Starkare involvering av Finlands sex största städer i den nationella EU-påverkan

Starkare involvering av Finlands sex största städer i den nationella EU-påverkan

Finlands, Europas och världens stora frågor avgörs i städerna – oavsett om det gäller bekämpning av klimatförändringen, att ge en skjuts till hållbar tillväxt eller att lösa bristen på experter. Städerna bygger en hållbar framtid inom EU-nätverk och -projekt. De sex största städerna – Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg och Åbo – måste involveras starkare än hittills i den nationella EU-påverkan.

De sex största städerna är aktiva inom nätverket Eurocities som är en känd opinionsbildare inom stadspolitik och representerar över 200 städer och 130 miljoner invånare i Europa. Esbo stad ordnar Eurocities-nätverkets årliga konferens den 8–10 juni 2022. Gäster på evenemanget är bland annat Europeiska kommissionens vid ordförande Frans Timmermans och Dubravka Šuica, Finlands EU-minister Tytti Tuppurainen och cirka 400 representanter från europeiska städer. Det centrala temat för den årliga konferensen är fördjupandet av dialogen mellan städerna och kommissionen i åtgärderna mot klimatförändringen.

De sex största städerna har fört en dialog med EU-institutionerna i flera årtionden. Dialogen mellan städerna och kommissionen har utvecklats bland annat i kontexten för Urban Agenda. En positiv utveckling är att det så kallade uppdraget för städer (Cities Mission) har inkluderats i EU:s finansieringsprogram. Ur europeiskt perspektiv har Finlands sex största städer varit aktiva utvecklare av stadspolitiken när de genomfört den unika 6Aika-strategin.

Sitra publicerade på Europadagen 9 maj 2022 utredningen ”EU-lainsäädäntöprosessista ja siihen osallistumisesta Suomessa” (ung. Om EU-lagstiftningsprocessen och deltagandet i den i Finland).  En av utredningens viktigaste slutsatser är att Finlands EU-lagstiftningsprocess inte stödjer förhandspåverkan, som ansetts vara viktig. Vi ger vårt stöd till omstrukturering av EU-påverkan. Städerna bör involveras aktivare i formandet av Finlands EU-agenda och EU-ståndpunkter.

Också det kommande regeringsprogrammet måste därför erkänna städernas betydelse i EU-samarbetet och ställa upp gemensamma mål för regeringen och städerna, för att Finland ska i framtiden vara grönare, mer digital, tillgängligare och uppmuntra delaktighet mer. De ungas röster har lyfts fint i det framtidsorienterade programmet Future Mentors. Vi tackar Esbo stad för att de unga mentorerna har utmanat oss stadsdirektörer att se städernas verksamhet med de ungas ögon.

Eurocities-konferensen erbjuder europeiska stadsdirektörer möjlighet att behandla situationen i Ukraina. De sex största städerna stödjer ukrainare som behöver tillfälligt skydd. Principiellt stödjer vi även återuppbyggandet av Ukraina som en del av den europeiska gemenskapen av städer.

Juhana Vartiainen
borgmästare, Helsingfors

Jukka Mäkelä
stadsdirektör, Esbo

Anna-Kaisa Ikonen
borgmästare, Tammerfors

Ritva Viljanen
stadsdirektör, Vanda

Päivi Laajala
stadsdirektör, Uleåborg

Minna Arve
borgmästare, Åbo