År 2024 börjar stora gatuarbeten i Hertonäs och på Busholmen

År 2024 inleds de största nya byggprojekten först på hösten. Renoveringen av Aleksis Kivis gata börjar i september och den omfattande ombyggnaden av Borgbyggarvägen inleds i oktober. Reparationsarbetena för bron över näset vid Busholmen börjar i december. 
Karta över de centralaste projekten.
Karta över de centralaste projekten.

Stora pågående infrastrukturprojekt som Kronbroarna och ombyggnaden av Mannerheimvägen framskrider i god takt. Spårvägen mellan Fiskehamnen och Böle blir färdig i år. 

Gatuarbetet på Borgbyggarvägen har en betydande inverkan på trafiken 

Borgbyggarvägen i Hertonäs byggs om och vattenförsörjningen saneras. På båda sidorna om gatan byggs enkelriktade cykelbanor. 

Broarna vid cirkulationsplatsen över Österleden rivs och istället byggs en ny viadukt med en (1) brobana och en ny rampförbindelse från Borgbyggarvägen vid Österleden österut. Från bron byggs gångförbindelser till de nya busshållplatserna som byggs längs Österleden. Längs Österleden byggs en stödmur på båda sidorna om bron. 

Entreprenaden är planerad att börja i slutet av året. Entreprenadens varaktighet framgår när planerna är klara. 

I Vallgård byggs en ny stamvattenledning vid Aleksis Kivis gata 

Vid ombyggnaden av Aleksis Kivis gata mellan Sturegatan och Tavastvägen repareras även en del av sidogatorna. Vid Aleksis Kivis gata och Flemingsgatan ersätts den gamla stamvattenledningen med en ny. I samband med saneringen på Aleksis Kivis gata byggs enkelriktade arrangemang för cykeltrafiken samt ett körfält för kollektivtrafiken vid gatans norra kant mellan Sturegatan och Flemingsgatan. 

Ombyggnaden börjar på hösten när HRM:s vattentjänstentreprenad på Industrigatan är klar. Arbetena beräknas pågå i cirka två år. 

Bron över näset vid Busholmen förnyas 

Allvarliga skador har upptäckts på den över hundraåriga bron, och därför behövs en ombyggnad av bron. Målet är att den nya bron ska ha en livslängd på hundra år.  

I samband med ombyggnaden av bron förbättras trafikarrangemangen i området. Gatan på bron (Busholmskajen) saneras och ett fjärde körfält byggs på gatan. Dessutom förnyas planteringarna på den öppna platsen och rampförbindelserna för gångtrafiken till kajområdena. Entreprenaden är planerad att börja i december och pågå i två år. 

Övriga projekt 2024 

Gatubyggandet i Helsingfors fortsätter att vara livligt, eftersom huvudstaden växer i snabb takt, och å andra sidan finns det också under gatorna många rör och infrastruktur som är så gamla att de behöver en total renovering. I år inleder Helsingfors stad sammanlagt cirka 150 gatuprojekt, av vilka största delen är mindre reparationer. 

Andra betydande projekt 2024 är bland annat: 

 • Ombyggnad av Mechelingatan mellan Västra länken och Mechelinplatsen. 
 •  Ombyggnad av viadukten vid Lappviksgatan över Banan. 
 • En ny bro för gång och cykling byggs från Barnhemsgatan till Maria sjukhusets område. 
 • Förnyelse av ytkonstruktionerna och däckets vattenisolering på Crusellbron som förbinder Gräsviken och Busholmen på sommaren. 
 • Förbättring av Porkalagatan och Östersjögatan och enkelriktade arrangemang för cykeltrafiken mellan Drumsöbron och Västrahamnsgatan. 
 • Förbättring av Drumsövägen och enkelriktade arrangemang för cykeltrafiken mellan Storsvängen och Bruksviksvägen.  
 • Byggande av Tattaråsavägen och kommunalteknik mellan Tullbergsvägen och Tackjärnsvägen. 

  De stora kollektivtrafikprojekten framskrider 

  Arbetet med Kronbroarna fortsätter i Hagnäs och Degerö. Den nya Hagnäsbron tas i bruk på sommaren och rivningsarbetena på den gamla bron inleds. Arbetena vid Sörnäs strandväg och Näckens gränd blir färdiga. Arbetet vid Broholmsgatan pågår hela året. De sista brytningsarbetena i östra ändan av Hundholmsvägen i Degerö blir färdiga. 

  Spårvägen från Fiskehamnen till Böle blir färdig och trafiken mellan Knekten, Fiskehamnen, Vallgårdsdalen och Böle börjar under 2024. Målet för projektet är att testa ibruktagandet av hela ruttens system och göra tekniska provkörningar senast i juni 2024. 

  Det första skedet i ombyggnaden av Mannerheimvägen mellan Postgatan och Runebergsgatan blir klart i september. Under sommaren utförs arbeten i korsningen mellan Runebergsgatan och Mannerheimvägen. Arbetena i det första skedet har framskridit enligt tidtabellen. Det andra skedet av renoveringen inleds i september och blir klart senast i slutet av 2025.