Byggandet av den nya skolan i Kronbergsstranden fördröjs

Man hade som avsikt att börja bygga skolan i Kronbergsstranden i vår, och meningen var att skolan skulle tas i bruk hösten 2026. Byggandet av skolan har inte kunnat inledas inom den planerade tidtabellen.
Ett flygfoto av byggplatsen. Områdena där byggprojektet har avbrutits har markerats på fotot. Gatorna är markerade i rött och tomterna i blått.
Ett flygfoto av byggplatsen. Områdena där byggprojektet har avbrutits har markerats på fotot. Gatorna är markerade i rött och tomterna i blått.

Den nya skolbyggnaden har planerats bli byggd i servicekvarteret mellan Stenviks strandgata, Kråkholmsgatan och Långholmsgatan. Kvarteret består huvudsakligen av grusplan, som tidigare var en del av oljehamnen.

Byggandet av de ovan nämnda gatorna avbröts i november 2023 på grund av att man hittade en bäck som skyddas av vattenlagen. Behandlingen av klagomålen som gäller gatubygget pågår fortfarande vid förvaltningsdomstolen och regionförvaltningsverket, varvid byggandet av gator inte har kunnat fortsätta.

Eftersom gatubygget har fördröjts, har man inte kunnat inleda byggandet av skolan inom den planerade tidtabellen under våren 2024. Servicekvarteret är planerat att omfatta områdets grundskola, daghem, lekpark, ungdomsgård och idrottshall. Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle den nya skolbyggnaden ha varit i bruk hösten 2026.

Tillfälliga paviljonglösningar planeras

Staden börjar bereda en paviljongskola som lösning och utreder fortsättningen av den nuvarande användningen av paviljonger från och med hösten 2026. Staden utreder även eventuella platser för en temporär skol- och daghemsbyggnad.

Uppdaterad information om befolkningstillväxten i området och barnantalet fås när den senaste befolkningsprognosen färdigställs. Utifrån den kan man på hösten bedöma lokalbehovet för skolan och småbarnspedagogiken i Kronbergsstranden samt för paviljonglösningen för de kommande åren.

Behandlingen av klagomålen pågår fortfarande

I höstas ansökte medborgarorganisationerna hos NTM-centralen och regionförvaltningsverket om att byggentreprenaden skulle avbrytas med hänvisning till naturvärden. NTM-centralen förkastade organisationernas ansökan för egen del i november, men organisationerna överklagade detta hos förvaltningsdomstolen, där behandlingen av ärendet fortsätter.

Ansökan har behandlats hos regionförvaltningsverket redan under hela våren och pågår fortfarande. Efter regionförvaltningsverkets beslut kan behandlingen ännu fortsätta i rättsinstanserna, om Avis beslut överklagas.