Vinnarna i studenttävlingen Kärnan av Helsingfors föreslår djärva åtgärder för området från Salutorget till Tölöviken

Helsingfors stad inledde i samarbete med Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och Helsingforsregionens handelskammare hösten 2023 studenttävlingen Kärnan av Helsingfors för att stärka livskraften i Helsingfors stadskärna. Nu är tävlingen avgjord.
Idébild av förslaget Dallaillen.
Idébild av förslaget Dallaillen. Bild: Arbetsgruppen bakom Dallaillen-förslaget.

Den huvudsakliga uppgiften i tävlingen var att analysera livskraften och attraktionskraften i Helsingfors stadskärna och lägga fram ett förslag som syftar till att öka besökarantalet i centrum och den tid som man vistas i centrum. Syftet var att hitta inspirerande nya visioner och idéer om centrumets roll samt dess styrkor och utvecklingsmål.

Tävlingsområdet var Helsingfors stadskärna, och dess mittpunkt ligger framför centralstationen. I tävlingen betraktades det område som ligger in i en cirkel vars radie är ungefär en kilometer från järnvägsstationen. Tävlingsområdet var dock inte exakt avgränsat. De tävlande fick också lägga fram förslag för området utanför avgränsningen. Alla deltagare måste på den dag då tävlingsbidraget lämnades in vara universitetsstuderande vid ett kandidat- eller magisterprogram eller studerande vid en yrkeshögskola.

För tävlingen lämnades in sammanlagt 23 godkända bidrag. Bland bidragen fanns många bra och genomförbara idéer. Förslag som fokuserade på design hör till minoriteten i tävlingen vilket kan tyda på att de studerande söker lösningar till problemen i centrum annanstans än inom byggande.

– Tävlingen visar att de studerande har en utmärkt förmåga att analysera Helsingfors centrum koncist och se centrumets möjligheter på ett fördomsfritt sätt. Jag tycker att vi fick ett högklassigt och mångsidigt utbud av tävlingsbidrag. Enligt juryns bedömning skilde sig dock de tre prisbelönade bidragen tydligt från de övriga bidragen, konstaterar Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen som var ordförande för juryn.

Upplevelser och evenemang framhävs i tävlingsbidragen

De bästa tävlingsbidragen är heltäckande bidrag.  Av tävlingens teman framhävde lösningarna som en helhet evenemang och upplevelser året runt, förbättrande av förutsättningarna för ett centrum där man kan promenera och utvidgning av området samt bättre möjligheter för vistelse och trivsel. Flera tävlande lade fram metoder för att öka den fysiska rörligheten som en del av det aktiva, välmående stadslivet. Som en annan helhet syntes temana egen aktivitet, växelverkan och kommunikation i nätverk.

I tävlingsbidragen visar sig utmaningen med stadskärnan vara en sorts stelhet och formalitet i stadsrummet, och stadsinvånarnas begränsade möjligheter att omvandla, bearbeta stadsrummet och agera själv i stadsrummet. Majoriteten av de tävlande hade som tillvägagångssätt valt åtgärder i mindre skala som ofta baserade sig på stadsinvånarnas egen aktivitet. Enligt den allmänna åsikten ansågs de kommersiella aktörernas förhållanden bli bättre till följd av en trivsammare och livligare stadskärna.

Prisbelönade förslag:

Första priset, 15 000 euro: Dallaillen

Av: Anne Kantola, Jan Mustonen och Venla Varkila

Dallaillen presenterar en strategi för utveckling på flera ställen där bidragets sätt att gestalta och utnyttja en omfattande stadsrumsmässig helhet från Salutorget till Tölöviken anses särskilt meriterande. Samtidigt knyts ett stort antal nya stadsevenemang året runt till ställena, och bland evenemangen finns även helt nya slags idéer.

Syftet med förslaget är att anlägga ett större och intressantare promenadcentrum och begränsa biltrafiken för att betjäna detta syfte. De föreslagna trafikändringarna följer riktlinjerna för stadens pågående planering även om det slutgiltiga resultatet av planeringen ännu är oklart. Att framhäva gångtunnlar ansågs vara en lyckad observation.

Förslaget har mod att vidta även omfattande åtgärder vilket skiljer sig från de övriga tävlingsbidragen. Detta ansågs berömvärt. En del av idéerna är inte genomförbara som sådana i centrum, och i synnerhet ignorerar tävlingsbidraget distributionstrafikens behov och smidig service helt och hållet. I många avseenden erbjuder bidraget dock möjligheter för pilotförsök och fortsatt utveckling.

Andra priset, 6 000 euro: Joy in Movement

Av: Selina Zander, Laura Jaunākā, Nea Vesterinen, Linda Autio, Katarina Jakobsson

Förslaget är ett väldigt välstrukturerat, mångsidigt och balanserat tävlingsbidrag som kombinerar fysiska utvecklingsförslag, tillbyggnad samt iståndsättande av de befintliga strukturerna med en strategi för flera ställen.

I förslaget ingår ett stort antal idéer för fyra målområden, och vissa idéer har även nyhetsvärde. Det föreslås ett nytt gatuarrangemang i omgivningen av järnvägsstationen som utesluter privata bilar från området. Brunnsgatans plan motsvarar för det mesta stadens scenarier.

För Centralgatan har skapats koncept för möbler och planteringar, för Kajsaniemiparken olika evenemang och konst. I Magasinsparken syns även i detta bidrag temat att arrangera evenemang på egen hand och med låg tröskel i fotspår av Jan Gehl. För Salutorget har skapats idéer om modulära takkonstruktioner och funktionella zoner.

Tredje priset, 4 000 euro: Teidän Helsinki

Av: Veera Annala och Cecilia Aintila

Bidraget Teidän Helsinki hämtar inspiration från pamflettboken "Kenen Helsinki” (Vems Helsingfors) av Vilhelm Helander och Mikael Sundman som gavs ut 1970. Bland studenttävlingens förslag utmärker sig Teidän Helsinki som ett tydligt formulerat och fräscht bidrag med fokus på koncis argumentation och konkreta åtgärdsförslag.

Förutom de tre prisbelönade förslagen fick tre förslag ett hedersomnämnande av juryn.

Hedersomnämnande tilldelades:

Ihan kujalla - Helsinki haltuun askel kerrallaan!
Av: Otto Tarnanen, Ida Maunula, Inkeri Mankkinen

JMKSNKV - Vetovoimaa Kaisaniemen puistoon
Av: Johanna Maria Kannas, Sini Nuppu Kristina Virtanen

wonders - City of Pockets
Av: Eeva-Maija Ekman, Roban Colyer, Sara Soimasuo, Varpu Kurkilahti