Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsgivarens Helsingforstillägg

Helsingforstillägget är Helsingfors stads behovsprövade stöd till en privat och tredje sektors arbetsgivare som anställer en arbetslös Helsingforsbo. Dess syfte är att främja sysselsättningen för arbetslösa Helsingforsbor. Helsingforstillägget finns i tre olika stödformer: Helsingforstillägget för lön, Helsingforstillägget för sysselsättning och Helsingforstillägget för uppdrag.

Så här fortskrider ansökan om Helsingforstillägget

  • Om arbetsgivaren också ansöker om lönesubvention, gör hen det före hen ansöker om Helsingforstillägget och bifogar lönesubventionsbeslutet till ansökan om Helsingforstillägget.
  • Om arbetsgivaren ingår ett läroavtal, gör hen det före hen ansöker om Helsingforstillägget och bifogar läroavtalsdokumentet till ansökan om Helsingforstillägget.
  • När arbetsavtalet är undertecknat, ansöker arbetsgivaren om Helsingforstillägget och bifogar arbetsavtalet till ansökan om Helsingforstillägget.
  • Det behovsprövade stödet beviljas om ansökan uppfyller villkoren.
  • Staden betalar Helsingforstillägget till arbetsgivaren.
  • Arbetsgivaren betalar lönen till den anställde.

När ansöker man om Helsingforstillägget?

Ansök om Helsingforstillägget under det kalenderår då anställningen för personen som ska sysselsättas börjar. Helsingforstillägget söks enligt anställningsförhållandets längd, dock för högst tolv månader. Man kan ansöka om Helsingforstillägget för ett läroavtal med lönesubvention för hela läroavtalsutbildningens varaktighet. Stödet söks i perioder på tolv månader.

Vem kan jag sysselsätta med Helsingforstillägget?

Om du sysselsätter en arbetslös Helsingforsbo som tillhör någon av dessa grupper:

  • en arbetslös som varit arbetslös i minst tolv månader
  • en arbetslös som i minst 200 dagar fått arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet
  • en arbetslös som har beviljats lönesubvention på grundval av en funktionsnedsättning eller sjukdom som är permanent eller av permanent natur och som påverkar läroavtalet eller arbetsprestationen
  • en arbetslös som har beviljats en Helsingforstilläggssedel på grundval av Helsingfors sysselsättningstjänsters bedömning.

Alternativa stödformer

För vem: alla arbetsgivare inom den privata och tredje sektorn.
För vad: lönekostnader.
Belopp: högst 800 euro per månad. Beloppet påverkas av arbetsgivarens lönekostnader och övriga stöd som betalas ut till dem; lönesubvention och utbildningsersättning.
Varaktighet: högst för tolv månader, i läroavtal högst för hela läroavtalstiden.
Förutsättningar för stödet är att lönesubvention har beviljats för anställningen.

Stäng

För vem: företag och samfund som utövar ekonomisk verksamhet.
För vad: andra kostnader än lönekostnader för anställning av en person, såsom kostnader för handledning, inskolning, arbetsredskap, arbetskläder och arbetslokaler, när inget annat stöd utbetalas för dessa kostnader.
Belopp: 500 euro/månad.
Varaktighet: högst tolv månader.
Stödet kan också beviljas utan beviljad lönesubvention för anställningen.

Stäng

För vem: företag och samfund som utövar ekonomisk verksamhet.
För vad: ett engångsarbete eller projekt. Uppdraget utförs via exempelvis ett andelslag, en firma eller lättföretagande.
Belopp: högst 50 procent av uppdragets totala belopp, dock högst 1 500 euro.
Varaktighet: arbetsgivaren kan ansöka om Helsingforstillägget för högst två uppdrag per år, och uppdragsavtalet ska ta hänsyn till sådant som rör arbetslöshetsskydd och arbetsgivarens skyldigheter.

Stäng

Villkor

Villkoren för Helsingforstillägget gäller för ansökningar som kommit in till stadskansliet den 1 januari 2020 eller senare. I beslutsfattandet följs stadsstyrelsens näringslivssektions beslut 3.2.2020 § 4 och de allmänna anvisningarna för stadens understöd. Helsingforstillägget är alltid behovsprövat.

Arbetsgivaren måste ha lämpliga arbetslokaler och en chef som leder arbetet och inte är anställd med lönesubvention. Helsingforstillägget får inte leda till att andra anställda hos arbetsgivaren sägs upp eller permitteras. Helsingforstillägget kan beviljas när arbetsgivaren i enlighet med arbetsavtalslagen har erbjudit arbete till sina anställda som sagts upp eller permitterats av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl, eller när det inte föreligger en skyldighet att återanställa.

Arbetsgivaren får inte ha gjort sig skyldig till betydande försummelser när det gäller skatter och lagstadgade avgifter. En arbetsgivare som idkar ekonomisk verksamhet får inte heller vara en sådan arbetsgivare med svårigheter som avses i gruppundantagsförordningen, och arbetsgivaren får inte ha obetalda betalningskrav som bygger på Europeiska kommissionens beslut.

Helsingforstillägg som beviljas till näringsidkare är alltid de minimis-stöd. Arbetsgivaren ska lägga fram en utredning över de minimis-stöd som hen beviljats under innevarande och de två föregående skatteåren.

Stäng

Helsingforstillägget kan sökas för en visstidsanställning eller en tillsvidareanställning. Minimitiden för en visstidsanställning är en (1) månad. Anställningsförhållanden som stöds med Helsingforstillägget ska bidra till arbetsvillkoret för löntagare genom att uppfylla förutsättningarna i fråga om arbetstid och lön (lagen om utkomstskydd för arbetslösa 1290/2002 5:4 §). Arbetstiden för den anställda ska vara minst 18 timmar per vecka (i läroavtal minst 25 timmar per vecka). Lön enligt kollektivavtalet ska betalas för arbetet. Om det inte finns ett bindande kollektivavtal för branschen ska personen få en lön som betraktas som normal och skälig, och lönen ska grunda sig på annat än endast arbetets resultat.

Stäng

Helsingforstillägget betalas ut till arbetsgivaren i en (1) betalningsrat efter tjänsteinnehavarbeslutet. Arbetsgivaren förbinder sig till att använda Helsingforstillägget för det syfte som anges i beslutet.

Stäng

Arbetsgivaren ska på begäran lämna in handlingar som gäller anställning och behandling till staden för uppföljning av användning av Helsingforstillägget. Användningen av tillägget följs också upp genom slumpmässiga kontroller. Ett Helsingforstillägg som beviljats utifrån felaktiga uppgifter eller som använts på ett sätt som strider mot dess ändamål kan återkrävas från den sökande. Helsingforstillägget kan också återkrävas om arbetsgivaren inte lämnar in de begärda uppgifterna.

Stäng

Om den anställda personen inte påbörjar arbetet, avbryter det eller hen sägs upp, ska tilläggsgivaren underrättas omgående per e-post på helsinkilisa@hel.fi . Helsingforstillägget kan återkrävas för den tid anställningen överskrids.

Stäng

Kontaktuppgifter

Rådgivning om och handläggning av Helsingforstilläggets ansökningar: helsinkilisa@hel.fi.

Sonja Vuorela, tfn 040 183 3021
Mikko Von Hertzen, tfn 040 186 6425
Mirkka Kesti-Helia, tfn 040 198 5891