Trädfällning i utkanten av Hesperiaparken har avbrutits

Helsingfors förvaltningsdomstol har genom sitt interimistiska beslut förbjudit trädfällning i Hesperiaparken. Förbudet gäller fällning av 14 träd i Hesperiaparken. Det övriga arbetet i totalrenoveringen av Mannerheimvägen fortsätter normalt.
Största delen av trädfällningarna på Mannerheimvägen gäller förnyelse av gatuträdraderna.
Största delen av trädfällningarna på Mannerheimvägen gäller förnyelse av gatuträdraderna.

I det interimistiska beslutet förbjuds också fällning av träd på Hesperiaesplanaden, men det finns inga planer på att fälla träd där. Förvaltningsdomstolens beslut är giltigt till dess att Stadsnaturrörelse rf:s besvär har avgjorts eller något annat fastställs.

Helsingfors naturskyddsförening har också begärt om åtgärdsförbud som NTM-centralen behandlar. Förra veckan avvisade NTM-centralen Stadsnaturrörelsens besvär eftersom den ansåg att det inte finns någon grund för besväret enligt naturvårdslagen.

I området finns inte flygekorrens rastplatser

Miljöorganisationerna har begärt att gatuarbetet på Mannerheimvägen ska upphöra, bland annat på grundval av naturvårdslagen och att fridlysta djurarter äventyras.

Gatuentreprenaden på Mannerheimvägen strider inte mot naturvårdslagen, varken på grundval av stadens uppgifter eller NTM-centralens beslut. Inga föröknings- och rastplatser för flygekorren, fladdermössen eller andra arter som är särskilt skyddade enligt naturdirektivet, som gatuarbetet skulle påverka, har identifierats i området.

Enligt Helsingfors miljötjänster är Hesperiaparken och Hesperiaesplanaden inte viktiga förbindelser till något av flygekorrens kända kärnområden.

Det är inte heller känt att de träd som ska fällas skulle ha hål som fladdermöss använder som utöknings- eller rastplatser. Majoriteten av fladdermössens kända förökningssamhällen eller platser att gömma sig på dagtid finns i byggnader i Helsingfors.

Ny stödmur mellan gatan och parken

Enligt gatuplanerna flyttas körbanan, cykelbanan och trottoaren på Mannerheimvägen några meter österut till ett parkliknande gatuområde enligt detaljplanen, mittemot hotellen Crowne Plaza och Scandic Park, för att på ett säkert sätt skilja de olika trafikformerna åt. Samtidigt fås bättre växtunderlag och -förhållanden för de nya gatuträdraderna.

Mellan parken och gatuområdet byggs en stödmur på grund av höjdskillnaden mellan parken och gatan. I det parkliknande gatuområdet enligt detaljplanen fälls tio träd som inte omfattas av förvaltningsdomstolens förbud.

På grund av byggandet av stödmuren, en tillgänglig ramp för fotgängare till utkanten av perken och en ny trappa har man planerat att fälla 14 träd från utkanten av parken som omfattas av förvaltningsdomstolens fällningsförbud.

Åtgärderna har beslutats i gatuplanen

Trädfällningen på grund av totalrenoveringen av Mannerheimvägen grundar sig på en lagstadgad gatuplan som godkändes 2015 och som har utarbetats i enlighet med den gällande detaljplanen för området.

För att genomföra de planerade ändringarna på gatan har planen redan i beslutsskedet innehållit åtgärder som sträcker sig förutom gatan till utkanten av Hesperiaparken.

På grund av totalrenoveringen av Mannerheimvägen har man planerat att fälla sammanlagt cirka 90 träd denna vår. En del av dessa har redan fällts. I stället för de träd som fälls planteras ungefär lika många träd.