Det finns hjälp att få för både den som utsätts för våld och den som utövar det – Helsingfors kampanjar mot våld i nära relationer

I THL:s enkät Hälsa i skolan framgick att barn i Helsingfors allt oftare utsätts för våld av sina vårdnadshavare eller andra vuxna som har hand om dem. Ungefär en femtedel av alla pojkar i årskurs fyra och fem hade upplevt fysiskt våld under det senaste året. Nästan hälften av alla flickor i årskurs åtta och nio hade utsatts för psykiskt våld av vuxna som har hand om dem. Av helsingforsarna i åldern 20–64 år upplevde åtta procent våld i nära relationer år 2022, och bland personer över 65 år var andelen fyra procent. Kvinnor upplever våld i nära relationer oftare än män.
En kvinna håller fingrarna framför ansiktet.
Kampanjens budskap är att skam inte ska vara ett hinder för att söka hjälp, och att hjälp finns att få för både offer och gärningsmän. Bild: N2 Helsinki

Med våld i nära relationer avses våld där gärningsmannen och offret har eller har haft en nära relation med varandra. Våldet kan riktas mot en nuvarande eller tidigare partner, ett barn, en nära släkting eller någon annan närstående. Utöver fysiskt kan våldet också vara psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt. Våld i nära relationer och att utsättas för det har långvariga och allvarliga följder.

Helsingfors inleder en kampanj för att förebygga våld i nära relationer och kommunicera till våldsutsatta och gärningsmän om möjligheterna att söka hjälp. Syftet med kampanjen är att hjälpa personer som utsätts för eller utövar våld att känna igen olika former av våld i nära relationer, öka förståelsen för vars och ens rätt till integritet och ett gott liv samt berätta om möjligheterna att få hjälp. 

I kampanjen berättar man för barn och unga om deras grundläggande rättigheter genom fem nyckelbudskap, som baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter. Kommunikationen följer ”put a finger down”-formatet, som är känt från sociala medier. Unga uppmuntras också att berätta om de själva eller någon av deras närstående har upplevt våld. Den del av kampanjen som riktar sig till barn och unga är en fortsättning på en kampanj som fördes år 2022. Kampanjen Även nära och kära kan såra riktar sig i år även till vuxna, som med hjälp av de fem nyckelbudskapen kan studera gränserna för användning av våld och spegla dem mot sitt eget agerande. Kampanjens budskap är att skam inte ska vara ett hinder för att söka hjälp, och att hjälp finns att få för både offer och gärningsmän.

Kampanjen genomförs i sociala medier och som reklam utomhus. Kampanjmaterial finns också på Helsingfors stads verksamhetsställen för fostran och utbildning samt kultur och fritid, samt inom social- och hälsovårdstjänsterna.

Kampanjen för förebyggande av våld i nära relationer har producerats av Helsingfors stad i nära samarbete med organisationer inom branschen och andra aktörer. I kampanjen deltar Ensi- ja turvakotien liittos Nettiturvakoti och OnksOK-tjänst, Föräldrachatten, Helsingfors församlingars familjerådgivning, Loisto setlementti ry, Maria Akademi, MLL:s Barn- och ungdomstelefonen, Lasten ja nuorten puhelin och Lasten ja nuorten chat, Nuorten tukilinja samt Vanhempainpuhelin och chat,  Luckans Ärligt talat-stödchat, Miessakit ry:s Lyömätön Linja, Monika-Naiset liitto ry, Nollalinja, Pääkaupungin turvakoti ry, Röda Korsets Skyddshus för unga samt Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry.


Kampanjen Även nära och kära kan såra börjar den 23 oktober 2023.

Så här får du hjälp med våld i nära relationer: hel.fi/femfingrar
 

Sänk ett finger om

– du inte kan vara dig själv hemma
– någon får dig att känna dig värdelös
– du är rädd hemma, i skolan eller med kompisarna
– ingen tar hand om dig
– din kroppsliga integritet har kränkts.

Känner du igen våld i nära relationer?

– Skriker du, får du utbrott eller söndrar du saker? 
– Nedvärderar du, hotar du eller utövar du utpressning mot din närstående?
– Kontrollerar du din närståendes aktiviteter, penninganvändning eller relationer?
– Är du hårdhänt mot din närstående?
– Utför du sexuella handlingar mot den andras vilja?