Verksamhetsberättelsen om pandemiåren sammanställer Helsingfors stads coronaåtgärder

Verksamhetsberättelsen Helsingfors stad och coronaviruset om pandemiåren 2020–2022 har publicerats. I verksamhetsberättelsen sammanställs centrala uppgifter om stadens verksamhet och beslutsfattande i olika skeden av pandemin. I rapporten granskas organiseringen av stadens ledningsarbete och förvaltning, de begränsningsåtgärder som vidtagits och den nya verksamhet som inletts i staden på grund av coronaviruset. I och med pandemin har staden varit tvungen att svara för att ordna till exempel smittspårning, coronavaccinationer och hälsorådgivning i hamnarna.
Helsinki Aid -anställd under en kunds shoppingbesök under coronaviruspandemin 2020. Bild: Paula Virta
Helsinki Aid -anställd under en kunds shoppingbesök under coronaviruspandemin 2020. Bild: Paula Virta

Coronaviruspandemin, som började våren 2020, har på många sätt varit påfrestande för hela samhället. I Helsingfors har pandemins effekter varit särskilt stora, eftersom huvudstadsregionen har haft de flesta smittfallen. I Finland konstaterades ungefär en fjärdedel av coronavirusinfektionerna 2021 bland Helsingforsborna, vilket är ungefär dubbelt så många som Helsingfors befolkning. Epidemivågor och nya virusvarianter har orsakat flera faser av coronaviruspandemin, vilket i sin tur har påverkat stadens sätt att leda och hantera de åtgärder som hänger ihop med situationen. 

I den aktuella verksamhetsberättelsen beskrivs perioden från början av coronaviruspandemin i mars 2020 till sommaren 2022. Helsingfors stads coronasamordningsgrupp beslutade om att utarbeta verksamhetsberättelsen vid sitt sammanträde den 13 april 2022. Rapporten sammanställdes under juni–november 2022 vid stadskansliets enhet för stadsforskning och -statistik. 

– Under coronakrisen har staden aktivt kommunicerat med stadsborna och användarna av stadens tjänster i snabbt föränderliga situationer. Staden satsade också avsevärt på kommunikation med personalen och på deras handledning. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att både den interna och externa kommunikationen har förblivit på en bra nivå och även utvecklats. Staden har strävat efter att kommunicera tydligt, konsekvent och begripligt. Denna verksamhetsberättelse om pandemiåren i Helsingfors fortsätter också stadens öppna kommunikationssätt, konstaterar Juhana Vartiainen, Helsingfors borgmästare.

Helsingfors stad har tidigare beställt tre externa utredningar om verksamheten i stadens krisorganisation, i vilka man har betraktat vad som har lyckats, vad som har varit besvärligt och vad som kan utvecklas i krisledningen. Den aktuella verksamhetsberättelsen är mer genomgripande än dessa utredningar, men i arbetet bedöms inte effekterna av stadens åtgärder eller hur de har lyckats. Verksamhetsberättelsen är en översikt över stadens beslutsfattande och organisation under coronaviruspandemin i form av en handbok, som kan vara till nytta om eventuella pandemier eller övriga kriser inträffar i framtiden.

Verksamhetsberättelsen har publicerats på webbplatsen hel.fi. (Bara på finska.)

Mer information till medier, kontakta verksamhetsberättelsens upphovsman: Sirkku Järvelä, projektforskare, Helsingfors stad, e-post: sirkku.jarvela(at).hel.fi