Avgiftsfri hobbyverksamhet blir en permanent verksamhetsmodell i Helsingfors grundskolor

Avgiftsfria hobbyer efter skoldagen fortsätter måndagen den 16 januari vid alla grundskolor i Helsingfors. I utbudet ingår mer än 30 olika hobbyer som barn och ungdomar har önskat och bland vilka eleverna i årskurs 3–9 kan välja efter eget intresse. Bestämmelserna om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i ungdomslagen etablerar modellen som en permanent verksamhetsform i Helsingfors.
Oppilaita tekemässä yhdessä taidetta.
Bild: Juho Nurmi

Hobbyverksamheten enligt Finlandsmodellen, som samordnas av Helsingfors stads ungdomstjänster, har blivit en permanent verksamhetsform i Helsingfors. Bestämmelserna om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i ungdomslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2023, garanterar kontinuiteten i den avgiftsfria hobbyverksamheten i anslutning till skoldagen.

”Bestämmelserna om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i ungdomslagen säkerställer varaktigheten av modellen och möjliggör en långsiktig utveckling av verksamheten”, säger områdeschef Tiina Hörkkö vid Helsingfors stads ungdomstjänster.

Hobbyutbudet i grundskolorna i Helsingfors baserar sig på elevernas önskemål. Barnens och ungdomarnas önskemål har kartlagts genom en riksomfattande elevenkät och stadens egna skolspecifika enkäter. I utbudet ingår mer än 30 olika hobbyer bland vilka eleverna kan välja efter eget intresse. Feedbacken från elever som deltagit i hobbyverksamheten enligt Finlandsmodellen har varit mycket positiv.

”Den här hobbyn är så episk att Cledos tappar sina solglajjor!”, beskriver en 10-årig elev sin bildkonsthobby enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet som hen deltar en gång i veckan på skolan Montessori-koulu. ”Jag har velat träna klättring länge och jag gillar den här hobbyn”, säger en elev i årskurs 7 vid grundskolan Kalasataman peruskoulu om förverkligandet av sitt hobbyönskemål. Dessa glädjande kommentarer från utövare är tagna från feedbackenkäten hösten 2022.

Syftet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att öka välbefinnandet och jämlikheten. Via verksamhetsmodellen vill vi särskilt nå de barn och unga som inte har någon hobby.

”I år intensifierar vi samarbetet med ungdomsarbetarna inom det uppsökande hobbyarbetet och skolornas elevvård. Vårt mål är att locka fler barn och ungdomar som inte har någon hobby till hobbyverksamheten”, säger projektchef Irma Sippola vid Helsingfors stads ungdomstjänster.

Att organisera hobbyverksamhet i skolornas lokaler och i deras närområde sänker tröskeln för att delta i en hobby. Detta är särskilt viktigt för barn och ungdomar vars föräldrar inte har möjlighet att stödja sina barns hobbyer. 

”Hobbyverksamheten i samband med skoldagarna har blivit en naturlig del av skolornas verksamhet”, säger Kimmo Mustonen, områdeschef för den grundläggande utbildningen i Helsingfors stad. ”De positiva effekterna av hobbyer återspeglas i skolarbetet och lärandet, och därför är etableringen av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet som en permanent verksamhetsform mycket viktig för barns och ungas övergripande välbefinnande”, fortsätter Mustonen.

I Helsingfors finns mer än 60 ungdomsgårdar och verksamhetsställen som ordnar avgiftsfria hobbyer och andra aktiviteter riktade till unga. På webbplatsen nuorten.hel.fi hittar du information om det mångsidiga hobbyutbudet inom Helsingfors stads ungdomstjänster.

 

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är undervisnings- och kulturministeriets (UKM) projekt vars avsikt är att öka barns och ungas välbefinnande. Helsingfors har förbundit sig till att etablera de avgiftsfria hobbyerna efter skoldagarna som en permanent verksamhetsmodell, vilket skapar en kontinuitet i hobbyverksamheten med låg tröskel. Hobbyer tillhandahålls i alla grundskolor i Helsingfors för eleverna i årskurs 3–9, antingen i skolornas lokaler eller i deras närområde efter skoldagen, före kl. 17. Hobbyer ordnas också vid avtalsskolor samt statliga och privata skolor i Helsingfors. Hobbyutbudet kompletteras och antalet grupper utökas hela tiden.