Hesperianpuiston reunan puunkaadot keskeytetty

Helsingin hallinto-oikeus on välipäätöksellään kieltänyt Hesperianpuiston puiden kaatamisen. Kielto koskee 14 puun kaatoa Hesperianpuistossa. Muut työt Mannerheimintien peruskorjauksessa jatkuvat normaalisti.
Suurin osa Mannerheimintien puukaadoista koskee katupuurivien uusimista.
Suurin osa Mannerheimintien puukaadoista koskee katupuurivien uusimista.

Välipäätöksessä kielletään myös Hesperian esplanadin puiden kaataminen, mutta sieltä ei ole puita suunniteltukaan kaadettavan. Hallinto-oikeuden tekemä määräys on voimassa, kunnes Kaupunkiluontoliike ry:n tekemä valitus on ratkaistu tai kunnes toisin määrätään. 

Myös Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tehnyt toimenpidekieltovaatimuksen, joka on ELY-keskuksen käsiteltävänä. ELY-keskus jätti tutkimatta viime viikolla Kaupunkiluontoliikkeen vaatimuksen, koska se katsoi, että vaatimukselle ei ole luonnonsuojelulain edellyttämiä perusteita.  

Alueella ei ole liito-oravien levähdyspaikkoja 

Luontojärjestöt ovat vaatineet Mannerheimintien katutöiden keskeyttämistä vedoten muun muassa luonnonsuojelulakiin ja rauhoitettujen eläinlajien vaarantumiseen. 

Mannerheimintien katu-urakka ei ole kaupungin tietojen perusteella luonnonsuojelulain vastainen. Alueella ei ole todettu liito-oravien, lepakoiden tai muiden luontodirektiivin erityisesti suojelemien lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joihin katutöillä olisi vaikutusta. 
Helsingin ympäristöpalveluiden mukaan Hesperianpuisto ja Hesperianesplanadi eivät ole olennaisia kulkuyhteyksiä millekään liito-oravan tunnetulle ydinalueelle. 

Tiedossa ei myöskään ole, että kaadettavissa puissa olisi koloja, joita lepakot käyttävät lisääntymis- tai levähdyspaikkoinaan. Valtaosa tiedossa olevista lepakoiden lisääntymisyhdyskunnista ja päiväpiiloista Helsingissä sijaitsee rakennuksissa. 

Uusi tukimuuri kadun ja puiston välille 

Mannerheimintien ajoväylää, pyörätietä ja jalkakäytävää siirretään katusuunnitelmien mukaisesti muutaman metrin verran itään puistomaiselle, asemakaavan mukaiselle katualueelle, Crowne Plaza ja Scandic Park –hotelleja vastapäätä olevassa kohdassa, jotta eri liikennemuodot saadaan erotettua toisistaan turvallisesti. Samalla myös uusille katupuuriveille saadaan paremmat kasvualustat ja -olosuhteet.  

Puiston ja katualueen väliin rakennetaan tukimuuri puiston ja kadun korkeuseron takia. Puistomaiselta asemakaavan mukaiselta katualueelta kaadetaan 10 puuta, joita hallinto-oikeuden kielto ei koske. 

Tukimuurin, puiston reunaan tulevan jalankulkijoiden esteettömän kulkurampin ja uusien portaiden rakentamisen takia puiston reuna-alueelta on suunniteltu kaadettavan 14 puuta, joita hallinto-oikeuden kaatokielto koskee.  

Toimenpiteistä on päätetty katusuunnitelmassa 

Mannerheimintien peruskorjauksen puunkaadot perustuvat alueen lainvoimaiseen, vuonna 2015 hyväksyttyyn katusuunnitelmaan, joka on laadittu alueella voimassa olevaa asemakaava noudattaen. 

Kadulle tavoiteltujen muutosten toteuttamiseksi suunnitelmaan suunnitelmassa on jo päätöksentekovaiheessa sisällytetty esitetty toimenpiteitä, jotka ulottuvat kadun lisäksi Hesperianpuiston reunaan. 

Mannerheimintien peruskorjauksen vuoksi on ollut tarkoitus kaataa tänä keväänä yhteensä noin 90 puuta. Näistä osa on jo kaadettu. Kaadettavien puiden tilalle istutetaan suurin piirtein yhtä monta puuta.