointia, leikin monipuolisuutta sekä aikuisen roolia leikissä.  

Leikin arviointityökalun kysymykset ohjasivat henkilöstöä miettimään leikkiin liittyviä käytännön tarpeita ja toimenpiteitä sekä keskustelemaan teemasta. Arviointiprosessi selvensi, millaisia vahvuuksia ja kehittämiskohteita meidän yksikössämme on leikin suhteen. On mahtavaa, että saamme johtamisen ja yksikön toimintakulttuurin kehittämisen tueksi työkalun, joka tukee yksiköiden tavoitteellista arviointi- ja kehittämistyötä, varhaiskasvatusyksikkö Poutapilvi-Puimurin johtaja Marjo Välimäki-Saari sanoo. 

Karvin asiantuntijat korostavat, että arvioinnin tulee olla osallistavaa ja vuorovaikutteista. Valssi tarjoaa apuvälineet monipuolisen arviointitiedon keräämiseen. On tärkeää, että henkilöstö pääsee osallistumaan arvioinnin eri vaiheisiin. Tämä tekee arvioinnista merkityksellistä päiväkodeissa tehtävälle työlle ja auttaa henkilöstöä sitoutumaan kehittämiseen.   

Arvioinnin määrän sekä arvioitavien aihealueiden rajaaminen on tärkeää, jotta arvioitavaan aiheeseen voidaan syventyä ja perehtyä huolella. Pilotissa Valssin arviointiprosessia kehuttiin sen antamista mahdollisuuksista syventyä yhteen aihealueeseen koko työyhteisön kanssa. Sen myötä yksiköissä on saatu aikaa yhteisen ymmärryksen ja käsitysten muodostamiselle, projektikoordinaattori Katariina Huusela sanoo. 

Pilottiyksiköiden johtajien mukaan arviointiprosessia on ollut mielekästä johtaa. Aikataulua on ollut helppo muotoilla omalle yksikölle sopivaksi hyödyntäen yksikössä jo olemassa olevia keskustelurakenteita ja käytänteitä, kuten tiimipalavereita, talon yhteisiä kokouksia sekä kehittämispäiviä.  

 

Kehittäminen jatkuu rauhassa ja harkiten 

 

Arviointiprosessin rakenne on ollut selkeä, mutta sopivan väljä, joten johtajat ovat voineet aikatauluttaa prosessin etenemistä joustavasti omalle yksikölle sopivalla tavalla. 

On ollut ilo ja kunnia saada vetää Valssin pilottia ja seurata miten intohimoisesti sekä johtajat, että koko henkilöstö ovat lähteneet mukaan. Valssi on koettu hyödylliseksi monella tasolla, se on lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja parantanut varhaiskasvatuksen pedagogiikan ja toimintakulttuurin arvioinnin ja kehittämisen mahdollisuuksia merkittävästi. Kehitystyötä jatketaan harkiten ja rauhassa ja syksyn jatkopilottiin on ilahduttavasti ilmoittautunut 32 vapaaehtoista yksikköä. Haluamme kuitenkin tarjota Valssin arviointityökalut kaikkien varhaiskasvatusyksiköiden käyttöön jo elokuussa, Huusela sanoo.