Den kvartalsvisa sammanfattningen av framstegen inom arbetet enligt stadsstrategin är klar

Den fjärde sammanfattningen av framgångar och utmaningar inom arbetet enligt Helsingfors stadsstrategi har färdigställts. Stadsstrategin för 2021–2025 Läge för tillväxt utgör utgångspunkten för beredningen av budgetar och verksamhetsplaner. Genomförandet av strategin bedöms som en del av uppföljningen av stadens ekonomi och verksamhet.
Stadsstrategin för 2021–2025 Läge för tillväxt utgör utgångspunkten för beredningen av budgetar och verksamhetsplaner. Bild: Jussi Hellstén
Stadsstrategin för 2021–2025 Läge för tillväxt utgör utgångspunkten för beredningen av budgetar och verksamhetsplaner. Bild: Jussi Hellstén

En av framgångarna som behandlas i denna sammanfattning av arbetet enligt stadsstrategin under det första kvartalet 2023 är stängningen av Hanaholmens kraftverk. Av utmaningarna behandlas till exempel de effekter som kostnadsnivån har haft på bostadsbyggandet. Stadsstrategin Läge för tillväxt innehåller 13 tyngdpunkter.

Framgångar har nåtts bland annat inom följande områden:

Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

 • Programmet Ett kolneutralt Helsingfors 2030 går framåt. För att uppnå målen krävs systematiskt arbete för att främja programmet och identifiering av de åtgärder som har störst effekt. Hanaholmens kraftverk stängdes den 1 april, vilket minskar Helsingfors totala utsläpp med upp till 20 procent.
 • LUMO-vakten, det offentliga verktyget för uppföljning av programmet för säkerställande av den biologiska mångfalden (LUMO-programmet) publicerades i februari och åtgärderna är igång. 

Konst och kultur gör gott

 • Årets understöd för främjande av kultur- och motionsverksamhet för äldre har beviljats (sammanlagt 2 milj. euro till 54 sökande).

En funktionell och vacker stad

 • Denna sommargenomförs ett gågatuförsök på Esplanaderna samt andra sommargatuförsök. 
 • Staden har planerat och genomfört fasta parkeringsplatser för elsparkcyklar i centrum. Syftet är att minska de olägenheter som elsparkcyklarna orsakar. 

Helsingforsarnas hälsa och välfärd blir bättre

 • Åtgärdsprogrammet för att halvera bostadslösheten genomfördes 2019–2022. Bostadslösheten bland ensamstående halverades och bostadslösheten bland par minskade med 38 procent. 
 • Staden har infört forskningsbaserade metoder för utveckling av känslo- och interaktionsfärdigheterna i alla skolor. 
 • Staden öppnade en egen sida om välfärd för äldre. 

En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

 • Sektorerna och affärsverken har på bred front drivit fram åtgärder som främjar produktiviteten. Underskottsmålet och driftsekonomins ansvarsprincip genomfördes i fjol. Stadens ekonomi är för närvarande i balans.
 • Staden inledde arbetet för att förbättra den övergripande samordningen av investeringar. 

Helsingfors är attraktivt för proffs och företag

 • Den nya invandringsenheten inledde sin verksamhet den 1 mars. Enhetens verksamhet har som mål att bland annat utveckla  tjänsterna som främjar invandring för studier, arbete och företagande. 

 
Utmaningar har funnits bland annat inom följande områden:

Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen

 • Ett mindre antal arbetstagare rekommenderade staden som arbetsgivare jämfört med tidigare år. Fler arbetstagare än tidigare överväger byte av arbetsgivare. Också antalet sökande har minskat. 

En funktionell och vacker stad

 • Konjunkturläget för byggsektorn är så svårt att enligt prognosen kommer stadens mål om att inleda byggandet av 8 000 bostäder inte att uppnås i år.
 • Inte heller målet för stadsförnyelseområdena, som är att utöka bostadsbeståndet i områdena med två procent per år, kommer enligt prognosen att uppnås. 

 
Helsingforsarnas hälsa och välfärd blir bättre

 • Den vård- och serviceskuld som uppstod under coronapandemin har inte kunnat avvecklas.

En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

 • Modellen för finansiering av reformen av social-, hälsovårds- och räddningssektorn och den rekordstora höjningen av kostnads- och investeringsnivåerna utmanar uppnåendet av de ekonomiska målen. 

Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag

 • Ett stort antal digitala utvecklingsprojekt i form av punktinsatser med de befintliga resurserna kan försvåra ett lyckat genomförande av kommande kritiska tjänster och förnyelse av verksamhetsmodeller samt bromsa främjandet av dataanalyser och kunskapsledning. 

Verkställandet av stadsstrategin påskyndas och dess framåtskridande följs också upp i fyra tväradministrativa programgrupper som lyder under stadens ledningsgrupp samt med hjälp av mätarna som presenteras på stadens webbplats.