Vrakholmen utvecklas till ett rekreations- och turistmål

Vrakholmen planeras till ett rekreations- och turistmål med användning året runt. Vrakholmen ligger söder om Högholmen. De preliminära planerna presenteras den 13 november vid ett tillfälle som är öppet för alla.
Vrakholmen är i synnerhet känd för sin lotsstationsbyggnad. Bild: Helsingin kaupunki
Vrakholmen är i synnerhet känd för sin lotsstationsbyggnad. Bild: Helsingin kaupunki

Vrakholmens ägare Valo Finland Oy har som mål att återställa de äldsta husen på holmen och den berömda lotsstationsbyggnaden till sin forna glans. I anslutning till den renoverade lotsstationen planeras en utbyggnad med hotellutrymmen som anpassas till miljön.

Dessutom planerar man mindre stugor för inkvartering i området. Avsikten är att riva anläggningsbyggnaderna från 1980-talet.

Bekanta dig med Vrakholmen och planerna

Staden har inlett beredningen av detaljplaneändringen som möjliggör utvecklingen av Vrakholmen. Planläggningen styrs av Helsingfors generalplan (2016), där holmen har anvisats som ett område för maritim rekreation och turism.

På holmen planeras totalt 1 000 våningskvadratmeter kompletteringsbyggande. De nya byggnaderna anpassas till landskapet med beaktande av miljö- och kulturhistoriska aspekter. Ur stadens synvinkel är det viktigt att man inte bygger för nära stranden och att vyn från stadskärnan mot holmen bevaras oförändrad. Dessutom utgår planeringen från att största delen av holmen förblir öppen för alla stadsbor.

För närvarande kan man nå Vrakholmen via Högholmen via två konstgjorda näs. Enligt den preliminära planen kommer man i fortsättningen att åka till holmen huvudsakligen till sjöss och näsen ersätts med en bro för lätt trafik.

Det är möjligt att bekanta sig med Vrakholmen och planerna vid ett tillfälle som Valo Finland Oy ordnar måndagen den 13 november kl. 12.3015. Tillfället är öppet för alla. Passagen till Vrakholmen sker guidat till fots via Högholmen.

Detaljplaneändringen har anhängiggjorts den 30 oktober. Man kan bekanta sig med de aktuella materialen i Helsingfors stads karttjänst samt lämna in åsikter om programmet för deltagande och bedömning som utarbetats som grund för planläggningen fram till den 17 november 2023. Materialen finns också på hel.fi/planer mellan den 30 oktober och den 17 november.

Planen kompletteras vid behov allteftersom planläggningen framskrider. Målet är att förslaget till planändring lämnas till stadsmiljönämnden för behandling under våren 2024.

Holmen har en lång historia

Vrakholmen har en areal på cirka fyra hektar och har under sin historia använts bland annat som betesmark för stadsbornas kor samt som ett varv. På holmen har också funnits Sjöfartsverkets lotskasern samt Finlands Sjöhistoriska Museum.

Holmens mest kända landmärke är Sjöfartsverkets lotsstationsbyggnad som byggdes 1909 och där Finlands Sjöhistoriska Museum fanns innan det flyttades till Kotka 2007. Det har också funnits två sommarvillor på holmen. Av dessa finns Villa Ida kvar, och den är skyddad på samma sätt som lotsstationen.

Under årens lopp har det gjorts flera ändringsarbeten i den ursprungliga lotsstationen. Genom att renovera byggnaden kan man återställa husets exteriör så att den är lite närmare det ursprungliga utseendet, men å andra sidan får renoveringen inte äventyra byggnadens värden eller stil.

Under de senaste åren har byggnaderna på holmen varit tomma och väntat på renovering. Statens Senatfastigheter sålde Vrakholmen till dess nuvarande ägare 2021.

Finlands Sjöhistoriska Museum fanns i lotsstationsbyggnad mellan  1973-2007. Bild:  Merja Wesander / Helsingin kaupunginmuseo
Finlands Sjöhistoriska Museum fanns i lotsstationsbyggnad mellan 1973-2007. Bild: Merja Wesander / Helsingin kaupunginmuseo