Årets första sammandrag av stadsstrategins framgångar och utmaningar färdigställdes – satsningar på personal och stadsförnyelsen har gjorts

Årets första sammandrag av Helsingfors stadsstrategi Läge för tillväxt har färdigställts utifrån de framgångar och utmaningar man haft hittills. Helsingfors följer kontinuerligt upp verkställandet av stadsstrategin för 2021–2025 som en del av den årliga uppföljningen av ekonomin och verksamheten.
Årets första sammandrag av Helsingfors stadsstrategi Läge för tillväxt har färdigställts utifrån de framgångar och utmaningar man haft hittills.  Bild: Jussi Hellstén
Årets första sammandrag av Helsingfors stadsstrategi Läge för tillväxt har färdigställts utifrån de framgångar och utmaningar man haft hittills. Bild: Jussi Hellstén

Framgångarna inkluderar offentliggörandet av programmet Utbildning 2030 och främjandet av naturskyddsområden


En av framgångarna under början av året var offentliggörandet av programmet Utbildning 2030: Helsingfors lär sig – färdigheter för framtiden  i februari. Utbildning 2030 hjälper Helsingfors att uppnå sitt mål om att vara världens bästa och mest jämlika plats att lära sig. Programmet ger gemensamma riktlinjer och lämnar utrymme för daghemmen och lekparkerna, skolorna och läroinrättningarna och arbetarinstituten att göra egna val.

För att främja det ambitiösa klimatansvaret fortsatte Helsingfors med att inrätta nya naturskyddsområden. I år bereds naturskyddsområdena Mellungsbacka strandäng, Havsrastböle naturskyddsområde, Svarta backens södra del, Borgarstrandsvikens södra strand och Tali naturskyddsområde. I Helsingfors inrättas varje år minst fem nya naturskyddsområden för att skydda den biologiska mångfalden.

För att värna om stadsdelarnas särprägel och säkerhet har Helsingfors i stadsförnyelseområdena inlett cirka 41 procent av de infrastrukturprojekt som programlagts för det pågående året, såsom bygge av gator, parker och motionsområden. Med stadsförnyelsen avses en gemensam verksamhetsmodell för hela Helsingfors stad, som avser att förbättra tjänsterna, trivsamheten och attraktionskraften för bostadsområdena på ett övergripande sätt samt möjliggöra högkvalitativt kompletteringsbyggande i områdena.
 
I åtgärderna för att säkra tillgången på personal för Helsingfors stad förbereddes de avsedda löneförhöjningarna i enlighet med Helsingfors eget löneutvecklingsprogram som planerat, och konkurrensutsättningen av företagshälsovården framskred.  

Helsingfors har reagerat på den ekonomiska situationen med flera åtgärder, bland annat effektivisering av verksamheten och utarbetande av långsiktiga åtgärdsplaner. Exempelvis har Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor berett ett förändringsprogram för åren 2023–2026. Ekonomins förändringsprogram hjälper oss att säkerställa att vi även i fortsättningen kan trygga högkvalitativa social-, hälsovårds- och räddningstjänster för helsingforsarna.  

  

Tillgången på arbetskraft och utmaningarna med välfärden utgör orosmoment 


Enligt sammandraget av strategins framskridande förknippas genomförandet av strategin även med risker. En av tyngdpunkterna i stadsstrategin är förbättrande av helsingforsarnas välbefinnande och hälsa, men denna påverkas av utmaningarna med de ungas välbefinnande och ökningen av psykiska problem.

 
I trafiken är den relativa delen av resor med personbil i jämförelse med kollektivtrafik fortfarande större än den var före coronatiden. Samtidigt var gångtrafikens färdsättsandel mindre i fjol än den var 2020–2022 på hela stadens nivå.  

I Helsingfors stad är tillgången på arbetskraft fortfarande svag inom flera sektorer, exempelvis i småbarnspedagogikens och elev- och studerandevårdens tjänster. 

Den stigande kostnadsnivån, särskilt stigande hyreskostnader och underhållskostnader för lokaler samt ökade personalkostnader, påverkar stadens funktioner och ekonomi i stor utsträckning. Även fjolårets betydande avmattning av bostadsbyggandet och ökande arbetslöshet innebär utmaningar.

Stadsstrategin har 13 fokusområden som följs upp med olika indikatorer. Du kan ta del av fokusområdenas mål, indikatorer och visualisering på webbplatsen för uppföljning av strategin