Stadsstyrelsen föreslår att naturskyddsområdet Ramsöuddens lund förstoras

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 22 april att föreslå NTM-centralen i Nyland att naturskyddsområdet Ramsöuddens lund i Havsrastböle i Nordsjö utvidgas, områdets fridlysningsbestämmelser ändras och skötsel- och användningsplanen godkänns.
Naturskyddsområdet Ramsöuddens lund ligger i Havsrastböle i sydvästra delen av Nordsjö. Flygbild av Havsrastböle mot Ramsöudden. Bild: Lauri Rotko
Naturskyddsområdet Ramsöuddens lund ligger i Havsrastböle i sydvästra delen av Nordsjö. Flygbild av Havsrastböle mot Ramsöudden. Bild: Lauri Rotko

Naturskyddsområdet Ramsöuddens lund inrättades år 1990 och ligger i Havsrastböle i sydvästra delen av Nordsjö. Området har en areal på 7,24 hektar. En utvidgning av naturskyddsområdet föreslås i Helsingfors stads naturskyddsprogram 2015–2024.

Syftet med skyddet är att bevara mångfalden i lundområdet med dess värdefulla växt- och fågelbestånd och att se till att det fortsättningsvis finns tillräckligt med murkna träd i området. Området uppfyller de allmänna förutsättningarna för inrättande av naturskyddsområde som nämns i naturvårdslagen, såsom att det i området lever eller finns en art, ett organismsamhälle, en naturtyp eller ett ekosystem som hotas av utrotning eller som är eller håller på att bli sällsynt. Ramsöuddens lund är känd bland annat för sina i Helsingfors sällsynta kärlväxter och svampar som växer i lundar och kräver en mycket specifik livsmiljö.

Naturskyddsområdets nya skötsel- och användningsplan möjliggör ett utökat rekreationsbruk av området samtidigt som naturvärdena bevaras.

Beviljande av anslag för sommarläger för barn och unga från Dnipro

Stadsstyrelsen beviljade 80 000 euro för att täcka kostnaderna för sommarläger för barn och unga från stadens ukrainska vänort Dnipro. Understödet gör det möjligt för 30 barn och unga från Dnipro och deras vårdnadshavare och ledare att delta i sommarläger i Helsingfors inkommande sommar.

Helsingfors stad har understött ukrainska städer på olika sätt sedan kriget bröt ut. Helsingfors undertecknade ett samarbetsavtal med staden Dnipro i december i fjol. Särskilda teman i samarbetet är utbildning, läger för barn och unga, stadsplanering, säkerhet och beredskap samt god förvaltning.

Stadsstyrelsens alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsstyrelsens handlingar.